Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          ………               27.10.2008 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ОКТОМВРИ ДВЕХИЛЯДИ И ОСМА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.

         ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                             К.П.

 

СЕКРЕТАР  С.П.

ПРОКУРОР  А.П.

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА П. ВНОХД №694  ПО ОПИСА ЗА 2008 ГОДИНА, ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

С Присъда № 189 от 18.08.2008г. по НОХД № 219/2008г. Панагюрският РС е признат подс. Т.Н.Н. за виновен в това, че на 07.08.2008г. около 02,30 часа в с.Левски по главен път ІІ-37, управлява МПС – лек.авт. марка „Фолксваген Мултиван” с ДК № РВ 7188 ВН, с концентрация на алкохол в кръвта си  над 1,2 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред, като на осн. чл. 343-Б ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК и във вр. с чл. 373 ал. 2 от НПК му е наложено наказание пробация, изразяваща се в следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години и три месеца и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и три  месеца.  

На осн. чл. 343-Г от НК във вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК е лишен  подсъдимия Т.Н. от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Осъден е подс. Н. да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25 лева.

Срещу така постановената присъда е постъпила въззивна жалба от адв. С. – защитник на подс.Т.Н., с оплакване за явна несправедливост на срока на наложените с нея пробационни мерки, както и относно срока на лишаването му от правоуправление на МПС. Иска изменение на присъдата с намаляване срока на наложените му наказания до възможният минимум. Не се сочат нови доказателства.

Представителят на Пазарджишка окръжна прокуратура поддържа становище, че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди присъдата.

Пазарджишкият окръжен съд, като взе предвид доводите на страните и провери изцяло така атакувания съдебен акт съгласно правилата на чл.314 от НПК,прие за установено следното:

Жалбата е основателна.

В  пълно съответствие със събраните и проверени по предвидения процесуален ред по делото доказателства първоинстанционният съд е приел за установено,че подс.Н. на 07.08.2008г. около 02,30 часа в с.Левски по главен път ІІ-37, управлява МПС – лек.авт. марка „Фолксваген Мултиван” с ДК № РВ 7188 ВН, с концнетрация на алкохол в кръвта си  над 1,2 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред.

Този факт не се и оспорва от подсъдимия Н., като делото е било разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие – хипотезата на чл. 371 т. 2 от НПК и следващите – подсъдимият Н.  е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обв.акт, като се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.  Същите се подкрепят с всички събрани на досъдебното производство доказателства.

В този смисъл първоинстанционния съд правилно и законосъобразно е приложил материалния закон, като е приел, че  подс. Н.  е осъществил състава на престъплението по чл. 343Б ал. 1 от НК.

Относно оплакването във въззивната жалба, че срокът на наложените пробационни мерки и на лишаването на подс. Н. от право да управлява МПС е завишен и явно несправедлив, настоящата инстанция счита, че това оплакване е основателно.      

Първоинстанционният съд при определяне размера на наказанието е отчел всички отегчаващи отговорността обстоятелства - предишни осъждания на подсъдимия, наличието на наказания по ЗДвП, както и високата концентрация на алкохол, констатирана на инкриминираната дата.  Като смекчаващо отговорността обстоятелство съдът е отчел направените от подсъдимия самопризнания и изразеното от него съжаление. Настоящата инстанция отчита като смекчаващо отговорността обстоятелство трудовата ангажираност на подс.Н., семейното му положение /женен с две деца/. Ще следва да се отчете и обстоятелството, че от 2002 г. до настоящия момент подс.Н. има само едно нарушение на ЗДвП – по чл. 183 ал. 3 т. 6 от ЗДвП /неправилно изпреварване, създаващо опасност за движението/.  

С оглед гореизложеното настоящата инстанция счита, че първоинстанционната присъда следва да бъде изменена в частта, относно срока на наложените на подс.Н. наказания пробация и лишаване от право да управлява МПС, като се намали този срок за наложените му пробационни мерки от 2 години и  3 месеца на 1 година и 2 месеца, а на наказанието лишаване от право да управлява МПС - от 24 месеца на  1 година и 2 месеца. Това изменение на присъдата е с оглед явната несправедливост и завишения срок на наложените на подс.Н. наказания от първоинстанционния съд, като това е така, тъй като този съд при определянето им не е взел  предвид всички смекчаващи отговорността обстоятелства, който се отчетоха по-горе от въззивната инстанция. 

Първоинстанционната присъда е законосъобразна в частта относно възложените на подс.Н. разноски за експертиза, като в тази част следва да бъде потвърдена.

При извършената служебна проверка съдът не констатира да са допуснати нарушения на процесуалните правила,които да водят до отмяна на присъдата.

Воден от горното Пазарджишкият окръжен съд

                                           

                                    Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗМЕНЯ Присъда № 189 от 18.08.2008 година,постановена по НОХД № 219/2008 година на Панагюрския районен съд, в частта,с която на подсъдимия Т.Н.Н. е наложено наказание пробация, изразяваща се в следните пробационни мерки:задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години и три месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и три месеца, като НАМАЛЯВА срока на така наложените пробационни мерки от две години и три месеца на една година и два месеца за всяка една от тях.

ИЗМЕНЯ Присъда № 189 от 18.08.2008 година,постановена по НОХД № 219/2008 година на Панагюрския районен съд, в частта,с която на подсъдимия Т.Н.Н. е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца,като НАМАЛЯВА срока на така наложеното наказание от 24 месеца на една година и два месеца.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 189 от 18.08.2008 година,постановена по НОХД № 219/2008 година на Панагюрския районен съд, в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.