Пазарджишки окръжен съд
 Структура на съда
 Райони
 История
  Обявления за публична продан
  Дела с обществен интерес
 Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район
 Съдебни актове
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
 График - насрочени дела
 Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 Вътрешни правила
 Профил на купувача
 Новини и съобщения
 Конкурси / Доклади / Декларации
 Правна култура
 Образци на документи
 Вещи лица / Съдебни заседатели
 Галерия/Събития
 Контакти
 Обратна връзка
 Прокуратури
 Полезни връзки

 

 Национален институт на правосъдието
 
 Други връзки
 Апелативен съд - Пловдив
 Административен съд - Пазарджик
 Районен съд - Пазарджик
 Районен съд - Велинград
 Районен съд - Панагюрище
 Районен съд - Пещера
Главна
Звукова версия на сайта
Контакти
English
 Изтеглете Adobe Reader
Пазарджишки окръжен съд - правна култура
 

Как да получите ПРАВНА ПОМОЩ?

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА.МЕЖДИНЕН ДОКЛАД относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка-Брюксел, 8.2.2012 г.


Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество - 20 юли 2010

Закон за държавните такси
Освобождаване от държавни такси
Тарифа №1 към Закона за държавните такси
Тарифа за държавните такси по ГПК
ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО:
Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност
Заявление за издаване на изпълнителен лист
Заявление за издаване на заверен/незаверен препис
Заявление за връщане на парична гаранция
Заявление за издаване на удостоверение за липса на заведени дела
Заявление за освобождаване от такси по дело

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ:
Заявление за издаване на препис по фирмено дело

А Н Т И К О Р У П Ц И Я:
Връзката с администрацията, работеща по въпросите за борба с корупцията, сигналите и предложенията на гражданите и организациите за подобряване работата на държавната администрация в Окръжен съд гр.Пазарджик са :
- Пощенска кутия за сигнали "Антикорупция", намираща се в сградата на Окръжен съд гр.Пазарджик;
- Интернет връзка : www.court-pz.info - секция "Обратна връзка";
Можете да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка: А Н Т И К О Р У П Ц И Я
От нас можете да очаквате коректност, ако взаимоотношенията ни са в рамките на изискванията на закона, а именно :
1. Съгласно чл.108, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал. Това е принцип, вписан в кодекса.
2. Ако изберете да подадете своя сигнал по един от регламентираните от закона начини, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от Административно- процесуалния кодекс:
- не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години
- желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като :
Имена или ЕГН; Точен адрес; или телефон за връзка.
Получените сигнали, предложения се обработват от държавни служители,
които имат достъп до работа с класифицирана информация, ниво"СЕКРЕТНО"

Етичен кодекс за етично поведение на българските магистрати
Етичен кодекс на съдебните служители


Гражданско производство

За защита на лични и имуществени права съдът е длъжен да разгледа и реши всяка подадена в него молба.
1. Предявяване на иск – гражданското дело започва с подаване на искова молба, която трябва да бъде написана на български език и да съдържа следното: • наименование на съда;
• имета и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници /ако имат такива/, както и единния граждански номер на ищеца и номера на телефона и факса /ако има такива/’;
• цената на иска, когато той е оценяем;
• изложение на обстоятелствата, на които се основава иска;
• в какво се състои искането;
• подпис на лицето, което подава молбата.
В исковата молба ищецът е длъжен да посочи всички доказателства и да представи писмените доказателства за обстоятелствата, на които се основава искът.
Към исковата молба се представят:
o пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;
o вносна бележка за платени държавни такси и разноски, когато се дължат такива;
o преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.
Ако исковата молба не отговаря на посочените изисквания, на ищеца се праща съобщение да отстрани допуснатите нередовности в седемдневен срок. Ако ищецът не отстрани в срок нередовоностите, исковата молба заедно с приложенията се връщат. Ако адресът на ищецът е неизвестен, тя се съхранява с деловодството на съда, където ищецът може да я получи обратно.
Ако исковата молоба и останалите документи отговарят на изискванията, преписите от нея и от приложенията се връчват на ответника заедно с призовката за първото заседание.
2. Страни, дееспособност и представителство
Страни по граждански дела са лицето или лицата, от чието име се води делото от една страна и от друга страна лицето или лицата, срещу които се води делото. Малолетните и поставените под запрещение се представляват от законните им представители – родители и настойници.
Представители на страните в съда могат да бъдат:
• адвокати;
• родители, деца или съпруг;
• юрисконсулти или други служители с юридическо образование в институции, предприятия, кооперации и други обществени организации и корпоративни органи могат да представляват организацията, за която работят.
3. Съдебни заседания
На първото съдебно заседание всяка страна представя и обосновава исканията и възраженията си и дава отговор на твърденията на другата страна. Съдът може да зададе въпроси на страните по отношение на фактическата обосновка на твърденията. На следващото заседание се изслушват свидетели и вещи лица. Когато съдът прецени, че делото е напълно изяснено, съдът приключва заседанието и постановява решение.

Наказателно производство

При извършване на престъпление прокуратурата образува наказателно производство, което протича в две фази: досъдебна и съдебна.
Досъдебното производство може да протече в две форми:
- предварително производство, при което разследването се води от следовател;
- полицейско производство, при което разследващ орган е дознател – служител на МВР
. Ръководството и контролът по отношение на всяко досъдебно производство се извършва от прокуратурата. Досъдебната фаза приключва с изготвяне на обвинителен акт от органите на прокуратурата.
Съдебното производство се образува от съда след като прокурорът предяви обвинителен акт. Прокурорът и обвиняемият могат поотделно да представят доказателства преди първото съдебно заседание. Съдът се събира и проверява всички представени доказателства. Следват съдебни прения и се дава последна дума на подсъдимия. Съдът решава дали подсъдимият е виновен и постановява присъдата. Тя подлежи на обжалване или протест от страна на прокурора пред второинстанционен съд в 15-дневен срок.

Основни понятия
Обвинителен акт
Изготвя се само от прокурор при съответната прокуратура. С него се обвинява лице в извършване на престъпление, което се преследва по реда на публичното обвинение. Обвинителният акт очертава рамките на бъдещото съдебно производство като в него се съдържа описание на фактическите действия, с които лицето е осъществило състава на престъпление, сочат се и доказателства в подкрепа на обвинението.
Призовка
Писмено уведомяване на участниците в съдебното производство за датата и часа, в които са длъжни да се явят в съда за разглеждане на наказателно дело. Съобразно процесуалното качество на лицата, призовките могат да бъдат: за подсъдим; за свидетел; за вещо лице.
Съдебно удостоверение
Издава се от съда по искане на страна по делото (най-често при дела, касаещи престъпления преследващи се по реда на частното обвинение), когато е необходимо снабдяването й с официален документ от съответното ведомство или учреждение от значение за предмета на доказване.
Протокол от съдебно заседание
За разглеждане на делото в открито съдебно заседание се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, явилите се страни, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите и определенията на съда.
Присъда
Акт на съда, с който се произнася по въпросите има ли извършено деяние, извършено ли е от подсъдимия и то виновно, какъв състав на престъпление осъществява, какво наказание да се наложи, дали то да се изтърпи при затворнически условия или да бъде отложено с изпитателен срок, какво да стане с веществените доказателства по делото, на кого да се възложат разноските по делото. Обявява се публично, в присъствието на страните, като се разяснява срока за обжалване или протестиране на присъдата.
Определение
Съдебен акт, с които съдът се произнася по процедурни въпроси - определение по даване ход по делото и на съдебно следствие, определение за конституиране на граждански ищец и частен обвинител, определение по събиране на доказателства, определение за спиране или прекратяване производството по делото.
Определенията, с които се прекратява наказателното преследване и др., изрично посочени в чл.344 ал.1 от НПК подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаването на страните. Останалите определения, освен тези по чл.334 ал.2 от НПК подлежат на обжалване в 7 дневен срок с частна жалба или протест пред въззивната инстанция. Тези определения съдът може сам да отмени или измени в разпоредително заседание.
Частна жалба - срещу определенията, които подлежат на обжалване може да се подава частна жалба пред по-горния съд в 7-дневен срок от постановяване на определението или от получаване на съобщението, ако страната не е присъствала при постановяването му. Жалбата се подава с препис за другите страни чрез съда постановил определението в деловодството на съответния състав или чрез изпращане по пощата.
Протест - подава се само от прокурора против постановената присъда или решение.
Изпълнителен лист - издава се за принудително събиране на присъдените разноски по делото в полза на съда или държавата.
Молба за издаване на свидетелство за съдимост - подава се при желание на лице да се снабди с такова удостоверение за започване на работа, за издаване на задграничен паспорт, за издаване на разрешително за носене на оръжие. Молбата е по образец, който се дава безплатно от бюро "Съдимост". При подаването й се представя акт за раждане на молителя и лична карта. При издаването на свидетелство за съдимост се заплаща държавна такса в размер на 2 лв.
Молба за освобождаване на парична гаранция - когато съдът с определение на фазата на съдебното производство е изменил мярка за неотклонение на подсъдим в "Парична гаранция", пой определя нейният размер и срока за внасянето й. В този срок, подсъдимият е длъжен да представи квитанция за внесена гаранция (ако определението е влязло в сила), като тя се депозира с молба по номера на делото. След приключване на наказателното производство по делото с влязъл в сила съдебен акт, лицето което е внесло гаранцията (може да бъде подсъдим или трето лице) има право да поиска освобождаване на същата. Това става с молба свободен текст, която се подава по номера на делото. Молба за изменение на мярката за неотклонение - подава се от задържано лице с мярка за неотклонение "Задържане под стража" или "Домашен арест" на досъдебното производство. Молбата се разглежда в открито заседание с призоваване на прокурора и задържаното лице. Съдът се произнася с определение, което подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му. Молбите за изменение на мерките за неотклонение "Парична гаранция" и "Подписка" са от компетентност на прокуратурата.
Ако съдът е изменил мярката за неотклонение на подсъдими, молбата се подава до същия съд, като отново се призовава молителя и прокуратурата. Съдът се произнася с определение, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВОС от съобщението му.
Заключение на вещо лице - по наказателни дела писменото заключение, по въпроси за които са нужни специални знания, се изготвя на фазата на досъдебното производство (следствие или полицейско дознание). То се приобщава в хода на съдебното заседание като доказателство, което обаче става след изслушване на вещото лице. За явяване на вещото лице се определя възнаграждение, което с присъдата се възлага за изплащане на подсъдимия, ако бъде признат за виновен. При оправдателна присъда, разноските остават за държавата. При необходимост съда може да назначи допълнителна, повторна или нова експертиза като отново се изготвя и представя заключение от вещо лице. То трябва да е депозирано по делото най-късно 7 дни преди съдебното заседание, с копие от експертизата за всяка една от страните. Изплащането на възнаграждението и възлагането на разноските на страните става по описания принцип.
Обвиняем
Това е лицето, срещу което е повдигнато обвинение. Обвиняемият има следните права:
 да научи в какво се обвинява и въз основа на какви доказателства;
 да даде обяснения по обвиненията;
 да се запознае с делото и да прави необходимите извлечения;
 да представи доказателства;
 да участва в наказателното производство;
 да прави искания, бележки и възражения;
 да се изказва последен;
 да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват неговите права и законни интереси;
 да има защитник.
Частен обвинител
Лицето, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител.
Молбата за участие в съдебното производство като частен обвинител може да бъде устна или писмена и се прави най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. Частният обвинител може да поддържа обвинението в съда и след като прокурорът го оттегли.
Частен тъжител
Лицето, пострадало от по-леко престъпление, може да повдига и да поддържа обвинение като частен тъжител. Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава и за обстоятелствата на престъплението. Към нея се прилага документ за внесена държавна такса.
Граждански ищец
Пострадалият и неговите наследници, учрежденията и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в наказателното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.
Молбата за предявяване на граждански иск може да бъде устна или писмена и се предявява най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. Искът може да бъде предявен както срещу обвиняемия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.
Граждански ответник
Лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на обвиняемия, участват в наказателното производство като граждански ответници.
Защитник
Лице, което упражнява адвокатска професия. Защитник може да бъде съпруг, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.
Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:
• обвиняемият е непълнолетен;
• обвиняемият страда от физически или психически недостатъци;
• делото е за престъпление, за което се предвижда доживотен затвор или лишаване от свобода не по-малко от 10 години;
• обвиняемият не владее български език;
• делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия;
• обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатски хонорар.
Защитникът може да участва в наказателното производство от момента на задържане на лицето или на привличането му в качеството на обвиняем. Органът на досъдебното производство /следователят или дознателят/ е длъжен да обясни на обвиняемия, че има право на защитник и му осигурява възможност да се свърже с него. Той не може да извършва никакви действия по разследването, докато не изпълни това си задължение.
Защитникът е длъжен да оказва правна помощ на обвиняемия и с цялата си дейност да съдейства за изясняване на всички фактически и правни положения, които са в полза на обвиняемия. Той е длъжен да съгласува с обвиняемия основните линии на защитата.
Повереник
Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник, който да ги представлява в наказателното производство.

Обжалване на съдебни актове

Обжалване
Страна, която присъства на съдебното заседание, на което съдът обявява окончателното си решение /с мотиви за него/, трябва да подаде жалба чрез съда, който е постановил решението в срок от 15 дни от обявяване решението на съда. За страна, която не присъства на съдебното заседание, срокът за подаване на жалба тече от датата, на която страната получи съобщение, че решението е изготвено.
Касационна жалба се подава чрез съда, който е постановил решението в срок от 30 дни от датата на съдебното заседание или от получаване на решението за страни, които не са присъствали.
Влизане в сила на решения
Съдебен акт влиза в сила, когато:
• не подлежи на обжалване по закон;
• в законовия срок не е подадена въззивна или касационна жалба или подадената жалба е оттеглена;
• Върховният касационен съд откаже да разгледа жалба или в случай, че разгледа жалбата, вземе решение, което не е в полза на страната, подала жалбата.