Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                

Гр. Пазарджик,29.10.2008 год.

                            .

                        В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

       

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ТРИДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ 2008 год.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.                                               ЧЛЕНОВЕ:            И.Д.                                                                           К.  П.

 

при участието на секретар: С.П. и прокурора Д.Г.   сложи за разглеждане ВНОХД№611 / 2008 година, докладвано от съд. В..

С Присъда №23/15.01.2008 год.по НОХД№2571/07 год.Пазарджишкия районен съд е признал подсъдимите П.Н.Б.,И.В.П.,В.Л.П. и Я.Т.А.,*** и последния от с.Куртово Конаре,обл.Пловдивдска,за НЕВИНОВНИ в това,че презпериода м.декември 2003-до края на м февруари 2004 в м.”Парата”в землището на с.Мало Конаре,обл.П-ка,при условията на продължавана дейност четиримата заедно в съучастие като съизвършители противозаконно са унищожили чужди недвижими вещи-552 бр.ябълкови дървета на обща стойност 11040 лв.,собственост на различни лица от гр.Пазарджик и нанесените вреди са значителни,при което подс.И.П. макар и непълнолетен е  разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си,като деянията са извършени както следва:

1.През м.декември 2003 год.до края на м.февруари 2004 год.в м.”Парата”в землището на с.Мало Конаре,обл.П-ка,-четиримата подсъдими в посоченото им по-горе качество противозаконно са унищожили чужди недвижими вещи-312 бр.ябълкови дървета на обща стойност 6240 лв.собственост на Любомир Михайлов Влахов от гр.П-к,като нанесените вреди са значителни.

2.През м.декември 2003 год.-до края на м.февруари 2004 год.в м.”Парата”в землището на с.Мало Конаре,обл.П-ка,четиримата подсъдими в горното им качество противозаконно са унищожили чужди недвижими вещи-60 бр.ябълкови дървета на обща стойност 1200 лв.,собственост на В. Б. ***-ка,като нанесените вреди са значителни.

3.През м.декември 2003 год.-до края на м.февруари 2004 год.в м.”Парата”в землището на с.Мало Конаре,обл.П-ка,четиримата подсъдими в горното им качество противозаконно са унищожили чужди недвижими вещи-180 бр.ябълкови дървета на обща стойност 3600 лв.,собственост на П.Н. ***.,като нанесените вреди са значителни,поради което са ОПРАВДАНИ по обвинението за деяние по чл.216 ал.5 във вр.с ал.1 НК,чл.26 ал.1 и чл.20 ал.2 с.к.

Така постановената оправдателна присъда е протестирана от Пазарджишката районна прокуратура,в който протест се поддържат доводи за необоснованост.В тази връзка се иска въззивния съд на основание чл.336 ал.1 т.2 НПК да отмени оправдателната присъда и да постанови по отношение на подсъдимите нова,осъдителна такава по внесеното срещу тях обвинение,като им наложи и съответни наказания.

Не се сочат нови д-ва.

Прокурорът поддържа протеста.

Окръжният съд като въззивна инстанция разгледа поддържаните в протеста доводи,и при спазване разпоредбите по чл.313 и сл.НПК,съобрази следното:

Протестът е неоснователен.

Следва да се отбележи,че първоинстанционния съд е събрал в съдебната фаза на процеса всички възможни и необходими д-ва и доказателствени средства за изясняване на обективната истина по внесеното срещу подсъдимите обвинение като всички обстоятелства,предмет на доказване по чл.102 НПК,са били подложени на внимателен анализ и преценка с оглед процесуалните изисквания за всестранност и пълнота.В мотивите към съдебния акт изводите за установените обстоятелства и факти са подробно и изчерпателно изложени по начина,съобразно разпоредбата на чл.305 ал.3 НПК,с оглед на което настоящата инстанция не намира за необходимо да преповтаря отново възприетата от решаващия съд фактическа обстановка във връзка с обвинението срещу подсъдимите като прави уговорката,че напълно се съгласява с нея.

За да направи правния извод,че обвинението срещу и четиримата подсъдими не е доказано по един несъмнен начин с оглед разпоредбата по чл.303 ал.2 НПК,първостепенния съд е приел че п реди всичко не са били събрани в процеса категорични и безспорни д-ва,които да обосновават извода,че подсъдимите са унищожили това точно количество ябълкови дръвчета в имотите на лицата-свидетелите В.. и Н. на посочената по-горе стойност като цяло така,както ги е внесла прокуратурата като обвинение срещу тях.Анализирани са били в тази посока свидетелските показания както на споменатите собственици на насаждения,така и на разпитаните свидетели Я.,К. и В.,както и тези на П. и Т.-лицата,които са били полицаи и са извършили предварителната проверка-първата група от тях са установили единствено факта,че са купили дърва от единия от подсъдимите-Б.,и че с него е имало още няколко лица от ромски произход,които са разтоварвали камиона,както и че дървата били сечени в брадва,като освен това св.Я. не си е спомнил от кой точно е купил дървата.От своя страна П. и Т. в показанията си  установяват,че подс.Б. ги завел някъде в овощните градини в землището на с.Мало Конаре без точно да се упомене,че това е било мястото,в което например е имало ябълкови насаждения на някои от свидетелите Н.,Т или В..

Не е бил извършен и оглед на място и то по предвидения в НПК ред за да може чрез това процесуално-следствено действие за де установят категорични д-ва за местопрестъплението.

От друга страна са били събрани д-ва,които установяват,че на св.Т. са били отсечени 60 бр.дървета с брадва,на св.Влахов-312 бр.дървета,от които една част от тях са били сечени както с брадва,така и с моторна резачка-факт,за който няма внесено обвинение от прокуратурата срещу подсъдимите.

При тези данни първостепенния съд освен убедителни фактически съображения,свързани с обстоятелствата,посочени по-горе,е и направил извода,че в конкретния случай не са налице събрани д-ва в процеса,които да свържат по някакъв начин престъпната деятелност на подсъдимите с причинения от тях престъпен резултат,за който има внесено обвинение от прокуратурата.

При това положение след като е приел,че в случая обвинението срещу всички подсъдими не е било доказано по ясен и несъмнен начин,първостепенния съд на основание чл.304 НПК ги е оправдал за извършената от тях деятелност по чл.216 ал.5 във вр.с ал.1 НК,чл.26 ал.1 и чл.20 ал.2 НК.За този свой извод в мотивите си към съдебния акт той е изложил убедителни както фактически,така и правни съображения,които се възприемат от въззивния съд.Ето защо последния намира,че протестираната присъда е обоснована,а поддържаните в протеста и от представителя на обвинението доводи в противния смисъл-за неоснователни.

По тези съображения настоящата инстанция счита,че присъдата като обоснована ще следва да се потвърди,а протестът като неоснователен-да се остави без уважение.

Водим от горното и на основание чл.338 НПК Окръжният съд

 

 

                                    Р   Е   Ш   И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА Присъда №23/15.01.2008 год.по НОХД№2571/07 год.на Пазарджишкия районен съд.

    Решението е окончателно.

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: