Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          ………               01.10.2008 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ШЕСТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСМА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.

         ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                             К.П.

 

СЕКРЕТАР  С.П.

ПРОКУРОР  С.Я.

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА П. ВНОХД №552 ПО ОПИСА ЗА 2008 ГОДИНА,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

С Присъда №44 от 23.06.2008 година,постановена по НОХД №214/2008 година на Пещерския районен съд,е признат подс.А.Н.А. за виновен в това,че на 10.06.2008 година в град Пещера е управлявал МПС-л.а. „УАЗ” с ДК № РА 07-99 АР,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила,а именно 1,72 промила,установено по надлежния ред-с Протокол за химическа експертиза №768 от 12.06.2008 година на СХЛ при МБАЛ”Пловдив”АД-град Пловдив-престъпление по чл.343б,ал.1 от НК,като на основание чл.55,ал.1,т.2,б.”б” от НК е осъден на пробация,като му е наложена задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година.

На основание чл.343Г от НК подс.А. е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца,като се приспада времето,през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право-считано от 10.06.2008 година..

Срещу така постановената присъда е постъпил протест на Прокурор Мадина при Районна прокуратура-Пещера-в частта относно размера на наложеното наказание по чл.343г от НК.Поддържа се оплакване,че съдът е  игнорирал обстоятелството при определяне на този размер за концентрацията на алкохол в кръвтта на подсъдимия,която е 1,72 промила и говори за почти средно алкохолно опиване.Иска се изменение на присъдата,като се увеличи срока на лишаване от правоуправление.Не се сочат нови доказателства.Протестът се поддържа в съдебно заседание.

Подсъдимият-ответник по протеста лично и чрез защитника си поддържа становище,че първоинстанционната присъда е правилна и не следва да бъде изменяна.

Пазарджишкият окръжен съд,като взе предвид доводите на страните и провери изцяло така атакувания съдебен акт съгласно правилата на чл.314 от НПК,прие за установено следното:

Протестът е неоснователнен.

В  пълно съответствие със събраните и проверени по предвидения процесуален ред по делото доказателства първоинстанционният съд е приел, че подсъдимият на 10.06.2008 година в град Пещера е управлявал МПС-л.а. „УАЗ” с ДК № РА 07-99 АР,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила,а именно 1,72 промила,установено по надлежния ред-с Протокол за химическа експертиза №768 от 12.06.2008 година на СХЛ при МБАЛ”Пловдив”АД-град Пловдив.Това обстоятелство не се оспорва и от подсъдимия-нито пред първоинстанционния съд,нито пред въззивната инстанция.Пред първоинстанционния съд делото е било разгледано по реда на глава 27-ма от НПК-съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл.371,т.2 от НПК и следващите.Горното обстоятелство се установява и по непротиворечив и категоричен начин от събраните на досъдебното производство доказателства.

Съобразно разпоредбата на чл.373,ал.2 от НПК първоинстанционният съд при определяне вида и размера на наказанието за извършеното от подс.А. престъпление е приложил разпоредбата на чл.55 от НК-в настоящия случай разпоредбата на чл.55,ал.1,т.2,б.”б” от НК,като законосъобразно е наложил на подсъдимия наказание пробация.На основание чл42а,ал.2,т.1 и 2 от НК на подсъдимия са наложени само първите две задължителни пробационни мерки-задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител,като срокът и на двете мерки е 1 година.Същият е определен при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и се явява обоснован и справедлив.

Съдът счита ,че срокът,за който подс.А. е лишен от право да управлява МПС,не следва да бъде увеличаван.Същият е бил лишен с присъдата от това право за 3 месеца.При определяне на този срок първоинстанционният съд е отчел обстоятелството,че подсъдимият има семейни ангажименти,свързани с със здравословното състояние на тъста му,както и това,че подсъдимият изкарва прехраната си като шофьор.Подсъдимият също така изцяло е съдействал на разследването,като и пред съда е признал изцяло фактите-така,както са описани в обстоятелствената част на обвинителния акт.Подсъдимият е неосъждан,семеен е,с добри характеристични данни,като за 6 години,за които е правоспособен шофьор,няма нито едно нарушение по ЗДвП.Като е съобразил всички тези факти,правилно,обосновано и справедливо първоинстанционният съд е приел,че срокът от 3 месеца на наказанието лишаване от правоуправление е достатъчен,за да постигне по отношение на подс.А. целите по чл.36 от НК.Същият е личност с ниска степен на обществена опасност и единственото отегчаващо отговорността му обстоятелство е сравнително високата концентрация на алкохол в кръвта му,при наличието на многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства,визирани по-горе.

С оглед гореизложеното настоящата инстанция приема,че присъдата не следва да бъде изменяна,като се увеличи срока на наложеното на подс.А. наказание лишаване от правоуправление.Същото не се явява занижено и в този смисъл не е явно несправедливо.Протестът е неоснователен,а присъдата на Пещерския РС следва да бъде потвърдена.

При разглеждането на делото и постановяването на присъдата настоящата инстанция не констатира допуснати от Пещерския РС съществени процесуални нарушения,които да водят до отмяна на присъдата.

Воден от горното и на основание чл.338 от НПК Пазарджишкият окръжен съд

                                            Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №44 от 23.06.2008 година,постановена по НОХД №214/2008 година на Пещерския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.