Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                  

Гр. Пазарджик,09.10 .2008 год..

                        В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

       

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ   ПРЕЗ 2008 г. В СЪСТАВ:        

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.  В.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:  И.Д.   

                                                                           К.П.

 

при участието на секретар: С.П. и прокурора Ст.Я.  сложи за разглеждане ВНОХД № 561  по описа за 2008 година докладвано от съд.В.

         С Решение №389/10.06.2008 год.по НАХД№916/08 год.Пазарджишкия районен съд е признал обвиняемия С.Х. *** за НЕВИНОВЕН в това,че на 16.02.2007 год.в гр.Пловдив като извършител в съучастие с Е.И.Д. *** като помагач,чрез св.Г.,е съставил неистински частни документи-протоколи на медицинска комисия №482,483 и 494 и ги е употребил за да докаже,че Б. Г.а К. от с.Виноградец,обл.П-ка. А. ***.и П. Г. К. от с.с.са болни на легло и се нуждаят от рингова инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет,поради което е ОПРАВДАН за деянието по чл.309 ал.1 НК във вр.с чл.20 ал.2 С.К.

        Призната е обвиняемата Е.И.Д. ***-ка,за НЕВИНОВНА в това,че през периода 07.02.2007-16.02.2007 год.в гр.Пловдив като помагач в съучастие с обв.С.М.-като извършител,е улеснила чрез набавяне на лични данни на лица,съставянето на неистински частни документи-протоколи на мед.комисия №482,483 и 494,които са употребени,за да докаже,че Б. Г. К. от с.Виноградец,обл.П-ка. А. ***.и П. Г. К. от с.с.са болни на легло и се нуждаят от рингова инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет, поради което е ОПРАВДАНА по обвинението по чл.309 ал.1 НК във вр.с чл.20 ал.4 НК.

      Така постановеното оправдателно решение на съда е протестирано от Пазарджишката районна прокуратура,като в протеста се поддържат доводи за необоснованост.В тази връзка се иска въззивния съд на основание чл.336 ал.1 т.2 НПК да отмени това решение и постанови друго,с което подсъдимите да бъдат признати за виновни по внесените срещу тях обвинения, и им се наложат съответни наказания.

      Не се сочат нови д-ва.

       Прокурорът поддържа протеста.

         Окръжният съд като въззивна инстанция след като съобрази данните по делото и при спазване разпоредбите по чл.313 и сл.НПК,намери за установено следното:

          Протестът е неоснователен.

     От събраните в процеса писмени и гласни д-ва и доказателствени средства,които първоинстанционния съд е обсъдил задълбочено,поотделно и в съвкупност,е била приета за безспорно установена следната фактическа обстановка по обстоятелствата,свързани с обвиненията срещу обвиняемите-ответници по протеста:

        През 2007 год.обв.Д.,която работела в „Х.”ЕООД по повод работата си се познавала и с другия обвиняем М.,който купувал помощни средства за инвалиди от фирмата.В началото на м.февруари 2007 год.Д. потърсила св.Л.,която работела като социален асистент в с.Виноградец и с оглед естеството на работата си знаела кои лица от селото са инвалиди.Като се видели двете провели  разговор и обвиняемата я помолила да я заведе при някои от тях за да им предложи тя-във връзка с работата и като рекламен агент в посоченото по-горе дружество-тези,които отговарят на определени условия да ги снабди с помощни средства-рингова инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет,при което Л. я завела в домовете на Б. и П. К. и В.С..След като отишли там Д. видяла решенията на ТЕЛК,сравнила ги с данните от паспортите им,след което им ги върнала.

   След няколко дни Д. се видяла отново със св.Л. и заедно с нея отново отишли при посочените по-горе лица-Б. и П. К.,които подписали молби до „Социално подпомагане”-гр.Септември за отпускане на помощните средства,които молби били придружени и с протоколи от Медицинска комисия-№482/16.02.07 год.и №494/19.02.07 год.След това тръгнали с автомобила на обвиняемата за гр.Септември като взели със себе си и съпруга на В.С.,който подписал молбата в „Социално подпомагане”за отпускане на съпругата си на рингова инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет.Към молбата бил приложен и протокол на мед.комисия под №483/16.02.07 год.На трите жени-Б. и П. К. и на В.С. не им бил правен преглед в ДКЦ „Св.Г.”ЕООД-Пловдив,тъй като те не били ходили там.

     Посочените по-горе протоколи носели печата и подписа на д-р М.-другия обвиняем и на д-р А.,както и на други лица,участници в мед.комисия,издала протоколите.Самите протоколи били изготвени от обв. чрез св.Г.,която била отишла на преглед при него-той я помолил да му свърши услуга като напише под негова диктовка няколко протокола на медицинска комисия.Тя се съгласила и така протоколите били написани-те носели посочените по-горе номера,били с подписи и печати като самият М. не положил пред Г.свой подпис и печат.

.

    От приетите по делото съдебно-почеркови експертизи е установено,че подписа и печата положен на инкриминираните протоколи са на обв.М.,а подписа и печата,положени от името на д-р А. не са били положени от него.Не е било установено още М. да е полагал подпис вместо д-р А. или печат върху подписа.Не е установено от експертизите кой е положил подпис от името на д-р А..

     Така възприетите обстоятелства по изложената фактическа обстановка са били в резултат на обстойно обсъждане от страна на първоинстанционния съд на цялостния събран в процеса доказателствен материал,като изводите за тях за изложени обстоятелствено в мотивите към съдебния акт съобразно разпоредбата на чл.305 ал.3 НПК.

      С оглед на така събраните и обсъдени по делото писмени и гласни д-ва и доказателствени средства,при решаването на въпросите по чл.301 НПК решаващия съд е приел от правна страна,че в конкретния случай обвинението срещу обвиняемите не е доказано по един несъмнен начин така,както изисква чл.303 ал.2 НПК,поради което те са били оправдани по внесените срещу тях обвинения по чл.309 ал.1 във вр.с чл.20 ал.2 НК за обв.М. и по чл.309 ал.1 във вр.с чл.20 ал.4 НК за обв.Д..В тази връзка е възприето,че след като обв.М. се е бил подписал от свое име,респ.положил е и печат върху процесните протоколи където е бил  подписа му,но не е било установено той да е положил подпис вместо д-р А. и да е сложил печат,то той не може да бъде и субект на нак.отговорност по посочения по-горе текст от НК,респ.да е съставил неистински документ на инкриминираната дата в гр.Пловдив като извършител на това деяние в съучастие с другата обвиняема Д.,която пък е действала под формата на помагач по смисъла на чл.20 ал.4 НК.Ерго М. не е материализирал конкретно писмено изявление от лице,което да е различно от това,посочено в документа.Освен това за да е съставомерно това деяние е следвало този неистински документ да е използван от обвиняемия,респ.да е употребен,който факт обаче не е доказан в процеса по никакъв начин.Все в посока на тези аргументи,включително и по отношение на обв.Д. първоинстанционния съд е изложил убедителни правни съображения,които напълно се възприемат от настоящата инстанция.Ето защо последната счита,че поддържаните доводи в протеста за неправилност и необоснованост на оправдателното решение,са неоснователни.Съдебният акт като законосъобразен и обоснован ще следва да се потвърди,а протестът като неоснователен ще следва да се остави без уважение.

      Водим от горното и на основание чл.338 НПК Окръжният съд

 

 

                                           Р     Е      Ш      И:

 

 

            ПОТВЪРЖДАВА Решение №389/10.06.2008 год.по НАХД№916/08 год.на Пазарджишкия районен съд.

           Решение е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: