Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                  

                                      08.10.2008 год.                                           Гр. Пазарджик

 

                        В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

       

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ   ПРЕЗ 2008 г. В СЪСТАВ:        

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.  В.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:  И.Д.   

                                                                           К.П.

 

при участието на секретар: С.П.

прокурора Н.П.

сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА В.

ВНОХД № 582  по описа за 2008 година.

       С Присъда №36/27.06.2008 год.по НОХД№50/08 год.Велинградския районен съд е признал подсъдимия Н.С.Б. *** НЕВИНОВЕН в това,че на 29.08.2007 год.в м.”Пашов въбел”в землището на гр.Велинград се е заканил с убийство спрямо Л. Р. Г. от гр.Велинград,като тази закана е могла да възбуди основателен страх за осъществяването и,като е ОПРАВДАН по обвинението по чл.144 ал.3 във вр.с ал.1 НК.

    Със същата присъда е признат подс.Н.Б. за ВИНОВЕН в това,че на 18.09.2007 год.в посочената по-горе местност в землището на Велинград се е заканил с убийство спрямо Л. Г. от Велинград,като тази закана е могла да възбуди основателен страх за осъществяването и,-деяние по чл.144 ал.3 във вр.с ал.1 НК,като на основание чл.78А ал.1 НК е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност по този текст от НК и му е наложено адм.наказание „глоба”в размер на 500 лв.вполза на държавата,платима по сметка на съдебната власт.

    Така постановената присъда в осъдителната и част е обжалвана с въззивна жалба от адв.А. от АК-Велинград като защитник на подсъдимия Б.,в която жалба се излагат доводи за необосновеност.Тези доводи се поддържат в с.з.пред въззивната инстанция като се иска последната на основание чл.336 ал.1 т.3 НПК да отмени присъдата в тази и част и да постанови нова,оправдателна такава по отношение на подсъдимия.

    Не се сочат нови д-ва.

     Прокурорът даде заключение че жалбата е неоснователна.

      Окръжният съд като въззивна инстанция разгледа оплакванията,които се правят от защитата на подсъдимия и при спазване разпоредбите по чл.313 и сл.НПК,съобрази следното:

       Жалбата е неоснователна.

     Присъдата в обжалваната осъдителна част е законосъобразна и обоснована.

     От събраните в процеса писмени и гласни д-ва първоинстанционния съд е възприел фактическа обстановка по обвинението,по което подсъдимия е осъден,която напълно се подкрепя от тях.При спазване на процесуалните изисквания по чл.12,13 и 14 НПК съдът в максимална степен е изяснил обективно,всестранно и пълно всички обстоятелства,предмет на доказване в процеса по чл.102 НПК,като изводите за тях са посочени изчерпателно в мотивите към съдебния акт по начина,указан в чл.305 ал.3 НПК.Ето защо въззивната инстанция не възприема доводите на защитата на подсъдимия,че съдебния акт в тази му обжалвана част бил необоснован,респ.не намира за необходимо да преповтаря възприетото от фактическата страна по това обвинение като прави уговорката,че се съгласява с нея.

      Предвид изложеното дотук въззивният съд намира,че когато еобсъждала въпросите по чл.301 НПК решаващата инстанция законосъобразно и обосновано е приела,че обвинението срещу подсъдимия,касаещо инкриминирана дата 18.09.2007 год.по чл.144 ал.3 във вр.с ал.1 НК,е доказано по един несъмнен начин съобразно разпоредбата на чл.303 ал.2 НПК,поради което правилно е признала за виновен по посочения текст от НК Н.Б..

    Обективната страна на престъплението също е правилно очертана-касае се до извършено такова срещу личността,чиято изпълнителна деятелност се е свеждала до това,че на посочената по-горе дата в гр.В. подсъдимия се е заканил с убийство,отправяйки заканата „ще те утрепя”в присъствието на пострадалия св.Георгиев,който е възприел заканата като реално осъществима,и която закана е възбудила у него основателен страх за това че ще бъде изпълнена.В тази насока се изложени от съда убедителни правни съображения,които напълно се възприемат от настоящата инстанция още повече,че тези изводи в конкретния случай са съобразени и с постоянната съдебна практика по този род престъпност,която практика е намерила израз в мотивите към присъдата.Ето защо въззивния съд приема и подкрепя изводите на решаващата инстанция,че това деяние за посочената дата е осъществено от обективната му страна,като в същото време не възприема изтъкнатите доводи на защитата на подсъдимия в противния смисъл.

     Субективната страна на деянието също така е очертана правилно и обосновано-касае се до извършването му виновно,с форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 НК.

      Присъдата е правилна и законосъобразна и от към страна относно приложението на материалния закон.В конкретния случай съдът след като е признал подс.Б. за виновен в извършването на деяние по чл.144 ал.3 във вр.с ал.1 НК,предвид упоменатата в този текст санкция-до 3 год.лишаване от свобода или пробация,то той е приел че ще следва да намери приложение разпоредбата на чл.78А ал.1 НК,съобразявайки се и с данните за личността на подсъдимия,който не е бил осъждан и не е бил освобождаван от нак.отговорност по тази разпоредба.Ето защо прилагайки чл.78А ал.1 НК първостепенния съд е освободил Б. от наказателна отговорност по чл.144 ал.3 НК,като му е наложил административно наказание „глоба”в размер на 500 лв.в полза на държавата по сметка на съдебната власт.

     В оправдателната част присъдата не е била обжалвана или протестирана,поради което е влязла в сила.

     С оглед на гореизложеното въззивния съд намира,че обжалваната присъда като законосъобразна и обоснована ще следва да се потвърди,а жалбата като неоснователна-да се остави без уважение.

       Водим от горното и на основание чл.338 НПК Окръжният съд

 

 

                                             Р    Е    Ш    И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Присъда №36/27.06.2008 год.по НОХД№50/08 год.на Велинградския районен съд.

        Решението не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: