Р Е Ш Е Н И Е

 

 

ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

08.10.2008

 
Номер                                       Година                                            Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

НАКАЗАТЕЛЕН

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН

 
 


                                                                                   Съд                                                    състав                    

2008

 
 


16 септември 

 
                                                                                               Година                                      

На

 

Г.В.

 
в публично заседание в следния състав:                                                                    

                                                         Председател:                                            

ИД

 
 


                                                                               Членове:                                                   

КП

 
                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                           

 

СП

 
 

Секретар                                                        

 

СЯ

 
Прокурор                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

 

2008

 

526

 

Съдия ДЖУНЕВА

 
                                               дело номер                           по описа за                        год.

 

 

    С присъда от 30.05.2008г.  постановена по НОХД № 2987/07г. по описа на Пазарджишки районен съд е признат подсъдимият Г.Б.Г. за виновен в това , че на 03.05.07г. е придобил и държал в себе си високо рисково наркотично вещество –хероин с нетно тегло 0,0351гр. И стойност 4,212лв. поради което и на основание чл.354а ал.3 т.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъден на 4 месеца лишаване от свобода.Определен е първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.На основание чл.68 ал.1 от НК е постановено да изтърпи и наказанието от 2 години лишаване от свобода по присъда по НОХД № 1719/03г. на ПРС. При първоначален общ режим.Присъдени са разноски и е постановено унищожаването на веществените доказателства.

    Недоволен от присъдата е останал подсъдимият който я обжалва с оплакването за допуснати нарушения на процесуалните правила,нарушения на материалния закон и несправедливост.В жалбата се говори за наказание пробация и присъдено обезщетение за неимуществени вреди.Явно пишещия жалбата се е заблудил.

    В писменото становище на защитникът по делото е отразено ,че се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав или алтернативно постановяване на нова оправдателна присъда поради липсата на обективния елемент на състава на престъплението.

    Представителят на Окръжна прокуратура взема становище ,че жалбата е не основателна и излага доводи в защита на съдебния акт.Моли същия да бъде потвърден.

    Съдът като взе в предвид становището на страните по делото и като провери изцяло така атакувания съдебен акт направи следните изводи:

    Доводите в жалбата за допуснати процесуални нарушения са не основателни.Твърди се ,че съдът бил отказал доказателствени искания на защитата с което нарушил правото им на защита.Пред въззивната инстанция не се ангажират доказателства.Следва да се отрази ,че въззивният съд е съд по същество на спора.Следва да се съберат пред него доказателствата релевантни за спора и това не би могло да е нарушение на съдопроизводствените правила.

    От друга страна визираните доказателства правилно са отказани от първата инстанция.На първо място на този етап не би могло да се извърши дактилоскопна експертиза тъй като предмета е бил докосван от много хора.Не основателно е искането за експертиза която да установи въздействието на количеството хероин върху човешкия организъм.Това е строго субективно проявление и е невъзможно да се установи още повече ,че е странно какъв следва да е експерта .

    По отношение на твърдението за превратно тълкуване на доказателствата:

    Основно се оспорват показанията на св.Аврониев и св.Серев.Това са полицейските служители които според обвинението да видели подсъдимия да изхвърля пакетче и са го задържали.В показанията на тези свидетели няма противоречие и не са житейски нелогични както твърди защитата.И двамата свидетели обясняват как са забелязали подсъдимия ,как са били с кола минали са пред него скрили са се зад тази сграда ,за да го изчакат и когато той  е наближил те са излезли пред него .Разстоянието е било около 1 метър между подсъдимия и св.Аврониев.В показанията си двамата свидетели сочат ,че Г. бил пуснал пакетчето на земята като св.Аврониев казва до себе си така до крака си,а св.Серев говори за пускане пред него.Това обаче различие не е драстично и съществено и не би могло да дискредитира свидетелските показания.И двамата свидетели са забелязали пакетчето тъй като то е със яко изпъкващ цвят /ярко зелено/.Това е цвят който се откроява и лесно се забелязва.Никъде в показанията на свидетелите не се говори ,че Г. е бил през цялото време с гръб към пакетчето и с лице към стената.Това е факт който твърди само подсъдимия.Напротив и св.Михайлов –поемно лице ,установява ,че там е бил само подсъдимия и полицията.Не се говори за поставяне с лице към стената.

    Съдът като прецени показанията на тримата разпитани по делото свидетели намира,че изложеното в писмената защита е неоснователно.на първо място противоречието сочено къде е изхвърлено пакетчето -пред или до него не е толкова съществено ,че да дискредитира показанията на свидетелите.На второ място в показанията на свидетелите Аврониев и Серев няма противоречие къде са били те когато са излезли пред подсъдимия.Съдът отговори на  довода имал ли е възможност Г. да наблюдава действията на полицията след намирането на пакетчето.В тази насока както се посочи по-горе само в обясненията на подсъдимия е залегнало ,че е бил с лице към стената.

    По тези съображения въззивната инстанция намира,че няма превратно тълкуване на доказателствата и съдебния акт е обоснован.

    Не основателно е искането за приложението на чл.9 ал.2 от НК.

    В настоящия случай е налице повторност –подсъдимият вече веднъж е осъждан за същото престъпление,извършил е деянието в изпитателния срок на предходната присъда.това сочи на завишена степен на обществена опасност на дееца.същият не се е превъзпитал от предходната присъда и не са изпълнени целите визирани в чл.36 от НК.Вярно е ,че количеството наркотично вещество е изключително малко,но това само по себе си е недостатъчно ,за да се приеме ,че деянието поради своята малозначителност не е обществено опасност или неговата обществена опасност да е явно незначителна . Следва да се отрази ,че обществената опасност на деянието е изключително висока.Този род престъпления придобиват застрашителни размери в обществото ни и най-вече сред младото  поколение.На второ място количеството е минимално,но се касае за най-рисковия наркотик на уличния пазар-хероин.Ако защитата твърди,че количеството не е за лична употреба и Г. не е зависим, то тогава следва да се приеме ,че това е за разпространение което в никакъв случай не може да изпълни чл.9 ал.2 от НК.Странно звучи в защитата твърдението “От друга страна подсъдимия не е пристрастен и няма асоциални прояви ,както към момента на извършване на деянието така и към настоящия момент.”Г. е осъждан за кражба с присъда по НОХД № 367/99г. След това с присъда по НОХД № 1719/03г. в сила от 18.10.2004г. е осъден за престъпление по чл.354а ал.1 и чл.339 от НК условно и именно в изпитателния срок на тази присъда върши настоящето деяние.Съдът не смята ,че това не е “асоциално поведение” .

    Не основателно е искането да не се кредитира протокола за оглед на местопроизшествие.Наименованието на протокола не е нарушение водещо до не кредитирането му в процеса.При отварянето на пакетчето и вземането му от мястото където е било изхвърлено е присъствало поемно лице видно от показанията на същото дадени му в качеството му на свидетел.Това кога е станал огледа напълно е нормално да е след разкриването на престъплението би било ненормално ако е преди това.На улица Пловдивска е било наркосборището според свидетелите Серев и Аврониев.никъде не се твърди ,че на същата улица е заловен Г. напротив при внимателен прочит се вижда ,че това е в пресечка на горепосочената улица.

    Наказанието което е наложено от съда е при приложението на чл.55 от НК е и към минимално предвиденото в закона.Няма основание за намаление на наложеното наказание.Съдът е отчел всички смекчаващи и отекчаващи вината обстоятелства и е приложил правилно закона като е счел ,че поради минималното количество наркотично вещество следва да се приложи разпоредбата на чл.55 от НК.

    По изложените съображения съдът намира,че жалбата е изцяло неоснователна и присъдата като правилна следва да се потвърди.

    Мотивиран от изложеното и на основание чл.338 от НПК съдът

 

 

                      Р   Е   Ш   И  

 

 

    ПОТВЪРЖДАВА присъда от 30.05.2008г.  постановена по НОХД № 2987/07г. по описа на Пазарджишки районен съд.

    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ               ЧЛЕНОВЕ: