Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          ………               02.10.2008 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ШЕСТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСМА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.

        ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                             К.П.

 

СЕКРЕТАР  С.П.

ПРОКУРОР  НЕДЯЛКА П.

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА П.

ВНОХД № 565 ПО ОПИСА ЗА 2008 ГОДИНА,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

С Присъда №37 от 27.06.2008 г. по НОХД № 255/08 г., Велинградския районен съд е признал подс.И. Марианов Й. за виновен в това, че на 19.05.2008 г. в гр.Велинград в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление /с НП № 000437/26.03.2007 г., здадено от РПУ Велинград,влязло в сила на 31.12.2007 г. и с НП № 000346/12.03.2007 г., издадено от РПУ Велинград, влязло в сила на 31.12.2007 г./ управлява МПС – мотопед „Гарели” без регистрационни табели и без съответното свидетелство за управление на МПС,като на основание чл.343 ал.2 от НК, във вр.с чл.343в ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, е осъден наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от осем месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в продлжение на една година.

Срещу така постановената присъда е постъпила въззивна жалба от адв. Апостолов - защитник на подс.Й.. Поддържа се оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на присъдата, както и че същата е постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон, при липса на достатъчно доказателства, че подсъдимия е извършил престъплението, за което е обвинен. Твърди се също, че присъдата е и несправедлива. Иска се отмяната й и постановяване на нова ,оправдателна такава.

Алтернативно се иска изменение на присъдата, като се намалят първите две наложени пробационни мерки до минималния им размер, а третата бъде отменена. Не се сочат нови доказателства.

Жалбата се поддържа в съдебно заседание.

Представителят на Пазарджишка окръжна прокуратура поддържа становище,че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди присъдата на Велинградския РС.

Пазарджишкият окръжен съд,като взе предвид доводите на страните и провери изцяло така атакувания съдебен акт, съгласно правилата на чл.314 от НПК,прие за установено следното:

Жалбата е неоснователна.

В  пълно съответствие със събраните и проверени по предвидения процесуален ред по делото доказателства, първоинстанционният съд е приел, че подсъдимият Й. *** в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетерство за управление /с НП № 000437/26.03.2007 г., издадено от РПУ Велинград, влязло в сила на 31.12.2007 г. и с НП № 000346/12.03.2007 г., издадено от РПУ Велинград, влязло в сила на 31.12.2007 г./ управлява МПС – мотопед „Гарели” без регистрационни табели и без съответното свидетелство за управление на МПС. Този факт не е бил оспорен от подс.Й. при разглеждането на делото пред първоинстанционния съд – напротив, същия е поискал делото да бъде разгледано по реда на Глава 27 от НПК – в хипотезата по чл.371 т.2 от НПК и сл., като е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства от съда за тези факти. Правилно, обосновано и законосъобразно Велинградският РС е приел, че така направеното самопризнание в хода на съкратеното съдебно следствие от подсъдимия се подкрепя по безспорен и категоричен начин от събраните в досъдебното производство доказателства. Обстоятелството, че на 19.05.2008 г. в гр.Велинград подсъдимия Й. е управлявал МПС – мотопед „Гарели” без регистрационни табели и без съответното свидетество за управление на МПС, се установява от обясненията на обв.Й. в досъдебното производство и в хода на съдебното следствие, както и от показанията на свидетеля Боков – полицай в РПУ Велинград, който е спрял за проверка подс.Й. на процесната дата. По време на проверката този свидетел е установил, че на подс.Й. са връчени две наказателни постановления, цитирани по-горе и приложени по досъдебното производство – за управление на мотопед без свидетелство за управление. И двете наказателни постановления са влезли в сила на 31.12.2007 г. Престъплението, за което подс.Й. е осъден с обжалваната присъда, е извършено на 19.05.2008 г., т.е. в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление / с цитираните по-горе две наказателни постановления/.

Неоснователен е доводът във въззивната жалба, че не би могло тези наказателни постановления да влязат в сила на 31.12.2007 г., тъй като не бил присъствен ден. Дали 31.12.2007 г. е присъствен или неприсъствен ден, е ирелевантен факт, тъй като е от значение дали денят,в който е изтекъл срокът за влизане в сила на цитираните по-горе наказателни постановления,е бил работен ден.Релевантен факт също за това дали деянието,извършено от подс.Й. е престъпление,е,дали в 1-годишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление/от влизане в сила на двете наказателни постановления/ същият е управлявал МПС-процесния мотопед,отново без съответното свидетелство за управление на МПС,който правнорелевантен  факт е безспорно установен по делото.

С оглед на гореизложеното, обосновано и законосъобразно Велинградският РС е приел, че подс.Й. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.343в ал.2 от НК, във вр.с чл.343в ал.1 от НК.

При определяне вида и размера на наложеното наказание на подс.Й. съдът законосъобразно е приложил разп.на чл.373 ал.2 от НПК, във вр.с чл.55 ал.1, т.2, буква „б” от НК, като му е наложил наказание „ПРОБАЦИЯ”.

На подс.Й. са определени първите две задължителни пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, като и двете са за срок от ОСЕМ месеца. Продължителността на тези пробационни мерки е близка до минималния 6-месечен срок, предвиден за тях в закона, и са определени при смегчаващи отговорността обстоятелства. В този смисъл тяхната продължителност не се явява прекомерна и явно несправедлива и не следва да бъде намалявана.

Съдът е наложил още една пробационна мярка на подс.Й. – 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за една година. Тази пробационна мярка е определена в минималния размер часове и то само за една година.

Съдът счита, че обосновано Велинградският РС е наложил на подс.Й. и тази пробационна мярка – с оглед  предишните осъждания на подсъдимия, както и обстоятелството, че престъпното си деяние подс.Й. е извършил в едногодишния срок от влизане в сила на две наказателни постановления, съставени против него за посочените в тях нарушения, които са извършени на 28.02.2007 г. и на 9.03.2007 г., т.е. в един период от 10 дни, което говори за трайно незачитане на установените правила за движение по пътищата. В този смисъл обосновано и справедливо Велинградският РС е приел, че на подс.Й. следва да се наложат горните пробационни мерки за горепосочените срокове, за да се осъществят в пълна степен спрямо този подсъдим целите, предвидени в чл.36 от НК.

Въззивната жалба е неоснователна, като следва да се потвърди първоинстанционната присъда,като правилна,законосъобразна и обоснована.

При разглеждането на делото и постановяването на присъдата настоящата инстанция не констатира допуснати от Велинградския РС съществени процесуални нарушения,които да водят до отмяната й.

Воден от горното и на основание чл.338 от НПК, Пазарджишкият окръжен съд

                                            Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №37 от 27.06.2008 година по НОХД № 255/08 година на Велинградския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.