Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          ………               01.10.2008 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ШЕСТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ ДВЕХИЛЯДИ И ОСМА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.

                                                     ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                   К.П.

 

СЕКРЕТАР  С.П.

ПРОКУРОР  Н. П.

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА П. ВНОХД №585  ПО ОПИСА ЗА 2008 ГОДИНА,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

С Присъда №45 от 23.06.2008 година, постановена по НОХД №219/2008 година на Пещерския районен съд,е признат подс.С.Я.М. за виновен  в това,че на 19.06.2008 година в град Пещера,ул.”Михаил Такев” управлявал МПС-л.а. бус „Фолксваген” с ДК № РВ 62-71 ВК,чужда собственост,без да притежава свидетелство за правоуправление,в 1-годишния срок от наказването му по административен ред,с НП №434/13.03.2008 година,влязло в законна сила на 04.06.2008 година,за същото деяние-престъпление по чл.343в,ал.2 от НК,като е осъден на 6 месеца лишаване от свобода,при първоначален лек режим на изтърпяване на наказанието.

Срещу така постановената присъда е постъпила въззивна жалба от подс.М..Поддържа се оплакване за явна несправедливост на така наложеното му наказание,като подсъдимият твърди,че не е бил уведомен за правната възможност делото да се гледа по реда на Глава 27-ма от НПК.Иска изменение на присъдата,като бъде заменено наложеното му наказание лишаване от свобода с пробация.Алтернативно иска намаляване на наложеното му наказание лишаване от свобода,като се приложи и разпоредбата на чл.66,ал.1 от НК.Представя с жалбата и писмени доказателства.В съдебно заседание жалбата се поддържа само относно алтернативното искане за намаляване на наказанието лишаване от свобода с приложението на чл.66 от НК,като не се поддържа искането за замяната му с пробация.

Представителят на Окръжна прокуратура поддържа становище, че присъдата на РС е правилна и законосъобразна и следва да се потвърди.

Пазарджишкият окръжен съд,като взе предвид доводите на страните и провери изцяло така атакувания съдебен акт съгласно правилата на чл.314 от НПК,прие за установено следното:

Жалбата е основателна.

Като провери изцяло правилността на обжалваната присъда, Пазарджишкият окръжен съд констатира,че първоинстанционният съд я е постановил при наличието на допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство,което е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Разследването в досъдебната фаза е проведено по реда на Глава 25-та от НПК-„Незабавно производство”.По аргумент от чл.362,ал.5 от НПК разследващият орган,след приключването на разследването,предявява разследването на обвиняемия.При това предявяване обвиняемият се запознава от разследващия орган със събраните материали по делото.На основание чл.363 от НПК следват действия на прокурора,посочени изчерпателно в този законов текст.

Видно от незабавно производство №289/19.06.2008 година на РПУ-Пещера е,че разследването е било предявено на обв.М. на 20.06.2008 година от 09.03 до 10.00 часа,като е посочено,че той се е запознал с материалите по това незабавно производство.Видно е обаче,че след това предявяване на материалите по делото дознател З. е разпитала като свидетели Д. К.-на 20.06.2008 година от 10.00 часа до 10.30 часа и А. М.-на 20.06.2008 година от 11.00 часа до 11.30 часа.Самото Постановление за привличане на М. като обвиняем е от 15.30 часа,а разпитът му в това качество е започнал в 15.40 часа и е завършил в 16.10 часа-на 20.06.2008 година.Тоест всички тези действия по разследването,свързани със събирането на гласни доказателства,както и действията по привличането на обвиняемия и провеждането на разпита му са извършени от разследващия орган след предявяването на материалите по разследването,като след извършването им ново предявяване на разследването на обвиняемия не е било извършено от този разследващ орган-съгласно чл.367 от НПК във връзка с чл.230,ал.2 във връзка с ал.1 от НПК.Следователно след предявяването на разследването на обвиняемия са били извършени допълнителни действия по разследването и липсва повторно предявяване на разследването.

Съдът намира,че по този начин на досъдебната фаза е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,което е довело до съществено ограничаване на процесуалните права на М. като обвиняем,касаещи правото му на защита,изразяващи се в това да се запознае с всички доказателства,събрани на тази досъдебна фаза,като съответно направи и искания,бележки и възражения по тях.

Това нарушение е било отстранимо от разследващия орган орган.При наличието на това допуснато в досъдебната фаза отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия М., вместо първоинстанционният съд да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора-за отстраняването им,е разгледал делото по същество и се е произнесъл с присъдата,предмет на въззивната жалба.По този начин самият съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила,нарушило правото на защита на подс.М..

По изложените съображения и на основание чл.335,ал.1,т.1 от НПК във връзка с чл.348,ал.3,т.1 от НПК и във връзка с чл.334,т.1, предл.1-во от НПК след отмяна на присъдата на Пещерския РС делото следва да се върне на прокурора при Районна прокуратура-Пещера-за отстраняване на посочените по-горе съществени процесуални нарушения.

Съдът не обсъжда направените доводи във въззивната жалба за явна несправедливост на наложеното наказание -поради констатираните от него съществени процесуални нарушения-при извършената изцяло проверка на правилността на присъдата.

Воден от горното и на основание чл.335,ал.1,т.1 от НПК във връзка с чл.348,ал.3,т.1 от НПК и във връзка с чл.334,т.1, предл.1-во от НПК Пазарджишкият окръжен съд

                                         

                                      Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯВА Присъда №45 от 23.06.2008 година, постановена по НОХД №219/2008 година на Пещерския районен съд.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура-Пещера-за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебната фаза, посочени в мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.