Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          ………               27.10.2008 ГОДИНА       ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ,НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ОКТОМВРИ ДВЕХИЛЯДИ И ОСМА ГОДИНА, В ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.В.

         ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                             К.П.

 

СЕКРЕТАР  С.П.

ПРОКУРОР  НЕДЯЛКА П.

КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ СЪДИЯТА П. ВНОХД №695  ПО ОПИСА ЗА 2008 ГОДИНА,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ,ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 

С Присъда №194 от 25.08.2008 година по НОХД № 232/2008 година Панагюрският РС е признал подс. А.И.П. за виновен в това, че на 23.08.2008г. около 03,25 часа в гр. Стрелча на бул.”България” управлява МПС – лек автомобил „Фолксваген Джета” с ДК № СА 5021 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез извършена проба с техническо средство апарат „Алкотест Дрегер 7410” с фабричен № 0166, отчел инкриминираната стойност, като на осн. чл. 343 Б ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т.2 б. Б от НК и във вр. с чл. 373 ал. 2 от НПК му е наложено наказание пробация, изразяваща се в следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца.  

На осн. чл. 343Г от НК във вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК е лишен  подсъдимия А.П. от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

Срещу така постановената присъда е постъпила въззивна жалба от подс.П., с оплакване за явна несправедливост на срока на наложените с нея пробационни мерки, както и относно срока на лишаването му от правоуправление на МПС. Иска изменение на присъдата с намаляване срока на наложените му наказания. Не се сочат нови доказателства. Жалбата се поддържа в съдебно заседание.

Представителят на Пазарджишка окръжна прокуратура поддържа становище, че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди присъдата.

Пазарджишкият окръжен съд,като взе предвид доводите на страните и провери изцяло така атакувания съдебен акт съгласно правилата на чл.314 от НПК,прие за установено следното:

Жалбата е частично основателна.

В  пълно съответствие със събраните и проверени по предвидения процесуален ред по делото доказателства първоинстанционният съд е приел за установено,че подс.П. на 23.08.2008г. около 03,25 часа в гр. Стрелча на бул.”България” управлява МПС – лек автомобил „Фолксваген Джета” с ДК № СА 5021 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез извършена проба с техническо средство апарат „Алкотест Дрегер 7410” с фабричен № 0166, отчел инкриминираната стойност. Този факт не се и оспорва от подсъдимия  П., като делото е било разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие – хипотезата на чл. 371 т. 2 от НПК и следващите – подсъдимият П. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обв.акт, като се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.  Същите се подкрепят с всички събрани на досъдебното производство доказателства.

В този смисъл първоинстанционния съд правилно и законосъобразно е приложил материалния закон, като е приел, че  подс. П. е осъществил състава на престъплението по чл. 343 Б ал. 1 от НК.

Относно оплакването във въззивната жалба, че присъдата в частта, относно срока на наложените наказания на подс.П. е явно несправедлива, съдът приема, че това оплакване е неоснователно относно срока на наложените пробационни мерки ,като е основателно относно срока, за който подсъдимият е лишен от право да управлява МПС.

Панагюрският РС правилно и законосъобразно е наложил наказание пробация на подс. П. – на осн. чл. 373 ал. 2 от НПК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК.  Видно е, че с присъдата на подс.П. са наложени първите две задължителни пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител. Тези две пробационни мерки са наложени за срок от осем месеца – при законов минимум от шест месеца, като при определянето на този срок първоинстанционният съд е отчел всички смекчаващи отговорността обстоятелства - чистото съдебно минало на подсъдимия, положителните му характеристични данни и направените самопризнания. При това положение настоящата инстанция счита, че срокът на наложените пробационни мерки не се явява явно несправедлив, същият е определен при явен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства  и е близък до законовия минимум.По изложените съображения в тази част присъдата като законосъобразна, обоснована и справедлива следва да бъде потвърдена, а въззивната жалба в тази й част следва да се остави без уважение, като неоснователна.

Съдът счита, че първоинстанционната присъда следва да бъде изменена в частта относно срока, за който подс. П. е лишен от право да управлява МПС, като следва този срок да бъде намален от 12 месеца на 8 месеца. В тази част първоинстанционната присъда се явява явно несправедлива.Първоинстанционният съд е приел за отегчаващо отговорността обстоятелство наличието на нарушения,извършени от подс.П. по ЗДП.Видно е обаче от Справка за водач на МПРС/стр.10 от досъдебното производство/,че подс.П. от 2005 година има само едно нарушение на ЗДП-по чл.183,ал.4,т.7 от ЗДП/за неизползване на предпазен колан или каска/.В този смисъл същият не е извършил нито многобройни,нито тежки нарушения на този закон до инкриминираната дата.По изложените съображения въззивната инстанция счита,че в тази си част присъдата следва да бъде изменена,като се намали срока на наложеното на подс.П. наказание лишаване от право да управлява МПС.Въззивната жалба в тази част се явява основателна.

При извършената служебна проверка съдът не констатира да са допуснати нарушения на процесуалните правила,които да водят до отмяна на присъдата.

Воден от горното Пазарджишкият окръжен съд

                                           

                                    Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗМЕНЯ Присъда №194 от 25.08.2008 година,постановена по НОХД № 232/2008 година на Панагюрския районен съд, в частта,с която на подсъдимия А.И.П. е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца,като НАМАЛЯВА срока на така наложеното наказание от 12 месеца на осем месеца.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №194 от 25.08.2008 година,постановена по НОХД № 232/2008 година на Панагюрския районен съд, в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.