Мотиви по ВНЧХД№528/08г:

С присъда от 19.05.08г по НДЧХ№251/08г  Пазарджишкият РС е признал подсъдимият К.А.М. ***  Клисура за ВИНОВЕН в това, че íà 19.12.07ã. â ãð. Áåëîâî å îòïðàâèë по  îòíîøåíèå íà Âàñèë Ñòîèëîâ Àòàíàñîâ от гр.Белово êëåâåòíè÷åñêè òâúðäåíèÿ разпостранение  ÷ðåç ïå÷àòíî ïðîèçâåäåíèå,поради което и на основание чл.78 а от НК го освободил от наказателна отговорност по чл.148 ал.1 т.2 от НК във връзка с чл.147 ал.1 от НК и му наложил административно наказание глоба в размер на 1 000лева.

Осъдил подсъдимият К.А.М. да заплати на В.С.А. сума в размер на 2000лева представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди,ведно със законната лихва върху тях считано от 19.12.07г до окончателното изплащане на същата,като отхвърлил предявеният граждански иск за разликата до 5000лева,като неоснователен.

Осъдил подсъдимият да зплати на В.С.А. сумата от 173 лв.направени от него разноски,а в полза на държавата ДТ в размер на 40лева.

Недоволен от присъдата е останалподсъдимият ,който чрез защитникът си я обжалват в срок.Във въззивната  жалба  се развиват оплаквания за нейната неправилност и незаконосъобразност.Иска се нейната отмяна и постановяване на нова такава оправдателна по чл.148 ал.1 т.2 във връзка с чл.147 ал.1 от НК ,ведно със законовите последици.

Повереникът на частният тъжител взема становище ,че присъдата е правилна и законосъобразнна и като такава следва да бъде потвърдена,а жалбата като неоснователна да се устави без уважение.

Съдът като взе в предвид доводите на страните и провери изцяло така атакуваната присъда съгласно чл.314 от НПК направи следните изводи:

Налице са основанията за намесата на въззивната инстанция при условията на чл.336 ал.1 т.3 от НПК за цялостната отмяна на обжалваната присъда.

Приетата за установена фактическа обстановка по делото се споделя и от настоящата инстанция,като  тя не се оспорва от страните.

При правилно установена фактическа обстановка съдът е направил погрешни правни изводи.

За да постанови осъдителната си присъда съдът е приел,че подсъдимият М. от обективна и субективна страна бил осъществил съставът на престъплението по чл.148 ал.1 т.2 от НК във връзка с чл.147 ал.1 от НК,тъй като на íà 19.12.07ã. â ãð. Áåëîâî å îòïðàâèë по  îòíîøåíèå íà Âàñèë Ñòîèëîâ Àòàíàñîâ от гр.Белово êëåâåòíè÷åñêè òâúðäåíèÿ разпостранение  ÷ðåç ïå÷àòíî ïðîèçâåäåíèå â ñòàòèÿ âúâ  âåñòíèê "Áåëîâñêà Ìàðèöà", ïðèëîæåíèå êúì âåñòíèê "Ïàçàðäæèøêà Ìàðèöà",като изразявал мнения и предположения от рода на” финансовото положение на община Белово било тежко,че са били превеждани пари на фалирали фирми,,че са изплащани суми за несвършена работа,че това се дължало на превишаване на правомощията на предишният кмет,че вече по случаят се работи още преди всъпването му в длъжност като кмет,тъй като за тези факти били наясно икономическа полиция Пазарджик,че по нарушенията ще се произнесе и Сметната хпалата и че въз основа на техните констатации прокуратурата ще се самосезира”.

Макар и да е бил сезиран с тъжбата,че подсъдимият в качеството си на длъжностно лице –Кмет на Община Белово е бил наклеветил тъжителят и да не се е произнесъл по това обвинение,на практика и без да дава каквито и да е много обяснения е приел че е бил отправил клеветнически твърдения,без да излага каквито и да е съображения по смисъла на чл.147 от НК,дали му е преписал престъпление или пък разгласил позорни обстоятелства за него.

Необосновано и в нарушение на закона е направен и изводът за наличието на умисъл на престъплението предмет на тъжбата.

Вината на дееца по чл. 147, ал. 1 НК следва да се определи въз основа на съзнанието, което е имал за обективните елементи на деянието, когато е разгласил неверните позорни обстоятелства или е приписал престъпление, за което се знае, че не е извършено.

От материалите по делото се установява че подсъдимият К.М. в качеството си на новоизбран кмет е осъществил конституционните си правомощия във връзка с информирането на обществото за управленските проблеми на   Обищина гр.Белово. Същият във връзка с предизборните си обещания за прозрачно управление,а и напълно в правото си е заявил че ще бъде извършена цялостна проверка досежно управленските решения взети от предишното ръководство.Той е огласил вече известни факти,а именно и на икономическа полиция при ОДП Пазарджик още преди встъпването му в длъжност,а доколкото това дали има нарушения или не е изразил разбирането си че по тях ще се произнесе Сметната Палата,а въз основа на техните констатации предположението си че прокуратурата ще се самосезира.

Вън от казаното и за пълнота на изложението отделен пък стои и въпроса за истинността на изнесето от подсъдимият в статията,защото такава информация се извлича както от неговите обяснения,отделно от показанията на св.Баликова,която в качеството си на вътрешен одитор при извършената проверка в Общината констатирала можество нарушения/по закона за счетоводството,натрупани задължения на общината към изпълнителите на договорите,че бившият кмет е подписвал и сключвал договори без знанието и решението на общинският съвет ипр./което се подкрепя и от събраните във възивнатат инстанция писмени доказателства одитен доклад КК 60 20.03.08г и доклад на временната комисия създадена на основание решение 14/30.04.08г на Общински съвет Белово за предприемане на необходимите действия за да се търси наказателна отговорност на хората подписали договорите.

Ето защо настоящият съдебен състав отмени присъдата и в указаната насока призна ïîäñ.Êóçìàí Àòàíàñîâ Ìàðèíêîâ ÇÀ ÍÅÂÈÍÎÂÅÍ â òîâà, ÷å â êà÷åñòâîòî ñè íà äëúæíîñòíî ëèöå êìåò íà Îáùèíà Áåëîâî íà 19.12.07ã. â ãð. Áåëîâî, ÷ðåç ïå÷àòíî ïðîèçâåäåíèå, â ñòàòèÿ âúâ  âåñòíèê "Áåëîâñêà Ìàðèöà", ïðèëîæåíèå êúì âåñòíèê "Ïàçàðäæèøêà Ìàðèöà" ïî îòíîøåíèå íà Âàñèë Ñòîèëîâ Àòàíàñîâ å îòïðàâèë  êëåâåòíè÷åñêè òâúðäåíèÿ, ïîðàäè êîåòî ãî ÎÏÐÀÂÄÀÂÀ ïî îáâèíåíèåòî ïî  ÷ë. 148 àë. 1, ò. 2 è ò. 4 îò ÍÊ âúâ âð. Ñ ÷ë. 147 àë. 1 îò ÍÊ.и  ÎÒÕÂÚÐËИ ïðåäÿâåíèÿ îò òúæèòåëÿ è ãðàæäàíñêè èùåö Âàñèë Ñòîèëîâ Àòàíàñîâ, ãðàæäàíñêè èñê ïðîòèâ ïîäñ.за сóìàòà îò 5 000 ëåâà, ïðåòåíäèðàíî îáåçùåòåíèå çà ïðè÷èíåíè íåèìóùåñòâåíè âðåäè îò íåïîçâîëåíî óâðåæäàíå.

При този изход на делото на основание чл.190 ал.1 от НПК съдът осъди тъжителят äà çàïëàòè íà ïîäñ.Êóçìàí Àòàíàñîâ Ìàðèíêîâ ñóìàòà îò 150 ëåâà, ðàçíîñêè ïî äåëîòî çà àäâîêàòñêî âúçíàãðàæäåíèå.

          Ïî èçëîæåíèòå ñúîáðàæåíèÿ ñúäúò ïîñòàíîâè новата ïðèñúäàòà  и изготви мотивите приложени към нея.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: