Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                               №……….

                   ………………….. 2008 год., гр. Пазарджик

 

                            В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Пазарджишки окръжен съд,Търговско отделение в публично заседание на 14 октомври 2008 год. в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:Н.Т.

 

При участието на секретаря И.Ш., като сложи на разглеждане търг.д. № 84 по описа за 2008 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

 

         Предявен е иск с правно основание чл. 94 ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права / ЗАПСП/  и чл. 86 ал. 1 от ЗЗД.

         Ищецът „ ТРАНСФЕР ГРУП „ ЕООД гр. ПЛОВДИВ със седалище и адрес на управление в гр. П  ул. „ Г-л Д  Н  „ №  , представлявано от управителя В.О.Е. в исковата си молба против ответника ЕТ „ ВАРИАНТ – Р.П. *** със седалище и адрес на управление в гр. П  ул. „ Х  Б  „ №   ет.  ап. , представляван от Р.Т.П. ЕГН  ********** твърди, че по силата на сключен лицензионен договор от 15.04.2003 год. ответникът е получил право да инсталира и отдава под наем за временно ползване на негови крайни клиенти – физически лица, компютърни игри.Според чл. 11 от договора след прекратяването му ответникът е бил длъжен да прекрати незабавно използването им и да ги деинсталира.В случай, че продължи да ползва дори и една от компютърните игри, дължи неустойка в размер на 2 000 лв.След изтичането на срока по договора установил, че ответника продължава да ползва игрите и  депозирал жалба пред Районна прокуратура гр.Пазарджик. Проверката на органите на МВР установила нарушенията.Моли да бъде осъден ответника да заплати неустойка в размер 2000 лв.,законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата молба -19.05.2006 год. до окончателното й плащане, както и направените по делото разноски.Представя доказателства в подкрепа на твърденията си.

 

 

                                                                                     2.

         Ответникът ЕТ „ ВАРИАНТ – Р.П. *** оспорва иска.Твърди,че ищецът не е носител на изключителни права по ЗАПСП,  сключения договор е нищожен, тъй като клиента / ответника / е въведен в заблуждение и не дължи  неустойка. Представя доказателства.Претендира разноски.

         По делото са представени следните писмени доказателства: Лицензионен договор от 25.04.2003 год.;Удостоверения за актуално състояние на страните; писмо № 20/37 от 7.08.2005 год. на Агенция „ Митници „; Четири броя фактури; Протокол за полицейско предупреждение от 3.04.2004 год.;Писма № КЗК-76/30.05.2005 год. , № КЗК-76/12.12.2005 год.; Договор за продажба и разпространение от 1.03.2004 год. и Анекс за удължаване срока по договора; Пет броя митнически декларации;Писмо на Асоциация по охрана на интелектуална собственост „ Руски щит „ от 30.07.2006 год.; писмо № 420/25.08.2005 год. на ищеца; Експертно заключение от Иван Кавалджиев – в.л. по дознание № ЗМ 50-Д11/2005 год. на РДВР Пазарджик.

         Разпитани са като свидетели  А  П  и Р  П .

         От събраните по делото доказателства, които съдът прецени поотделно и в съвкупност, съобразно изискванията на чл. 188 от ГПК / отм./ приема за установено следното:

 

         ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

         Между страните е сключен лицензионен договор от  25.04.2003 год., според който ответникът е получил правото да инсталира компютърни игри върху твърдия диск на пет компютъра в неговата компютърна зала в гр. Пазарджик и да ги отдава под наем за временно ползване на клиенти – физически лица.Според чл. 11 от договора, след прекратяването му ответникът е бил длъжен да деинсталира компютърните игри. Ползването дори на само една от тях след изтичането на срока по договора  води до заплащане на неустойка в размер 2 000 лв. – чл. 12. След прекратяването на договора ищецът неколкократно установил, че ответникът не е изпълнил задълженията си и продължава да ползва част от игрите. Ищецът е подал жалба в Районна прокуратура гр. Пазарджик и извършената проверка от органите на икономическа полиция на 21.02.2005 год. установила нарушение на българското авторско

законодателство.Бил съставен и протокол за полицейско предупреждение на ответника.

         При така установената фактическа обстановка, съдът приема

 

         ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 94 ал. 1 от ЗАПСП и чл. 86 ал. 1 от ЗЗД.

         Няма спор, че между страните е сключен т.нар. лицензионен договор, според който между ищеца в качеството му на носител на изключителните права на територията на Република България за осъществяване на внос, продажби и отдаване под наем на софтуерни продукти – компютърни игри, издавани от Take 2 Interactive Software Europe Limited, е предоставил на ответника-ползувател изключително, непрехвърлимо и срочно право да ги отдава в компютърна зала на трети лица.

         Ответникът възразява, че ищецът няма такива права и  договорът е нищожен.

 По делото е представено писмо № КЗК-76 от 30.05.2005 год. на Министерството на културата и туризма, от което е видно, чекъм онзи момент в страната компютърни игри се разпространяват от фирмите „ Пулсар „ ЕООД София и „Медийна къща „ ЕООД гр. Варна.

Ищецът по същество е  дистрибутор освен на посочената по-горе  фирма с договор от 1.03.2004 год. до 1.03.2005 год., още и на Valve Corporation – договор от 30.11.2004 год. до 30.11.2005 год. и на Ascaron Entertainment \ UK \ Ltd с договор за срок от 10.09.2004 год. до 10.09.2006 год.Според тези договори ищецът е изключителен дистрибутор на компаниите и има  право да ползва и разрешава използването на продукти от техния каталог с цел отдаване под наем, както и да разрешава повече от една инсталация в компютърни клубове. В тази връзка са и представените по делото митнически декларации за получен софтуер за компютърни игри, както и представените  договори, сключени между ищеца и цитираните английски фирми,които притежават авторски права за разпространение. В този смисъл са и отговорите на поставените от ответника въпроси на управителя и едноличен собственик на „ Трансфер груп „ ЕООД В.  О.Е. по реда на чл. 114 от ГПК / отм./Той пояснява, че таксите, които са събирали, не са лицензионни и са оставали в неговата фирма като приход. Не  е имал изключителни права и не е имал договор за разпространение.Авторски права има само фирмата-издател, от която са купували игрите.Неговата фирма никога не е имала авторски права.

 

 

                                                                           4.

  Съгласно чл. 3 ал. 1 т. 1 от ЗАПСП   компютърните програми са обект на авторско право и се разглеждат като вид литературни произведения.Това законодателно разрешение отговаря на Директива 92/250/ЕС.Произведенията могат да се ползват със съгласието на автора посредством договор за ползване – чл. 35 от ЗАПСП. Свободното ползване на компютърни програми е изчерпателно изброено в чл. 70 и чл. 71 от ЗАПСП, като в случая не е налице нито една от изброените в тях хипотези, тъй като ищецът не е притежавал законно лицензионни права.В тази насока са и показанията на свид. А  П . Тя пояснява, че след като получили игрите, се усъмнили в лицензионните права на ищеца, тъй като върху касетите била посочена друга фирма- носител на авторските права.В тази връзка е и направената констатация от съда в съдебно заседание на 23.09.2008 год. за играта „ Сириус Сам  Секънд Екънтър„.Тя се разпространява от „ Консар „ ЕООД гр. София, което притежава права за разпространение, а авторските права се притежават от хърватската фирма „ Кротим „ от 2003 год.

Към момента на проверката 3.04.2004 год., когато е съставен протокол за полицейско предупреждение, ответникът е извършил закононарушение, което е потвърдено и от показанията на свидетеля Р  П . Свидетелят пояснява, че при проверката на 21.02.2005 год. в интернет-клуба е имало нелицензиран софтуер.Сканираните програми са били в работен режим, запечатани са, иззети и предадени за експертиза.Тази експертиза е изготвена от  И  К  – старши инспектор  при Дирекция „ Авторско право и спорни права „ и е представена като доказателство по делото. Между тях са и двете посочени от ищеца игри в допълнителната молба след оставяне на исковата молба без движение от 15.07.2005 год. – „ Джи Ти Ей Вайс Сити „ и „ Сириус Сам Секънд Екънтър”. Поради извършените нарушения, ответникът е осъден по НОХД № 2768/2005 год. затова, че през периода 14.10.2004 год. – 21.03.2005 год. е възпроизвеждал компютърни програми и интеактивни игри и филми без съгласието на носителя на авторските права.

         При тези данни съдът намира, че ищецът не е носител на авторски права.Сключеният между страните договор въобще няма характер на лицензионен.Той е нищожен и не е породил правни последици, поради което искът с правно основание чл. 94 ал. 1 от ЗАПСП се явява неоснователен и недоказан за размера 2 000 лв. и не следва да се уважава.

         В тежест на ищеца ща следва да се възложат направените от ответника разноски по делата в размер 195 лв.

                                                                                              5.

Водим от гореизложеното, Пазарджишки окръжен съд

 

 

                                     Р        Е        Ш        И:

 

         ОТХВЪРЛЯ  предявения от „ Трансфер груп „ ЕООД гр. Пловдив със седалище и адрес на управление в гр. П  ул. „ Ген. Д  Н  „ №  , представлявано от управителя В.О.Е. ЕГН  ********** против ЕТ „ Вариант – Р.П. *** със седалище и адрес на управление в гр. П  бул. „ Х  Б  „ №   ет.  ап.  , представляван от Р.Т.П. ЕГН  **********  иск с правно основание чл. 94 ал. 1 от ЗАПСП за заплащане на неустойка в размер 2 000 лв. по сключен между страните договор от 25.04.2003 год., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

         ОСЪЖДА „ Трансфер груп „ ЕООД гр. Пловдив със седалище и адрес на управление в гр. П  ул. „ Ген. Д   Н  „ №  , представлявано от управителя В.О.Е. ЕГН  **********   да   з а п л а т и    на ЕТ „ Вариант – Р.П. *** със седалище и адрес на управление в гр. П  бул. „ Х   Б  „ № ет.  ап.   сумата 195 лв. / сто деветдесет и пет лева /  - разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок, считано от датата на съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: