Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                

Гр. Пазарджик,30.10.2008 год.

                            .

                        В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

       

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ТРИДЕСЕТИ СЕ ПТЕМВРИ 2008 год.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.                                               ЧЛЕНОВЕ:            И.Д.                                                                           К.  П.

 

при участието на секретар: С.П. и прокурора Д.Г.   сложи за разглеждане ВНОХД№629 / 2008 година, докладвано от съд. В..

 

С Присъда №50/14.07.2008 год.по НОХД№257/08 год.Пещерския районен съд е признал подсъдимия Е.С.Ж. за виновен в това, че на 10.07.2008 г. в гр.Пещера ул.”В.Петлешков” управлявал МПС – л.а. Форд с ДК № РА 9737, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,91 промила, установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест „Дрегер 7410”, поради което и на основание чл. 232-б, ал.І от НК във вр.с чл. 55 ал.І т.2, б.”б” от НК го е осъдил на „пробация”, включваща пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца.

На основание чл. 343-Г от НК във връзка с чл. 37 ал.І т.7 от НК е лишен подс. Ж. от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като на основание чл. 59 ал.ІІІ от НК е приспаднато времето, през което е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред считано от 10.07.2008 г.до влизане на присъдата в сила.

Така постановената присъда е обжалвана в въззивна жалба от подс. Ж. и то само в частта й досежно размера на наложеното задължително наказание по чл. 343-Г НК, а именно лишаване от право да упправлява МПС за посочения срок. В тази връзка се поддържат доводи за явна несправедливост на така наложеното наказание, като тези доводи се поддържат от защитата на подсъдимия в съдебно заседание и се иска намаляването срока на лишаването от правоуправление на МПС, в който смисъл следва да бъде изменена присъдата в тази й част.

Не се сочат нови доказателства.

Прокурорът даде заключение, че жалбата е неоснователна.

Окръжният съд като въззивна инстанция разгледа оплакванията, които се поддържат в жалбата и от защитата на подсъдимия, и при спазване разпоредбите по чл. 313 и сл.от НПК, съобрази следното:

Жалбата е основателна.

По начало не се оспорва от жалбоподателя – подсъдим възприетата от съда фактическа обстановка по внесеното обвинение срещу него по чл. 343-б ал.І НК. В тази връзка е установено за безспорно следното:

На инкриминираната дата в гр.Пещера около 23 часа подсъдимия е управлявал МПС – лек автомобил „Форд” негова собственост, след като е бил употребил алкохол през деня. На ул. „В.Петлешков” в града той бил спрян за проверка от служители на РПУ Пещера, при което бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство – „Дрегер 7410”, индикацията на който била положителна и показала концентрация на алкохол 1.91 на хиляда промила. След като се запознал с показанията на апарата на подсъдимия бил съставен акт за установяване на административно нарушение, който той подписал без възражения. Бил му даден талон за медицинско изследване на кръвта, но Ж. отказал да даде кръвна проба за изследване.

По делото са събрани още данни, че подсъдимия-жалбоподател е бил правоспособен водач на МПС, категория „В”.

При тези данни първостепенния съд правилно и обосновано е приел от правна страна, обсъждайки въпросите по чл. 301 НПК, че в случая Ж. е осъществил обективните и субективни признаци на престъпния състав по чл. 343-б ал.І НК, поради което той е бил признат за виновен по него с настоящата присъда. Обективните и субективни признаци на престъплението подробно са упоменати в мотивите към съдебния акт и въззивната инстанция счита, че в тази част той е законосъобразен и обоснован.

По отношение вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание съдът се е съобразил със специалната процесуална норма по чл. 373 ал.ІІ НПК, тъй като съдебното производство е протекло по глава 27 от НПК – съкратено съдебно следствие, прие което съдът е наложил на подсъдимия наказание при условията на чл. 55 НК, а именно „пробация”, включваща пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца.

От друга страна първостепенния съд е наложил и другата задължителна санкция в тези случаи, предвидена в чл. 343-Г НК и във връзка с чл. 37 ал.ІІ т.7 НК, като е лишил подсъдимия от правото му да управлява МПС като правоспособен водач за срок от 10 месеца.

Въззивният съд счита, че в конкретния случай така наложения размер на наказанието по чл. 343-Г НК се явява явно несправедливо, в който смисъл поддържаните доводи от защитата на подсъдимия се явяват основателни. Следва да се отбележи, че в тази насока първостепенния съд не е отчел в достатъчна степен данните, свързани с личността на подсъдимия, както и обстоятелството, че до този момент той не е бил наказван по ЗДП за такова нарушение, изразил е искрено съжаление и е признал веднага вината си, като е съдействал на органите на МВР за извършване проверката за употреба на алкохол. От друга страна по делото са събрани данни, че Ж. е семеен, с две деца, съпругата му е безработна, същият е земеделски производител, отглежда над 20 крави и продава мляко на държавата. Често тази му работа налага той да управлява МПС и един по-дълъг срок на лишаването му от права по чл. 343-Г НК , би имал негативно отражение в житейски план с оглед семейното му положение и обстоятелството, че е земеделски производител. Ето защо въззивният съд намира, че в тази обжалвана част присъдата ще следва да се измени, като се намали размера на лишаването от права по чл. 343-Г НК по отношение на подсъдимия от 10 месеца на 4 месеца. Един такъв размер би бил по-справедлив и съответстващ на степента на вина на Ж. в конкретния случай.

В останалата част присъдата като законосъобразна и обоснована ще следва да се потвърди.

По изложените съображения и на основание чл. 337 ал.І т.1 и чл. 338 НПК Пазарджишкия окръжен съд

                                   Р         Е         Ш        И         :

ИЗМЕНЯВА присъда № 50/14.07.2008 г. по НОХД № 257 /2008 г. на Пещерския районен съд само в частта й, в която на основание чл. 343-Г във връзка с чл. 37 ал.І т.7 НК подсъдимия Е.С.Ж. със снета самоличност е лишен от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ месеца, като НАМАЛЯВА този срок на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

            `                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                              2.