Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                    

                   Гр. Пазарджик,06.10.2008 год.                            .

                        В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

       

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА  ШЕСТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ 2008  г. В СЪСТАВ:       

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.                                                           ЧЛЕНОВЕ:  И.Д.

                                                                          К.П.

 

                                                                                      при участието на секретар:     С.   П.

 прокурора Ст.Я.

  сложи за разглеждане ВНОХД    594/08 година докл. от съд.В.

       С Присъда №145/05.06.2008 год.по НОХД№116/08 год.Панагюрския районен съд е признал подсъдимия Н.Г.Ш. *** за ВИНОВЕН в това,че на 08.10.2007 год.в гр.Панагюрище в качеството си на длъжностно лице-машинист на моторен влекач при НК „ЖИ-Железопътна секция”-Пловдив,възползвайки се от служебното си положение и чрез използване на МПС-лекотоварен автомобил „Форд-Транзит”,собственост на Железопътна секция-Пловдив,е извършил кражба на чужда движима вещ-103 л.дизелово гориво на стойност 200.85 лв.,собственост на Железопътна секция-Пловдив,поради и което на основание чл.195 ал.1 т.4 и 6 НК във вр.с чл.194 с.к. и чл.54 ал.1 НК е ОСЪДЕН на 1 год.и 6 мес.лишаване от свобода.

На основание чл.66 ал.1 НК  е отложено изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 год.от влизане на присъдата в сила.

Разпоредено е веществените д-ва,подробно описани в диспозитива на присъдата след влизането и в сила да се върнат на собственика им-Железопътна сакция-Пловдив.

Осъден е подсъдимия да заплати и направените по делото разноски в размер на 165 лв.в полза на държавата по сметка на съдебната власт.

Така постановената присъда е обжалвана с въззивна жалба от подсъдимия чрез защитата му-адв. от АК-Пловдив,в която се съдържат доводи за необоснованост.На това основание се иска въззивния съд като се позове на разпоредбата на чл.334 т.2 НПК да отмени осъдителната присъда и да постанови по отношение на подсъдимия нова,оправдателна такава.

Тези доводи се поддържат от защитата пред настоящата инстанция в с.з.

Прокурорът даде заключение че жалбата е неоснователна.

Окръжният съд като въззивна инстанция разгледа оплакванията,които се поддържат в жалбата и пледоарията на защитата на подсъдимия,и при спазване разпоредбите по чл.313 и сл.НПК,съобрази следното:

Жалбата е неоснователна.

Вследствие на задълбоченото и обстойно обсъждане на събрания в процеса доказателствен материал първоинстанционния съд е възприел изложените в мотивите към съдебния акт обстоятелства по главните факти на обвинението,които напълно се подкрепят от него.В съответствие с разпоредбите по чл.12,13 и 14 НПК събирането и проверката на всички писмени и гласни д-ва и доказателствени средства,имащи отношение към предмета на доказване по чл.102 НПК,е протекло по начин,който не поставя под съмнение изискването на обективност,всестранност и пълнота на съдебното дирене и изясняване обективната истина,респ.изводите за възприетите обстоятелства,подлежащи на доказване,са посочени в мотивите към присъдата по начина,указан в чл.305 ал.3 НПК.В тази връзка въззивният съд дължи да отбележи,че в случая не следва да преповтаря възприетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка,като прави уговорката,че напълно се съгласява с нея.Ето защо счита още така,че поддържаните от защитата на подсъдимия доводи за необоснованост на съдебния акт,са неоснователни.

С оглед на гореизложеното правилно и обосновано решаващата инстанция е приела от правна страна,че обвинението срещу подсъдимия по внесената квалификация е доказано по един несъмнен начин съобразно разпоредбата на чл.303 ал.2 НПК,поради което го е признал за виновен в осъществяването на обективните и субективни признаци на престъпния състав по чл.195 ал.1 т.4 и 6 във вр.с чл.194 ал.1 НК.Обективната страна на деянието е очертана правилно-прието е,че се касае до извършена кражба от страна на подсъдимия на чуждо движимо имущество-103 л.дизелово гориво на обща стойност 200.85 лв.,собственост на „Железопътна секция”-Пловдив,като са били налице квалифициращите признаци на състава на престъплението,а именно по т.4 и 6 на чл.195 ал.1 НК-Ш. е имал длъжностно качество-машинист на моторен влекач при НК”ЖИ-Железопътна секция”-Пловдив,което се е възползвало от служебното си положение,като освен това той е използвал за извършването на кражбата и МПС-лекотоварен автомобил „Форд-Транзит”,собственост на горепосоченото дружество.

Субективната страна на престъплението също така е възприета правилно-то е било извършено виновно,с форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 НК.

По отношение вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание.Следва да се отбележи,че при неговата индивидуализация решаващата инстанция се е съобразила с разпоредбата на чл.54 ал.1 НК досежно смегчаващите и отегчаващите вината обстоятелства,характера на деянието и неговата степен на обществена опасност,както и  подбудите на дееца,като е наложила на последния наказание от 1 год.и 6 мес.лишаване от свобода-предвиденототакова в чл.195ал.1т.4 и 6НК,почти в минимален размер при превес на смегчаващи отговорността обстоятелства.

От друга страна съдът е счел,че за да могат да се постигнат целите по чл.36 НК относно специалната и генерална превенция на закона не е било необходимо подсъдимия да изтърпява ефективно така определеното му наказание.В тази връзка е била приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК като наложеното наказание е било отложено от изтърпяване за изпитателен срок от 3 години от влизането на присъдата в сила.За тези свои изводи също така първоинстанционния съд е изложил убедителни съображения,които се възприемат от настоящата инстанция.Ето защо последната счита,че и в тази част присъдата е законосъобразна и обоснована.

Предвид гореизложеното въззивния съд намира,че обжалваната присъда като законосъобразна и обоснована,постановена при липса на допуснати съществени процесуални нарушения,ще следва да се потвърди,а жалбата като неоснователна-да се остави без уважение.

Водим от горното и на основание чл.338 НПК Окръжният съд

 

 

 

                                  Р    Е    Ш    И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА Присъда №145/05.06.2008 год.по НОХД№116/08 год.на Панагюрския районен съд.

  Решението е окончателно и не подлежина обжалване и протестиране.

  

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: