Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                

Гр. Пазарджик,23.10.2008 год.

                            .

                        В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

       

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ТРИДЕСЕТИ СЕ ПТЕМВРИ 2008 год.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.                                               ЧЛЕНОВЕ:            И.Д.                                                                           К.  П.

 

при участието на секретар: С.П. и прокурора И.Д.   сложи за разглеждане ВНОХД№641 / 2008 година, докладвано от съд. В..

С Присъда №141/06.06.2008 год.по НОХД№165/07 год.Панагюрския районен съд е признал подсъдимия П.И.М. *** ВИНОВЕН в това,че през пролетта на 2005 год.в двор,находящ се в гр.П-ще,ул.”ДП”№19 и в 3 бр.метални кутии на тераса на втория етаж на жил.сграда,находяща се на посочения адрес,засял и отглеждал до 15.09.2005 год.растения от рода на конопа в нарушение на чл.27 ал.1 и чл.28 от Закона за контрол върху наркотичните в-ва и прекурсорите,а именно:в двора-81 бр.растения канабис с общо нетно тегло 26.247 кг.и нетно тегло на листната маса в сухо състояние 2550.159 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3.61 тегловни % и 10 бр.растения в три броя метални кутии на терасата на втория етаж на жил.сграда с общо нетно тегло /стебла и листна маса в сурово състояние/264 гр.и нетно тегло на листната маса в сухо състояние 54.965 гр.и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.16 тегловни %,всичко на обща стойност по цени на марихуана,пласирана на улицата за нуждите на съдопроизводството 15 330.69 лв.,поради и което на основание чл.354в ал.1 във вр.с чл.27 ал.1 и чл.28,чл.2 ал.2 НК,във вр.с чл.54 ал.1 и чл.57 ал.2 НК е ОСЪДЕН на 3 години лишаване от свобода,както и на „глоба”в полза на държавата в размер на 6000 лв.,платима по сметка на съдебната власт.

На основание чл.46 б.”б”ЗИН съдът е определил на подсъдимия „общ”първоначален режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”

На основание чл.59 НК съдът е зачел предварителното задържане на подсъдимия от 08.11.2006 до 05.10.2007 год.

На основание чл.301 ал.1 т.11 НПК е постановено веществените д-ва:марихуана със съдържание на активно в-во 3.61 и 2.16 тегловни %-представителни проби с нетно тегло 45.357 гр.,бруто 57.39 гр.-на съхранение в ЦМУ,отдел МРР-НОП-гр.София да бъдат унищожени по съответния ред.

ОСЪДЕН е подсъдимия да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 161 лв.

Така постановената присъда е обжалвана с въззивна жалба от адв.Караджова, като защитник на подсъдимия,в която жалба и в допълнителните към нея писмени бележки са излагат доводи за необоснованост и допуснати съществени процесуални нарушения,довели до  нарушаване правата му. В тази връзка се иска въззивния съд на основание чл.336 ал.1 т.3 НПК да отмени осъдителната присъда и да постанови по отношение на подсъдимия нова,оправдателна такава. Алтернативното искане е настоящата инстанция на основание чл.335 ал.2 във вр.с чл.348 ал.3 т.1 НПК да отмени присъдата като върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

Не се сочат нови доказателства.

Прокурорът даде заключение, че жалбата е неоснователна.

Окръжният съд като въззивна инстанция разгледа поддържаните доводи от защитата на подсъдимия в жалбата и в с.з.,и при спазване разпоредбите по чл.313 и сл.НПК,съобрази следното:

Жалбата е неоснователна.

Установената от първоинстанционния съд фактическа обстановка въззивната инстанция констатира,че тя напълно съответства на събраната в процеса доказателствена съвкупност по отношение главните обстоятелства около обвинението, внесено за разглеждане срещу подсъдимия М.. Инстанцията по същество е спазила указанията на ВКС дадени в решение № 324/26.04.2007 г. по н.д.№ 1041/06 г., с което е било възобновено производството по настоящето дело, респ. е била отменена присъдата на Пазарджишкия РС от 27.03.2006 г. по НОХД № 4/06 г. и делото е било върнато на същия съд за ново разглеждане, като в максимална степен обективно, всестранно и пълно тя е изяснила всички обстоятелства, подлежащи на доказване в процеса, съобразно разпоредбата на чл.102 от НПК, като изводите за тези обстоятелства са подробно упоменати в мотивите към съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.305 ал.3 от НПК.

Безспорно е било установено от фактическа страна, че в началото на м.септември,2005 г. подс.М. е отглеждал в дома си, находящ се в гр.Панагюрище на ул.”Д.П” № 19 растения – канабис,по който повод началникът на РПУ-Панагюрище наредил на св.Б. да извърши проверка.В изпълнение на това разпореждане Б. започнал да наблюдава дома на М.,при което забелязъл че действително има такива растения,като в средата на м.септември установил,че част от тях били отсечени наполовина.След като докладвал за това на н-ка на РПУ било разрешено извършване на претърсване и иззземване от дома на подсъдимия,чието действие било проведено по предвидения в НПК процесуален ред с одобрено съдийско разрешение.

При това процесуално-следствено действие било установено,че в югоизточната част на двор а на къщата на подсъдимия били намерени 81 бр.растения с височина 2 м.,а в югоизточната част на терасата на втория етаж,където бил обитаван от него,били открити 3 бр.метални кутии за маслини,в които били сложени 10 бр.растения с височина около 0.80 м.

При извършения на място полеви тест всички намерени растения отреагирали на канабис.Това обстоятелство било потвърдено и от приетата от съда експертиза в тази насока.

Било констатирано още,че за охрана на растенията в двора била поставена саморъчно направена алармена с-ма,преграждаща пътя към мястото,където имало засаден канабис.

Установено е още по безспорен начин,че подсъдимия М. е обитавал и е живял на ІІ-рия етаж на къщата,където са били намерени трите кутии с канабис,а така също че именно и само той се е грижил за мястото,където е било засадено с канабис.В тази връзка още е установено предимно от показанията на св.М.-Г. и И.-родители на подсъдимия,че те не са предприемали никакви действия за засаждането на тези растения,нито пък да са се грижили за тях.

При така обсъдените обстоятелства във връзка с главните факти на обвинението,при решаването на въпросите по чл.301 НПК,първостепенния съд е приел от правна страна,че в случая обвинението срещу подсъдимия е доказано по един несъмнен начин с оглед разпоредбата на чл.303 ал.2 НПК,поради което той е бил признат за виновен в осъществяването на обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл.354в ал.1 НК във вр.с чл.27 ал.1 и чл.28 от Закона за контрол върху наркотичните в-ва и прекурсорите.В тази насока се изложени от решаващия съд убедителни мотиви в обжалвания съдебен акт,които на пълно се възприемат от настоящата инстанция.Ето защо последната счита присъдата в тази и обжалвана част за законосъобразна и обоснована,а поддържаните от защитата на подсъдимия доводи в противния смисъл-за неоснователни.

По въпроса свързан с наложеното на подсъдимия по вид и размер наказание.При неговата индивидуализация първостепенния съд се е съобразил с разпоредбите по чл.54 ал.1 и чл.57 ал.2 НК,при което е наложил на М. наказание от 3 год.лишаване от свобода,както и да заплати глоба в полза на държавата по сметка на съдебната власт в размер на 6000 лв.Това по вид и размер наказание е наложено при превес на смегчаващи отговорността обстоятелства,като е съобразена и материално-правната норма на по-благоприятния закон,визирана в чл.2 ал.2 НК.

От друга страна съдът е счел,че за да могат да се постигнат целите на наказанието,предвидени в чл.36 НК относно специалната и генерална превенция на закона с оглед преди всичко на завишената степен на обществена опасност на този род престъпност,свързана с придобиването,притежанието и разпространението,респ.в някои от случаите и отглеждане на наркотични в-ва,както и личността на самия подсъдим,който е с обременено съдебно минало,то последния ще следва да изтърпи ефективно така наложеното му наказание „лишаване от свобода”.

Въззивният съд намира,че в конкретния случай неприложението на чл.66 НК по отношение на М. обосновава оплакването на защитата за явна несправедливост на наложеното му наказание „лишаване от свобода”в посочения размер.Въпреки предишните му осъждания,които са назад във времето,и за които той е реабилитиран по право видно от свидетелството му за съдимост,не правят извода за правилен че той е личност със завишена степен на обществена опасност както преди инкриминирания момент,така и след него,както е приела решаващата инстанция.В този смисъл въззивната инстанция намира,че едно изолиране от обществото на М. чрез ефективното изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”,не би допринесло за неговото поправяне и превъзпитание,поради което по-справедливо би било това наказание да бъде отложено от изтърпяване на основание чл.66 НК за един по-дълъг изпитателен срок,като така,по този начин биха се постигнали и целите на генералната превенция на закона още повече,че в случая няма настъпили тежки последици от деянието като например разпространение на това наркотично растение канабис,поради своевременното му разкриване.Ето защо присъдата в тази и част ще следва да бъде изменена като на основание посочената разпоредба от НК-чл.66 наказанието „лишаване от свобода”по отношение на подсъдимия ще следва да се отложи от изтърпяване за изпитателен срок от 5 години,а в останалата част обжалваната присъда като законосъобразна и обоснована ще следва да се потвърди.

При проверката изцяло на обжалвания съдебен акт въззивния съд не констатира допуснати съществени процесуални нарушения при постановяването му,които дават основание за неговото отменяване.

По изложените съображения и на основания чл.337 ал.1 т.3 и чл.338 НПК Окръжният съд

 

 

                                         Р     Е     Ш     И:

 

   ИЗМЕНЯВА Присъда №141/06.06.2008 год.по НОХД№165/07 год.на Панагюрския районен съд САМО В ЧАСТТА,в която подсъдимия П.И.М. е признат за ВИНОВЕН в осъществяване на деяние по чл.354в ал.1 НК и му е наложено наказание от 3 години лишаване от свобода,което той следва да изтърпи при „общ”първоначелен режим съобразно чл.46 ЗИН,като на основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА от изтърпяване на това наказание за изпитателен срок от 5/пет/години,считано от влизане на присъдата в сила.

ПОТВЪРЖДАВА горната присъда в останалата и част.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: