Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.ПАЗАРДЖИК 06 .10.2008 г

 

В  И М Е ТО Н А  Н А Р О Д А

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД- НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА 23.09.2008ГОД. В СЪСТАВ:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.П.

                                                          ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

К.С.

                                                                            

ПРИ УЧАСТИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ К.К. И ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА НЕДЯЛКА П. КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ ЧЛЕН СЪДИЯТА С.  ВНОХД№586 ПО ОПИСА ЗА 2008ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО

          Пазарджишкият окръжен съд е втора инстанция по делото ,образувано пред нея по жалба на защитника на подс.И.П.К. *** против присъда №52 от 30.06.08г по НДОХ№224/08г на Пещерският РС.

          РС с присъда си го е признал за виновен в това че на 15.06.08г в гр.Пещера на ул.”Михаил Такев” е управлявал МПС-т.а. „Форд Транзит” с ДК№ СА 22 24 МТ собственост на „Мото Пфое”ЕООД София с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда,а именно 1,95 на хиляда установено по надлежният ред с протокол за химическа експертиза №799/17.06.08г на СХЛ при МБАЛ Пловдив АД гр.Пловдив,поради което на основание чл.343Б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК му е наложена пробация включваща следните пробационни мерки:задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и три месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и три месеца .

          На основание чл.343Г от НК лишил подсъдимият от право да управлява МПС за срок от една година и три месеца,като приспаднал времето през което бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право считано от 15.06.08г

В подадената сега /въззивна/ жалба оплакването, което се прави, е за явна несправедливост на наложеното наказание на основание чл.343Г от НК. .Иска се изменяване на присъдата в частта  на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС ,с намаляване, на срока от година и три месеца на под една година.

В съдебно заседание жалбата е поддържана,като се навеждат доводи за несправедливост на наложеното му наказание лишаване от правоуправление.

                   Прокурор във въззивната инстанция не подкрепя жалбата,против уважаването й е .

                   ПОС намери,че трябва да се потвърди обжалваната присъда.

          Липсват основания за нейната отменяне или изменяне.

Производството е протекло по специалната процедура по чл. 370 и следващите от НПК. В края на своите мотиви, при индивидуализация на наказанието, съдът е приел, че с оглед обществената опасност на деянието и личната такава на дееца, наказанието пробация изразяващо се в посочените в сроковете пробационни мерки и лишаване от право да управлява МПС  би било справедливо и ще изпълни целите на личната и генерална превенция.

Оплакването на подсъдимият за явна несправедливост на наложеното наказание, лишаване от право да управлява МПС  в смисъл на завишено, е лишено от основание. Той е с негатива съдебна характеристика.Не без значение е и факта че е бил санкциониран и за административни нарушение на ЗДП,което се установява от приложената по делото справка на сектор КАТ ПП Пловдив,както и факта на високата степен на концентрация на алкохов кръвта му,което ,не е само въпрос на квалификация на деянието,но и от значение за степента на вината му като се изходи от неговата пригодност да управлява МПС.

Констатираната наличност на алкохол в кръвта на жалбоподателят  посочва на неговата доказана непригодност да управлява МПС.Той е управлявал МПС,след употреба на алкохол,като е упражнил едно занятие,за което и при липса на алкохол се изисква голямо внимание,непрекъсната съсредоточеност,бързо възприемане на пътната обстановка и адекватно своевременно реагиране на възникналите опасности.

          Съдът като е прецинил всички обстоятелсдтва по делото правилно е приел че спрямо подсъдимият е необходимо да се упражни по осезателно въздействие в тази насока,поради което го е лишил от право да управлява МПС за срок от една година и три месеца.

          По настоящото дело, в рамките на процедурата по чл. 370 и следващите от НПК и при условията на чл. 55 от НК,са му наложени наказанията. Правилата на чл. 55 НК дават възможност за провеждане на една справедлива наказателна политика.Инстанционният съд е действал съгласно това предписание, и в зависимост от конкретната фиксация на вината съгласно съдийската оценка, го е упражнил, обяснявайки причините, обуславящи наложеното наказание.Що се касае до оплакванията на жалбоподателят ,че именно шофьорската професия е една от възможностите да осигурява необходимата прехрана ,следва да се отбележи че явно това без значение е било за него,тъй като именно професията която упражнява би следвало да е пречка да употребява алкохол при управление на МПС.

Очевидно,че целите визирани в чл.36 от НК не могат да бъдат постигнати с намаляване на наказанията. поради което и  жалбата, като неоснователна  ,следва да се остави без уважение

                   Водим от тези съображения,ПОС, на основание чл. 338 от НПК,

                                                          РЕШИ:

          Потвърждава  присъда №52 от 30.06.08г по НДОХ№224/08г на Пещерският РС

          Решението на съда е окончателно.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: