Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Пазарджишки окръжен съд - райони
 

Районен съд - Пазарджик

Председател: Веселка Златева - Кожухарова

Заместник председател: Елисавета Радина ръководител на Наказателна колегия

Районният съд в гр. Пазарджик е един от 113 районни съдилища в България.
Зам.-председателят Елисавета Радина оглавява Наказателната колегия.
Разглежда граждански, наказателни и административно-наказателни дела като първа инстанция. Тук се включват:
• семейни и трудови дела;
• дела за издръжка и осиновяване;
• искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10000 лв.;
• делби за недвижимо имущество.
Исковете за издръжка могат да се предявяват по местожителство на някоя от страните.
Искове за вреди могат да се предявяват по извършване на деянието или по местожителство на ответника.
Искове срещу ответници от различни съдебни райони могат да се предявяват в съда по местожителството на някой от ответниците.
Исковете свързани с права върху недвижим имот могат да се предявяват в съдебния район по местонахождението на имота.
Като въззивна инстанция Районният съд разглежда и взема решения по такива на Общинския съвет, на Поземлената комисия и др.

Районен съд - Пазарджик

В Служба „РЕГИСТРАТУРА” се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – искови молби, жалби, тъжби. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ.
В Регистратурата може също така да бъде поискана допълнителна информация за движението на конкретно дело.
ДЕЛОВОДСТВОТО /наказателно и гражданско/ е мястото, където може да се получи информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се следните книги и регистри по година и вид на делата:
• Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца;
• Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му;
• Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.
Информация за дадено дело от регистрите се получава чрез номера на делото, годината, в която е образувано или страните по делото. Деловодството работи целогодишно /и по време на съдебната ваканция/.
Делата са на разположение на страните и техните представители в деня преди съдебното заседание. Има определена стая, в която гражданите могат да се запознаят с конкретно дело.
Служба „АРХИВА” – съхраняват се всички свършени дела и приключените деловодни книги. Гражданите могат да получат информация за свършено дело чрез архивния му номер, който може да бъде получен от описната книга. Службата издава и копие от съдебни решения или други документи и удостоверения.

Районен съд - Пазарджик

СЪДЕБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Съдебните удостоверения са официални документи, издавани от съда. Издават се на страните по съдебните дела за снабдяване с документи от държавни органи или частни фирми, които са необходими във връзка с движението на дадено дело. Също така съдебни удостоверения се издават и за установяване на конкретни факти, свързани с разглеждането на делата или отразяванията в съдебните регистри.
Как да получим свидетелство за съдимост?
Бюрото за съдимост към Районен съд Пазарджик издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост.
Свидетелствата за съдимост се издават на граждани по тяхно искане. Обикновено са необходими при постъпване на работа, за разрешителни за притежание на оръжие, по закона за класифицираната информация, за издаване на лиценз, при регистрация на фирми, за различни курсове, за чужбина /работа, жителство, сключване на брак/.
Необходими документи:
1. Молба по образец;
2. Лична карта;
3. Акт за раждане – оригинал
4. Платена държавна такса – 5 лв. Молбата за получаване на свидетелство за съдимост съдържа следните данни:
• Собствено, бащино и фамилно име на лицето, за което се иска свидетелството;
• ЕГН на лицето, ако е български гражданин или личния номер за чужденец;
• Дата, месец и година на раждане на лицето;
• Място на раждане;
• Гражданство на лицето;
• Трите имена на родителите на лицето;
• Целта, за която се иска свидетелството (при кандидатстване за работа – точната длъжност.
Ако свидетелството за съдимост е за Ваш родственик, същият следва да ви упълномощи писмено да поискате издаването на свидетелство. Ако молбата се отнася до лице, с което нямате роднински връзки, пълномощното трябва да бъде заверено от нотариус.
Молбата за издаване на свидетелство за съдимост се подава до Районния съд по месторождението на молителя. Може да бъде подадена и до Районния съд по местоживеене на лицето като в този случай, за да се издаде свидетелство за съдимост, предварително се прави справка по факс, по телефона или по електронен път.
Необходима е и квитанция за внесена държавна такса (2 лв.). Плащането се извършва в клона на банка HVB Bank Biochim, който се намира в сградата на съда.
Съдът издава свидетелството за съдимост в деня на поискването, когато е възможно, но не по-късно от 3 дни от подаване на молбата. Ако лицето, за което се отнася свидетелството, е родено извън района на РС гр.Пазарджик, срокът за издаване на свидетелство е 7 дни.
В свидетелството за съдимост се вписват всички данни на лицето и всички осъждания, ако има такива, с изключение на тези, за които лицето е амнистирано или реабилитирано.
Валидно е за срок от 6 месеца.
В Бюро „Съдимост” се правят и справки, които се издават със служебна цел по искане на съд, прокуратура, следствена служба, на органите на МВР и на други ведомства и учреждения, които по закон имат право да получават такива сведения.
Справката за съдимост се издава в деня на искането или най-късно на следващия работен ден. Вписват се всички осъждания на лицето, включително и наложените принудителни мерки. В случаите, когато лицето е реабилитирано или амнистирано, се отбелязват датите на реабилитацията или амнистията.
В Бюрото за съдимост се съхраняват бюлетини по влезли в сила присъди, определения за кумулация, освобождаване на лишените от свобода след изтърпяване на наказанието или условно предсрочно.
Районен съд – Пазарджик е пилотен съд по програма ФАР 2002 „Бюро Съдимост” за електронна обработка на данни за цяла България.

Районен съд - Пазарджик

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Съдебно-изпълнителната служба изпълнява решенията на съда. Основната й функция е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични вземания и изпълнение на непарични вземания.
Изпълнението на парични вземания включва действия, предвидени в Гражданско-процесуалния кодекс – изпълнителни способи като: изпълнение върху движими вещи /запор, опис и публична продан/ и изпълнение върху недвижими вещи /възбрана, опис и публична продан/; изпълнението върху вземания на длъжници от трети лица и се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от Търговски дружества.
Изпълнението върху непарични вземания включва принудително отнемане на вещи /предаване на движими вещи/, въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определени действия. С помощта на съдебния изпълнител, взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.
Държавният съдебен изпълнител участвува и в процедурата по принудително предаване на вещи по чл. 35 от Закона за особените залози, когато липсва доброволно предаване на заложената под режим на особен залог вещ. Особеното в случая е, че за задвижване на предвидената в закона процедура не е необходим изпълнителен лист. Във всички други случай абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист издаден от съответния съд при наличие на изпълнително основание.
В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.
При изпълнение на функциите на съдебно-изпълнителната служба, се събират държавни такси. От 03.05.2006 год. влезе в сила изменението на Тарифа №1 от Закона за държавните такси в раздела за съдебно изпълнение.

Районен съд - Пазарджик

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
Вписването представлява даване гласност на определени актове и защита правата на собствениците или титулярите на ограничени вещни права.
След като през 2000 год. беше приет Закона за кадастъра и имотния регистър, се създаде Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието, считано от 01.07.2004 год.
В Районен съд – Пазарджик има териториално звено – служба по вписванията. Тук се извършват вписвания на имоти, находящи се на територията само на Община Пазарджик. Има двама съдии по вписванията – съдия Мария Милева и съдия Боряна Ангушева.
Всички документи се подават в деловодството на службата.
Регистрите на службата по вписванията са публични и всеки може да поиска сведение по вписвания, отбелязвания и заличавания, направени в книгите по вписванията.
Партидите в службата по вписванията са ПОИМЕННИ – за да се извърши справката трябва да се даде име на лицето, ЕГН и адрес на имота. Справките биват 2 вида: писмени и устни. Устните се правят на момента в деловодството, а писмените се делят на: удостоверения за тежести и разпечатки по партидите.
Гражданите могат да получат удостоверение за вписаните тежести върху даден имот, собственост на определено лице. За издаване на такова удостоверение, необходимите документи, които се представят в деловодството, са:
1. Молба – заявление по образец;
2. Копие от нотариалния акт, където е описан имота;
3. Удостоверение за идентичност на имота, издадено от Община Пазарджик;
4. Квитанция за платена държавна такса по сметка на Агенцията по вписванията в размер на 5 лв.;
Гражданите могат да направят и справка дали лицето притежава или не недвижим имот на територията на Община Пазарджик. Подава се молба с трите имена на лицето, ЕГН и платена държавна такса – 5 лв.
В службата се вписват нотариални актове за покупко-продажба, замяна, дарение, учредяване право на строеж, право на пристрояване или надстрояване. Обявяват се завещания и се издават преписи от тях. Вписват се договори за наем и договори за аренда, за доброволна делба на недвижими имоти и съдебно-разделителни протоколи, двата вида ипотеки /договорни и законни/, както и влезли в сила съдебни решения.

Районен съд Пещера

Председател на Районен съд – Пещера е Камен Гатев.
Подсъдни са наказателни, административни и граждански дела. Наказателната колегия включва 3-ма съдии. В състава на Гражданската колегия влизат 2-ма съдии. Има 1 съдия-изпълнител и 1 съдия по вписванията. Броят на служителите, работещите в съдебната администрация, е 11.
Сградата на съда е построена през 1931-1932 год. и тогава е работил само 1 мирови съдия. С разрастването дейността на съдебната система през годините се е наложило разширение на съда. В края на 2005 год. се започва пристройка, надстройка и реконструкция на съдебната палата.
Сегашната сграда е на eдин етаж, с голямо представително фоайе, кабинети за съдиите и прокурорите и канцеларии за съдебната администрация.
Новопроектираната постройка ще бъде на три нива, с вертикална комуникация, санитарни възли и административна част. Първият етаж е предвиден за прокуратурата, а вторият и третият – за Районния съд. Според проекта се предвижда изграждането на нова заседателна сграда с обособена в нея съвещателна стая. До входа ще се оборудва банков офис и ще се изгради помещение за охрана.


Районен съд Велинград

И.Ф.Председател на Районен съд – Велинград е Наташа Даскалова. Съдебният район обхваща: Община Велинград (18 кметства и 5 махали) и Община Ракитово (гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково) – населението е около 75000 души. Подсъдни са граждански, административни и наказателни дела.
В съда работят: 4 районни съдии, 1 съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията. В състава на съдебната администрация влизат 18 служители.
Старата съдебна палата е построена през 30-те години на миналия век. От 2003 год. започва пристройка и реконструкция. Първоначално проектът се изпълнява от Министерството на правосъдието, а след това се довършва от Висшия съдебен съвет. Модерната сграда беше тържествено открита на 19.04.06 год. В залите има система за видеоконтрол, а на входа е монтиран детектор за метал.

Районен съд - Панaгюрище

Председател на Районен съд - Панагюрище е Снежана Стоянова
Панагюрският съд функционира от 1881 год. Преди и след Освобождение на България функцията на съдебен съвет изпълнява местния старейшински съвет, в който са вземали участие видни революционери от окръга. Това е и първата следосвобожденска съдебна институция, която извършва правораздаване „по съвест и в съгласие с местните обичаи”.
Съдът е бил мирови, околийски, народен , а от 1971 год. – Районен съд Панагюрище. Подсъдни са наказателни, граждански и административни дела. Съдебният район обхваща около 36000 души. Тук влизат Община Панагюрище /1 град и 8 села/ и община Стрелча /1 град и 4 села/.
Старата сграда се е помещавала в частен имот, който е бил килимарски цех. През 1996 год. започва строежът на новата съдебна палата, която е официално открита на 06.01.1997 год. Сградата е на 3 етажа. На партера се намира съдебно-изпълнителната служба, служба по вписванията, Архива, архивни помещения, бюро „Съдимост” и помощни помещения. На втория етаж са разположени двете съдебни зали – Север и Юг, деловодството и стаи за съдебните секретари. На третия етаж са кабинетите на Председателя, съдии, Районна прокуратура, кабинети на административния персонал.
Общият брой на съдебната администрация е 19 служители.