Р  Е    Ш   Е    Н    И    Е

 

№…633……/03.11.2008г. гр. Пазарджик

 

В       ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                             ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на шести октомври две хиляди и осмата година в открито заседание в следния състав:                                                                                                                                                                                            

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: Е.С.

                                                                        А. П.       

 

          Секретар: В.Б.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия С. *** по описа за 2008 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.196 и сл. от ГПК /отм./.

Обжалва се решение №124 от 18.12.2007г. постановено по гр.д.№266/2004г. по описа на Панагюрския районен съд, в отхвърлителната му част за сумата в  размер от 843,92 лева до 3450 лева, представляваща паричната равностойност на полагащия се дял от имуществото на дружеството.  

Във въззивната си жалба, подадена в законоустановения срок, жалбоподателката Д.Г.Т. ***, чрез процесуалния си представител адв. Г.М. от ПзАК твърди, че решението в частта му, в която иска й по чл.125 ал.3 от ТЗ е частично отхвърлен за сумата в  размер от 843,92 лева до 3450 лева е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е постановено в противоречие на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Два са доводите, които се навеждат, а именно: На първо място се твърди, че неправилно е изчислена стойността на всеки един дял поотделно по балансовата, а не по пазарната им стойност към момента на прекратяване на членството на въззивницата в ответното дружество. И на второ място се твърди, че неправилно в противоречие с приетите по делото доказателства РС е възприел, че притежаваните от въззивницата брой дялове е 56.  Развиват се подробни съображения в тази насока. Искането е да се постанови решение, с което се отмени решението на Панагюрския РС в обжалваната му част и да се постанови друго, с  което се уважи изцяло предявения иск. Претендират се разноските.

Ответното дружество „КРАСЕН” ООД гр.Панагюрище чрез процесуалния си пълномощник адв. Пламен Хаджийски от ПзАК оспорва въззивната жалба като неоснователна и моли решението на Панагюрския РС като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила. Претендира за разноските.

Настоящият съдебен състав като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност при спазване разпоредбата на чл.188 от ГПК/отм./ прие следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.125 ал.2 и ал.3 от ТЗ.

В исковата си молба ищцата Д.Г.Т. *** ЕГН ********** чрез адв. Г.А.М. твърди, че е била съдружник в ответното „КРАСЕН” ООД със седалище и адрес на управление: гр.П., ул.”Г. Б.” №64, представлявано от управителя И.Б. ЕГН**********. Като такав била собственик на дружествен дял от капитала на дружеството на стойност общо 3450 лева. С молба вх.№12/05.05.2001г., адресирана до ответника, отправила предизвестие за напускане по реда на чл.24 от дружествения договор и чл.125 ал.2 от ТЗ, като наред с това била направила и  с искане да й бъде изплатен притежавания от нея дял. Това не било сторено и до момента на завеждане на иска, въпреки многократните покани. Ето защо моли съдът, като съобрази доказателствата по делото, да постанови решение, с което осъди ответното дружество да й заплати сумата 3650 лева, представляваща: главница 3450 лева, произтичаща от полагаща й се парична равностойност на дружествения дял при напускане на фирмата и 200 лева, мораторни лихви, считано от 05.11.2001г./датата на изтичане на предизвестието за напускане/ до датата на предявяване на исковата молба 13.10.2004г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, ведно със сторените разноски в процеса.

В съдебно заседание ищцата подържа така предявените искове и сочи доказателства.

За ответното дружество пред първоинстанционния съд се е явил адв. Х., който е оспорил претенцията по размер. Твърди, че притежаваните от ищцата дружествени дялове от капитала на дружеството са 56 на брой и следва иска й да се уважи в този размер. Сочи доказателства. Претендира за разноските.

Въззивният съдебен състав като съобрази доводите на страните и приетите по делото доказателства и от двете съдебни инстанции, прие за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните в процеса, а и от приетите писмени доказателства се установява, че ищцата е била съдружник в ответното „КРАСЕН” ООД гр.Панагюрище. С молба под №11/05.05.2001г., адресирана до управителя на дружеството, същата е поискала прекратяване на членството й с предизвестие. Молбата предизвестие за напускане на дружеството е заведена под №12 и е от същата дата – 05.05.2001г. Приета по делото е и покана, изходяща от ищцата и адресирана до управителя на ответното дружество, заведена под №7/04.08.2003г. за заплащане на дължимата й се сума от дружествения дял.

Пак от писмените доказателства, приети по делото се установява, че ответното дружество първоначално е регистрирано с решение №1063/30.04.1998г. по ф.д.№696/1998г. по описа на фирменото отделение при ПзОС. Към настоящия момент „КРАСЕН” ООД е със седалище и адрес на управление: гр.П, ул.” Г. Б.” №64 и със съдружници Д. Б, Д. П., С. П., И.Б. и П. С. и размер на капитала 32 810 лева, разпределен в 1367 броя дялове, при стойност на 1 дял: 24 лева.Управител на дружеството е П. Н. С. Към релевантния за казуса момент – 30.11.2001г., датата на прекратяване на членството на ищцата в ответното дружество, последното е било надлежно регистрирано по реда на ТЗ.

Пак от писмените доказателства се установява, че ищцата е притежавала 45 дяла от капитала на „КРАСЕН – ПАНАГЮРИЩЕ – 98” ООД гр.Панагюрище, целият в размер на 500000лева. Съгласно договор за продажба на 80% от дяловете на „КРАСЕН” ЕООД от 12.05.1998г. между Общината гр.Панагюрище, в качеството й на собственик на капитала на едноличното дружество с ограничена отговорност и „продавач” и „КРАСЕН-ПАНАГЮРИЩЕ-98” ООД – „купувач”, последното е придобило собствеността на 3650 дяла, представляващи 80% от общия брой дялове от капитала на дружеството на стойност 172 800 000 лева.  В последствие с решение №2023/29.09.1998г. постановено по ф.д.№696/1998г. на ПзОС е вписано увеличение на капитала на дружеството „КРАСЕН – ПАНАГЮРИЩЕ – 98” ООД гр.Панагюрище на 17 700 000лева. С договор от 23.10.1998г. между Общината гр.Панагюрище, в качеството й на „продавач” и 13 физически лица, в качеството им на „купувачи”, последните са придобили собствеността върху 912 дяла, представляващи общ дял в размер на 20% от капитала на „КРАСЕН” ЕООД. Закупените дялове са разпределени между съдружниците, като Д.Т. получава 100 дяла на стойност 1 848 500 лева. С решение №559/04.03.1999г. пак по същото фирмено дело е вписано ново увеличение на капитала на 32 944 700 лева,  който е разпределен в 1367 дяла, всеки от които по 24 100 лева, също разпределени между съдружниците. Пак от същото решение е видно, че Д.Т. е притежавала 145 дяла на стойност  3 494 500лева към дата на вписване на решението.

От приетата във въззивното производство СЕ – основно и допълнително заключение, изготвена от вещото лице Ц. се установява, че към дата на прекратяване на членството на въззивницата 30.11.2001г., собствения капитал на ответното дружество е бил в размер на 20 605 лева, при общ брой на дружествените дялове 1367.

Наред с тази съдебна експертиза в настоящето производство, с оглед наведените от ищцата възражения за изчисляване на претенцията й по размер съобразно пазарната стойност на включените в счетоводния баланс на дружеството активи и пасиви, са приети две други съдебни експертизи – техническа – за оценка на ДМА-сгради и земя и оценъчна – за СПС на краткотрайни и дълготрайни МА към 30.11.2001г.. Съобразявайки ги в.л. Ц. ги е обобщило и е дал заключение за стойността на 1 дял от капитала на ответното дружество при пазарна стойност на активите му – 588 651 лева.

При така установеното по делото от фактическа страна се налагат следните изводи:

Предметът на настоящето въззивно производство е очертан от жалбоподателката във въззивната й жалба и  той е неуважената от първоинстанционния съд искова претенция по чл.125 ал.3 от ТЗ, а именно сумата в  размер от 843,92 лева до 3450 лева, представляваща паричната равностойност на полагащия се дял от имуществото на дружеството.

 В този смисъл следва да се отбележи, че предявеният иск не се оспорва по основание, а само по размер.

Ето защо въззивният съд ще анализира единствено относимите към размера на претенцията доказани факти. А се доказа по категоричен начин, и от писмените доказателства и от СЕ изготвена от в.л. Ц., че жалбоподателката към момента на прекратяване на участието й като съдружник в „КРАСЕН” ООД гр.Панагюрище, а именно 31.11.2001г., е притежавала 145 дяла от капитала на дружеството. Въззивният съдебен състав изцяло кредитира заключението на експерта Ц.,***. на 06.10.2008г. като компетентно изготвено и непротиворечащо с останалия доказателствен материал. Пак от СЕ се установява, че към релевантния момент капитала на ответното дружество е в размер на 20 605 лева, а стойността на 1 дял е 15,07 лева. Следователно към момента на прекратяването на участието на въззивницата, на същата е следвало да се изплати общо сумата 2185 лева. Това обстоятелство води до извода, че претенцията й е основателна до този размер. При постановяването на обжалваното решение, първоинастанционния съд необосновано е приел, че притежаваните от ищцата дялове са 56 на брой, като стойността им е равна на сумата 843,92 лева и в този размер е уважил претенцията, като е отхвърлил в останалата й част. Ето защо атакуваният съдебен акт в обжалваната му част за размера от 843,92 лева до 2185,15 лева ще следва да бъде отменен като незаконосъобразен, като се постанови друго решение, с което се уважи предявеният иск по чл.125 ал.3 от ТЗ за посочения размер. В останалата част за размера от 2185,15 лева до 3450 лева решението на Панагюрския РС е законосъобразно и като такова ще следва да се остави в сила.

Неоснователно е възражението на въззивницата, че размера на дела й следва да бъде определен по пазарната стойност на активите на ответното дружество към датата на прекратяване на участието й. Имуществените последици при прекратяване участието на съдружник с дружеството се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяване по аргумент на чл.125 ал.3 от ТЗ. Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 30 от 2005 г.) и Глава Трета от Закона за счетоводството в счетоводния баланс се посочват активите, пасивите и собственият капитал по балансова стойност, определена като разлика между отчетната стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност. Следователно, искането на жалбоподателката при определяне размера на дела й да се вземе пазарната стойност на активите на дружеството, води до нарушение на посочените законови разпоредби. Затова въззивният съд е направил горния извод.

С оглед изхода на делото и на основание чл.64 от ГПК /отм./ ответното дружество дължи на жалбоподателката сторените от последната разноски по делото пред въззивната инстанция, изчислени по компенсация в размер на 211 лева.

Воден от горното и на основание чл.208 от ГПК /отм./ Пазарджишкия окръжен съд

 

                                      Р       Е       Ш     И:

 

 ОТМЕНЯ решение №124 от 18.12.2007г. постановено по гр.д.№266/2004г. по описа на Панагюрския районен съд, в частта, с която е ОТХВЪРЛЕН иска на Д.Г.Т. *** ЕГН ********** против „КРАСЕН” ООД със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.”Г. Б.” №64, вписано в търг.регистър по ф.д.№696/1998г. на ПзОС по чл.125 ал.3 от ТЗ за сумата в  размер от 843,92 лева до 2185,15 лева, представляваща паричната равностойност на полагащия се дял от имуществото на дружеството вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „КРАСЕН” ООД със седалище и адрес на управление: гр.П, ул.”Г. Б” №64, вписано в търг.регистър по ф.д.№696/1998г. на ПзОС да заплати на Д.Г.Т. *** ЕГН ********** сумата 1341,23 /хиляда триста четиридесет и един лв. и 23 ст./  лева, представляваща паричната равностойност на полагащия се дял от имуществото на дружеството, както и сумата 211 /двеста и единадесет/ лева, представляващи сторени от последната разноски по делото пред въззивната инстанция.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №124 от 18.12.2007г. постановено по гр.д.№266/2004г. по описа на Панагюрския районен съд в останалата обжалвана част.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: