Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                

Гр. Пазарджик,31.10.2008 год.

                            .

                        В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

       

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ТРИДЕСЕТИ СЕ ПТЕМВРИ 2008 год.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.                                               ЧЛЕНОВЕ:            И.Д.                                                                           К.  П.

 

при участието на секретар: С.П. и прокурора Д.Г.   сложи за разглеждане ВЧНД№583 / 2008 година, докладвано от съд. В..

 

           С Определение от 03.07.2008 год.по ЧНД№1443/08 год.Пазарджишкия районен съд е оставил без разглеждане жалбата на „С. ойл”ООД-Пазарджик чрез представителя му Г. А. М= против Постановление на прокурор при РП-Пазарджик от 12.06.2008 год.,с което е прекратено воденото против Г. *** ДП 504/07 год.РПУ-Септември,и е прекратено наказателното производство по ЧНД№1443/08 год.по описа на ПРС.

      Така постановеното определение е обжалвано от „Скорпион ойл”ООД-Пазарджик по реда на чл.341 ал.1 НПК,в която жалба се съдържат доводи за незаконосъобразност и допуснати съществени процесуални нарушения.В тази връзка се иска въззивната инстанция да отмени определението и тя да нареди да се потърси съответна наказателна отговорност от наказателноотговорното лице като върне делото на прокуратурата със задължителни указания за образуване на нак.производство.

     Не се сочат нови д-ва.

     Прокурорът даде заключение че жалбата е неоснователна.

     Окръжният съд като възззивна инстанция разгледа поддържаните в жалбата доводи и след като провери данните по делото,съобрази следното:

      Жалбата е неоснователна.

        Данните по делото сочат,че предмет на съдебен контрол пред съответния първоинстанционен съд е било обжалвано по реда на чл.243 ал.4 НПК Постановление на прокурор от Пазарджишката районна прокуратура,с което е прекратено нак.производство по ДП 504/07 год.по описа на РПУ-Септември,водено срещу Г. *** извършено от него деяние по чл.27б ал.2 във вр.с ал.1 НК.

     Имайки в предвид и след като е направил обстойна и задълбочена оценка на събрания в досъдебното производство доказателствен материал съдът е приел,че в конкретния случай жалбата,подадена срещу въпросното Постановление на прокуратурата от страна „С. ойл”ООД-Пазарджик,е процесуално недопустима,тъй като за посочения жалбоподател,представящ се като ощетено ЮЛ не са били налице съставомерни вреди от инкриминираната престъпна дейност на Б.,посочена по-горе.В тази насока съответния първоинстанционен съд в обжалваното определение е изложил подробни и в достатъчно максимална степен убедителни теоретично-практически правни съображения,позовавайки  се на съществуващата към настоящия момент съдебна практика и свързаната с нея наказателно-правна доктрина кога именно е осъществен състава от обективна и субективна страна на деятелността по чл.27б ал.2 във вр.с ал.1 НК.От съответния първоинстанционен съд още е направен и извода,че в последна сметка прокуратурата в обжалваното пред него прекратително постановление за деятелност по посочения по-горе текст от НК срещу Б.,макар и в недостатъчна степен задълбочено,е направила същия извод,който е законосъобразен и обоснован,а именно че деянието се явява несъставомерно.При това положение,а и с оглед изложеното дотук въззивната инстанция счита,че правилно,законосъобразно и обосновано е било прието от съда,респ.направен извода,че жалбата на „С. ойл”ООД-Пазарджик като подадена от лице без съответна процесуална легитимация ще следва да се остави без разглеждане,като имплицитно в обжалваното определение са развити и съображения за нейната неоснователност.

     Въззивният съд при проверката изцяло на обжалваното определение не констатира допуснати съществени процесуални нарушения при постановяването му от съответния първоинстанционен съд.

       Предвид гореизложеното Окръжния съд намира,че обжалвания съдебен акт като законосъобразен и обоснован ще следва да се потвърди,а жалбата като неоснователна-да се остави без уважение.

       Водим от горното и на основание чл.338 НПК Окръжният съд

 

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И:

 

                  ПОТВЪРЖДАВА Определението на Пазарджишкия районен съд от 03.07.2008 год.по ЧНД №1443/08 год.по описа му.

                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: