Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Вещи лица
 

На вниманието на ВЕЩИТЕ ЛИЦА, вписани в списъка на вещите лица при Пазарджишки съдебен окръг:

• Вещите лица, които имат промяна в данните за контакт( телефон, адрес) да депозират в регистратурата на Окръжен съд - Пазарджик или в регистратурата на Административен съд - Пазарджик в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид промяната на тези обстоятелства.
• Вписани вещи лица, които желаят да бъдат изключени от списъка на вещите лица да заявят желанието си в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид до Окръжен съд - Пазарджик или Административен съд - Пазарджик.

Във връзка с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г., Ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Пазарджик или Административния ръководител – председател на Административен съд гр. Пазарджик. Предложения за включване на специалисти в списъка на вещите лица се правят от ръководителите на държавни органи и на техни структури, на органи на местно самоуправление, на съсловни и други организации и на научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, кандидатстващо за вещо лице, подава пред органа по чл. 9, ал. 3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи и данни, описани в чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лица и съдебни преводачи се правят до края на м. септември на съответната календарна година.

 • Наредба №2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г.
 • Заявление за вписване в списък на специалистите, утвърдени за вещи лица
 • Декларация за обстоятелствата по чл.11 т.6 от Наредбата
 • Декларация за обстоятелствата по чл.11 т.7 от Наредбата
 • Декларация за обстоятелствата по чл.11 т.8 от Наредбата
 • Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт.С оглед защита на личните данни адресите и телефоните в списъка на специалистите , утвърдени за вещи лица в Пазарджишки съдебен район са премахнати. При необходимост същите ще бъдат предоставяни от съдебната администрация.

  Вещи лица:За съдебен район на Окръжен съд Пазарджик /2019 г./

  Съдебни преводачи:За съдебен район на Окръжен съд Пазарджик /2019 г./

  Съдебни заседатели: За съдебен район на Окръжен съд - Пазарджик

  НАРЪЧНИК на съдебния заседател

  Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели при Окръжен съд Пазарджик