Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Пазарджик 07.10.2008г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пазарджишкият окръжен съд, наказателна колегия в публично заседание на 07.10.2008г в състав:

                                                Ïðåäñåäàòåë: И.П.

                                                Членове: К.С.

                                                                     Д.Б.

êàòî ðàçãëåäà докладваното от съдия С. ВÍЧХД N635 ïî îïèñà çà 2008ã. è çà äà ñå ïðîèçíåñå,âçå ïðåäâèä ñëåäíîòî:

Делото е образувано по въззивна жалба  на  повереника на частните тъжители Г.С.С. и С.Г.С. *** против присъда № 618 от 06.11.07г по НДЧХ№2124/07г на Пазарджишкият РС.

С присъдата подсъдимите А.Г.И.,И.В.И.,В.И.И. и Н.И.И. *** са признати за невиновни  това че на 26.07.07г в с.Памидово обл.Пазарджишка в съучастие като съизвършители са причинили лека телесна повреда на Г.С. ***. изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,поради което са и оправдани по обвинението по чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

Със същата присъда са признати за невиновни и в това че на 26.07.07г в с.Памидово обл.Пазарджишка в съучастие като съизвършители са причинили лека телесна повреда на С.Г.С. ***. изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,поради което са и оправдани по обвинението по чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

Отхвърлен е изцяло гражданският иск предявен от тъжителя Г.С.С. против четиримата подсъдими солидарно да заплатят обезщетение за неимуществени вреди на Г.С. в размер на 3000лв.

Отхвърлен е изцяло гражданският иск предявен от тъжителя С.С. против четиримата подсъдими солидарно да заплатят обезщетение за неимуществени вреди на С.С. в размер на 3000лв.

Осъдил е тъжителите С.С. и Г.С. да заплатят на четиримата подсъдими общо сумата от 450лева.

Във въззизвната  жалба  се развиват оплаквания за нейната неправилност и незаконосъобразност.Иска се нейната отмяна и постановяване на нова такава осъдителна по чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК ,както ида бъдат уважени предявените граждански искове.

          В съдебно заседание пред въззивната инстанция адв.В. от  името на тъжителите предлага помирение, чрез сключване на спогодба. Четиримата подсъдими заявяват, че приемат предложението за помирение, чрез сключване на спогодба.

          Окръжният съд, като се съобрази с постигнатата между страните спогодба ,според която страните не си дължат обезщетение и разноските по делото  се поемат от всяка една страна така както ги е направила намира че

е десизиран от понататъшното разглеждане на делото, поради което и  на основание чл.334, т.4 от НПК във връзка с чл.24, ал.4, т.3 от НПК присъда № 618 от 06.11.07г по НДЧХ№2124/07г на Пазарджишкият РС. следва да се отмени и се прекрати наказателното производство по делото.         

          По изложените съображения и на основание чл.334, т.4 от НПК  Пазарджишкият окръжен съд

Р Е Ш И :

          ОТМЕНЯВА присъда № 618 от 06.11.07г по НДЧХ№2124/07г на Пазарджишкият РС.

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по  НДЧХ№2124/07г на Пазарджишкият РС.

          Решението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от съобщаването пред ВКС на РБ.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ