Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Пазарджишки окръжен съд - история
 

70 години от откриването на Съдебната палата в гр.Пазарджик


Можете да разгледате таблата представящи исторически факти
от построяването и до днес. На снимката Първият съдебен състав.
За разглеждане щракнето върху номера на таблото:
Табло 1 - Плановете за построяването на Съдебната палата
Табло 2 - Наредба-закон за построяването на Съдебната палата
Табло 3 - Първият съдебен състав след Освобождението
Табло 4 - Граждански комитет
Табло 5 - Сграда на новата Съдебна палата
Табло 6 - Имена на председателите на Пазарджишки Окръжен съд
Табло 7 - Служители на Окръжен съд Пазарджик
Табло 8 - Документи
Табло 9 - Дела

ГЕОРГИ ШОПОВ Председател на Окръжен съд - Пазарджик (01.02.1991 - 03.10.2007)

Георги Шопов е роден в гр. Пазарджик на 09.03.1950 год. Завършил е Право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Семеен, с едно дете.
Трудов стаж
1991 – 2007 Председател на Окръжен съд – гр. Пазарджик
1986 – 1991 Председател на Районен съд – гр. Пазарджик
1984 – 1986 Зам. Председател на Районен съд – гр. Пазарджик
1975 – 1984 Съдия в Районен съд – гр. Пазарджик
Георги Шопов е бил член на УС и на КС на Съюза на съдиите в България.
Избран е за член на ВСС от 03.10.2007 год.

Историческа справка

На снимката
Заседателна зала през 1938 г.

Съдебната организация у нас се въвежда през 1879 год. с “Временните правила”, които остават в сила до издаването на първия “Закон за устройство на съдилищата в България” от 25.05.1880 г. След приемането му е възприета триинстанционна структура на съдебната система, подобна на сега действащата, която е включвала като първа инстанция мирови или окръжни съдилища, като втора инстанция - окръжни или апелативни съдилища и като касационна инстанция - Върховен касационен съд. Територията на страната е била разделена на 31 съдебни окръга.
Според този закон общото ръководство на правосъдната система се осъществява от Министъра на правосъдието.
През 1899 г. се въвежда за първи път несменяемостта след прослужен определен стаж, института на кандидати за съдебна длъжност и полагане на клетва при встъпване в длъжност на следовател и прокурор.
Прокуратурата и следствието за първи път са уредени в Закона за устройство на съдилищата в България от 1880 г.
Съдът е създаден през 1879 г. под наименованието “Татар-Пазарджишки Окръжен съд” и съществува като самостоятелен съд до 1934 г. Тези данни се черпят от записките на княз Дондуков от 06.02.1879 год. и от азбучниците - указатели, които са водени от съда същата година.
На 22.12.1934 г. съдът се закрива и това трае до месец април 1935 г. Oтново се открива под наименованието “Пазарджишко отделение при Пловдивски областен съд”. Просъществува като такъв около 2 месеца, след което се обособява като самостоятелен съд - “Пазарджишки окръжен съд” и съществува до 28.02.1950 г., когато се закрива. На 01.03.1950 г. се открива като “Пазарджишко отделение при Пловдивски окръжен съд”, което наименование носи до 05.04.1959 г.
Окръжен съд - град Пазарджик съществува под това наименование от 06.04.1959 г., което носи и до момента. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка към Висшия съдебен съвет на Република България. Дейността му е регламентирана от Закона за съдебната власт (ДВ, бр.59 от 1994 год.). Районът на съда от Освобождението до 1934 г. обхваща град Пазарджик и околията, град Пещера и околията, град Панагюрище и околията, град Ихтиман и околията. След 1934 г. се включва и мировия съд в град Велинград, а град Ихтиман и околията минават към Софийския окръжен съд.
Днес в състава на Окръжен съд - Пазарджик влизат: Районен съд - град Пазарджик, Районен съд - град Пещера, Районен съд - град Панагюрище, Районен съд - град Велинград.
Щатът на съда се състои от Председател (Ивета Парпулова), заместник-председатели (Пенка Янева, Невена Танкова), член-съдии и помощно-административен персонал.
Окръжният съд разглежда наказателни, граждански, административни и търговски дела - първа и въззивна (втора) инстанция, регистрира фирми на юридически лица. Ежегодно изготвя отчетни доклади и статистически сведения.
Функциите на служителите в съдебната администрация са регламентирани от правилник, издаден от министъра на правосъдието, обнародван в „Държавен вестник”, бр.95/26.10.2004 г. и влязъл в сила от 27.11.2004 г. При осъществяването на своята дейност съдебната администрация се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина и ефективност, съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица и на правилата за професионална етика на съдебните служители.

История на фонда

Експертизата по ценността на документите на Окръжен съд - град Пазарджик е 17-та по ред и е за периода 1985-1994 г.
Документите се съхраняват от съдебен архивар в архивохранилище, състоящо се от две помещения в сградата на Съдебната палата. В тези помещения делата са обезопасени от пожар, наводнения, кражби и други, свързани са с РДВР - Пазарджик.
Свършените дела и помощни книги се предават в Архива на Окръжния съд в първото шестмесечие на годината.

Из старите вестници на Пазарджик

Новата Съдебна палата

Из статия на Ив. Ив. Генов - адвокат

"Правото, което е съвкупност от норми, уреждащи отношенията на членовете на човешкото общежитие, се е заченало и родило още при първия човешки колектив.... Без правото е немислим правовият ред и затова България, току-що освободена, има своето право и своето правосъдие. В първите дни на третото българско царство ние имаме в Пазарджик съд - храм на Темида, както е обичайно да се наричат съдебните места. Създаден е в града ни Окръжен съд, който просъществува близо половин век до 1934 г. Пазарджишкият окръжен съд е бил на голяма висота и в този храм на Темида са служили много видни юристи. Между многото, тук в обширната зала на бившия Окръжен съд, са гърмяли речите на общественика и юриста М. Такев; тук е служил бившия главен прокурор при В. Касационен съд, Г. Велчев; тук е стажувал С. Георгиев, бивш главен инспектор на Министерството на правосъдието; в Окръжния съд са служили бившите министри Йотов, Красновски и много още видни юристи, като г-н Иван Стайков и др. Обаче, през 1934 г., една бързо създадена закон-наредба, закри Пазарджикския окръжен съд. Сковаха се от скръб сърцата. Когато след железопътната изолация дойде и закриването на съда, ясно разбрахме всички, че някакъв зъл демон иска да направи от Пазарджик конопчийско село.
За щастие това не продължи много - през 1935 г. беше открит в Пазарджик Областен съд. По това време министър на благоустройството беше Никола Йотов, а на правосъдието А. Карагьозов. Двамата министри Йотов и Карагьозов по инициатива на г. Йотов още през месец май 1935 г. посетиха новооткрития Областен съд и се убедиха на самото място, че сградата на съда е стара, още от 1892 г., нехигиенична, негодна. Тогава г. Йотов лично написа закон-наредба за постройка на съдебна палта в Пазарджик, внесе я в Министерски съвет, одобри се там и стана закон. („Държ. вестник бр. 239 от 23.Х. 1935 г.). Отпуснаха се 7 милиона лева за палатата, а впоследствие и 2 милиона лева за мебели. Тука е мястото да спомена, че председателят на Областния съд И. Марков веднага след влизане в сила на закона за построяване на палатата, прояви жив интерес и десетки пъти идва при г. Йотов и при мене (пишещият тези редове бях секретар на министъра), за да се ускори построяването.
И наистина днес вече е готова съдебната палата. Създаде се един истински храм на Темида. За вечни времена градът ни ще има съдебна палата ..."
Публикувана във вестник „Лъча”(Т.-Пазарджик),бр. № 630 от 29 окт. 1938 г.

Из старите вестници на Пазарджик

Съдебната палата в Т. - Пазарджик

Из статия от Никола Икономов – адвокат

"Нуждата от нея е належаща. До днес Т.-Пазарджишкия окръжен съд с две отделения и с по 3000 дела средно годишно и по настоящем се помещават в зданието на Пловдивската окръжна постоянна комисия, намираща се в центъра на гр. Т.-Пазарджик. Държавата плащаше на постоянната комисия средно по 70,000 лева годишно, двата следствени участъка с около 2000 дела годишно, двата изпълнителни участъка с повече от 4000 дела годишно и нотариата се помещаваха и се помещават в зданието на братя Чорбаджакови и държавата ни плащаше и им плаща наем. Т.-Пазарджикският окръжен съд и мировите съдилища съществуват от около 50 години насам и държавата е платила около 7,000,000 лв. наем за правосъдните институти в гр. Т.-Пазарджик ...
Т.-Пазарджикският окръжен съд винаги е имал, има и ще има най-много дела по всички съществуващи закони в царството ни. Районът му се състои от околиите Т.-Пазарджишка, Панагюрска и Пещерска, с едно население повече от 150 000 души. Т.-Пазарджик и околията му, панагюрска и пещерска околии са дали досега повече от 10 министри на царството ни, но за жалост много малко е направено за гр. Т.-Пазарджик . . ."
Публикувана във в-к „Лъча”(Т.-Пазарджик), №368, 20 май 1933 г.

Из старите вестници на Пазарджик

Освещаване на съдебната палата

Из статия на И.И.Г.

"То се извърши на 31 октомври, в присъствието на г-н Кожухаров, министър на правосъдието, г-н Милков – председател на Пловдивския апелативен съд, г-н Красновски, С. Георгиев, Лингаров и много съдии, дошли от София и Пловдив. Гражданството масово посети освещаването.
След водосвета говори г-н министъра на правосъдието. С пламенни думи той нарисува картината на всеобщия български напредък в полето на духовната и материалната култури. Каза ласкави думи за правосъдието на Пазарджик и почит към големите правосъдни дейци от миналото ... След г-н министъра говори председателят на Областния съд г-н Иван Марков. Той направи един кратък исторически преглед от Освобождението на България и каза:
„Днес българското правосъдие празнува един свой успех и една придобивка с изграждането на съдебната палата, която символизира държавната мощ. Върху правосъдието е изградена държавата и само в него гражданинът може да намери гаранция за своята сигурност и защитата на всестранните си интереси.” Г-н Марков направи преглед на създаването и развитието на бившия Пазарджишки окръжен съд ... Относно създаването на днешната съдебна палата каза: „Прочее, нека тези, които влизат в този храм на Темида никога да не забравят, че на везните й се претеглят не само постъпките на гражданите в нашата страна, но и тези на съдията . . . Нека тук магистратът, подпомогнат от адвоката, при взаимно доверие и респект, с достойнство и чест, без страст и без страх неотклонно изпълнят дългът си пред закона и съвестта си и нека възвеличим доброто име на България.”
Речта на г-н Марков бе изпратена с бурни одобрения. Говори и председателят на Адвокатския съвет г-н С. Велчев. С хубави думи и добри пожелания той завърши речта си. Състоя се след това скромна, но радушна трапеза, от която останаха възхитени гостите ...."

Публикувана във вестник „Лъча”(Т.-Пазарджик),бр. № 631 от 5 ноември 1938 г.