Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

                                              гр. Пазарджик 03.11.2008 година

 

Пазарджишкият окръжен съд,гражданска колегия-І въззивен състав,в заседание на 13.10.2008 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

                                                  ЧЛЕНОВЕ: Е.С.

                                                                       А.П.

 

При секретаря В.Б. ,с участието на прокурора ………….,като изслуша докладваното от съдията Я. ***/2008 година по описа на съда и за да се произнесе прие следното:

Производството е по реда на чл.503 ал.2 от ГПК  ,във вр.с § 2  ал.10 от ПЗР на ГПК – ДВ бр.50/2008 година.

Образувано е по подадена жалба от С.И.Д. ***  против действията на ДСИ  по изп.дело № 1176/2002 година  касаещи отказа му да насочи изпълнението срещу посочено от жалбоподателката  лично имущество на длъжника –съпругът и К.Д. ,което било налице и за което имало данни в изпълнителното производство.

Подържа се в жалбата,че съдия-изпълнителя е приел ,че собствената 1/6 ид.част на съпруга и от наследствен недвижим имот,била недостатъчна за удовлетворяване вземането на взискателя  и по тази причина постановил отказа,извод който бил необоснован тъй като не били спазени изискванията на чл.502 от ГПК.

Иска се отменяване на обжалваното действие и връщане на делото за изпълнение на процедурата по чл.502 от ГПК

В срока по чл. 436 ал.3 от ГПК   по делото е изготвено и представено писмено обяснение от ДСИ Люнгов ,с изразено становище,че жалбата е недопустима,респективно  неоснователна и следва да се остави без уважение.

Постъпило е и възражение от взискателя –Й.Г.Т. ,с което се изразява становище,че жалбата е недопустима ,тъй като жалбоподателката не разполагала с право на жалба ,при положение,че са спазени от ДСИ разпоредбите на чл.502 и сл. от ГПК.

Алтернативно подържа становище,че жалбата е неоснователна  тъй като обжалваните действия са законосъобразни.

Процесуалните пълномощници на страните по делото  в съдебно заседание подържат изразените становища в подадената жалба и възражение.

Съдът като съобрази постъпилата жалба,направените възражения, ,доказателствата приложени по изп.дело № 1176/2002 година  прие следното:

По допустимостта на жалбата:

 Жалбата е процесуално допустима.Подадена е от съпруг –недлъжник ,чието право да обжалва изпълнителните действия поради неспазване на разпоредбата на чл.502 от ГПК изрично е предвидено в разпоредбата на чл.503 ал.2 от ГПК,в срока по чл.436 ал.1  от ГПК .

Разгледана по-същество жалбата е и основателна по следните съображения:

Изпълнително дело № 1176/2002 година на  СИС при Районен съд гр.Пазарджик е образувано по молба на Й.Г.Т.-взискател срещу К.Б.Д. – длъжник на основание издаден изп.лист по гр.дело № 760/2001 година на Окръжен съд Пазарджик ,за задължение произтичащо от договор за заем в размер на 15 000 лв.

Изпълнението по делото е насочено върху жилище – съпружеска имуществена общност ,представляващо апартамент № 31 находящ се в гр.Пазарджик ул.”Г.Бенковски” № 19 с площ от 71.84 кв.м. ,като е била насрочена и публична продан на имота считано от 17.06.-17.07.2008 година/обявена за нестанала видно от приложеният по изп.дело протокол от 18.07.2008 година/

Установено е от данните по изп.дело,че съпругът –длъжник в изпълнителното производство притежава по наследство 1/6 идеална част от недвижим имот ,а именно  :дворно място с площ от 1335 кв.м. ,както и 1/6 идеална част от построените в имота масивна жилищна сграда с площ от 60 кв.м. и лятна кухня с площ от 8 кв.м.

В предвид на така събраните доказателства по изп.дело ,съпругата –недлъжник- жалбоподателката по настоящото дело с молба от 13.06.2008 година отправена до ДСИ е поискала на основание чл.502 ал.1 от ГПК изпълнението да бъде насочено именно върху посоченият имот на длъжника ,както и извършването на опис и оценка на същия,с твърдението,че ако насрочената публична продан бъде извършена,тя ще бъде лишена от възможността да защити правата си върху имота съпружеска имуществена общност.

С резолюция от 16.06.2008 година на ДСИ поставена на посочената молба е последвал отказ на същия  изпълнението да се насочи върху личното имущество на длъжника,с мотиви,че молбата попада в хипотезата на чл.443 от ГПК и този имот не бил в състояние да удовлетвори вземането на взискателя Й.Т..

Именно този отказ е предмет на обжалване по настоящото дело.

При така изложената фактическа обстановка съдът намира,че действията на ДСИ ,с които е отказал да уважи молбата на жалбоподателката са незаконосъобразно по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.502 ал.1 от ГПК ,изпълнението на вземането срещу един от съпрузите ,какъвто е и настоящия случай,може да бъде насочено върху вещ която е съпружеска общност.Съпругът недлъжник обаче може да посочи имущество на съпруга длъжник ,върху което да се насочи изпълнението.Така е постъпила и жалбоподателката ,след като е била уведомена от СИ.

С подадената молба от 13.06.2008 година последната е поискала описа на имота в с.Мало Конаре ,както и неговата оценка и спиране на насрочената публична продан.

Съдия изпълнителя без да е спазил останалите изисквания на чл.502 от ГПК, именно без да е извършил опис и оценка на посоченият имот лична собственост на длъжника ,за да се убеди ,че вземането на взискателя не може да се удовлетвори,при положение,че по делото е имало данни че имуществото е налице  е постановил обжалваният отказ .

Този отказ е необоснован и е постановен в нарушение на чл.502 ал.1 изр.3 от ГПК като се има предвид изложеното по-горе ,поради което настоящият състав,намира,че подадената жалба е основателна и следва да се уважи,като се отмени отказът като незаконосъобразен и се постанови връщане на делото на ДСИ за извършване на следващите се действия с оглед на постъпилата молба ,а именно –опис и оценка на имота лична собственост на съпруга –длъжник,за да прецени дали  получените суми от продажбата му ще са достатъчни за удовлетворяване на взискателя или не и в зависимост от това постанови спиране  на  изпълнението по отношение на имота съпружеска общност.

По изложените съображения,неоснователни се явяват направените възражения от взискателя , досежно допустимостта и основателността на подадената жалба ,както и становището на съдия изпълнителя изразено в писмените му обяснения по реда на чл.436 ал.3 от ГПК.

Недоказано остана твърдението на взискателя и на съдия изпълнителя,че жалбата е недопустима,тъй като към момента на възбраната жалбоподателката не била във владение на имота.,както и , че имало произнасяне вече от ОС по такова искане .От данните по изп.дело и приложеното по същото решения на ОС с които  се е произнасял по жалби против действията на съдия изпълнител ,не се установиха тези  твърдения.

По изложените съображения и на основание чл.437 ал.4 от ГПК,пазарджишкият окръжен съд,

 

                              Р           Е         Ш        И :

 

ОТМЕНЯВА  като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ  действията   на ДСИ Люнгов от 16.06.2008 година ,изразяващи се в отказа постановен по изп.дело № 1176/2002 година  във връзка с подадена молба от С.И.Д. ***  на основание чл.502 ал.1 от ГПК  за насочване на изпълнението върху налично лично имущество на длъжника К.Б.Д..

ВРЪЩА делото ведно с препис от настоящото решение на съдия изпълнителя , за изпълнение указанията на съда дадени в мотивите към решението.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: