Р      Е      Ш      Е       Н       И        Е       641

 

 

                           гр.Пазарджик  07.11.2008 год.

 

                         в   името   на   народа

 

Пазарджишки окръжен съд  -  гражданска   колегия  първи състав-  в публичното заседание  на  девeти октомври   

през  двехиляди  и  осма  година, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : С.К.

                                                                     ЧЛЕНОВЕ : И.Д.

                                                                                         Б.  И. 

 

при секретаря  Г.М.  като разгледа докладваното  от   член съдия   Б.И. ***/08 год. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството е по чл.268 и следващите от ГПК.

            С решение на Пазарджишки районен съд №780  от 08.08.08г. постановено по гр. д.№702/08г. по описа на същия съд е изменен размера на  присъдената с решение от 13.01.2005г.,постановено по гр.д.№1396/04г. по описа на Пазарджишкия районен съд издръжка за детето З.А.Ж. с ЕГН:********** в р-р на 45лв. ,като е осъден А.Ж.К. *** ЕГН:********** да заплаща на малолетното си дете З.А.Ж. ,чрез нейната майка и законна представителка К.И.Г. *** ЕГН:********** ежемесечна издръжка  в р-р на 60лв. ,считано от 10.04.2008г. до настъпване на обстоятелства обуславящи нейното изменение или прекратяване,ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска,като за разликата до 125лв. е отхвърлен иска,като неоснователен.Осъден е А.Ж.К. *** да заплати в полза на Държавата Д.Т в р-р на 86,40лв.

         Така постановеното решение е обжалвано от К.И.Г. ,чрез пълномощника и адв.С. в частта с която е отхвърлен предявения иск за размера на сумата от 60лв. до 70лв.като  неправилно и незаконосъобразно  по изложени в жалбата съображения. Моли да  бъде отменено решението в обжалваната част и се присъди увеличен размер на издръжка от 70лв.  Не сочи доказателства

  По делото не е постъпил отговор от противната страна.

 Окръжният съд,като прецени валидността и допустимостта на обжалваното решение и събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа страна:

 Предявен е иск с правно основание чл.86 от СК.

 В исковата си молба против А.Ж.К. *** ищцата К.И.Г. ***.С,като майка и законна представителка на малолетното дете З.А.Ж. твърди,че въз основа на съдебно решение от 31.01.2005г. постановено по гр.д.№1396/04г. ответникът по иска  е осъден да заплаща на детето З. месечна издръжка в р-р на 45лв. Ищцата посочва,че от момента на определяне на издръжката до сега са изминали повече от 3год.,през който период от време значително са се увеличили разходите на детето с оглед неговите нужди,тъй като от една страна то е пораснало , а от друга страна с оглед икономическите условия на страната ,които са повлияли на увеличението на цените на стоките и услугите. От друга страна  посочва,че ответникът получава високи доходи,поради което има възможност да заплаща по-висок размер на издръжка за детето.Моли съда да постанови решение с което да осъди ответника по иска да заплаща издръжка на детето З. в р-р на 125лв. или увеличение със сумата от 80лв. ,считано от датата на предявяване на иска.В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител-адв.С. поддържа предявения иск.Сочи доказателства.

      Ответникът,чрез процесуалния си представител –адв.Д. оспорва така предявения иск по размер,сочи доказателства.

Окръжният съд, като се запозна с твърденията, изложени в исковата молба и становищата на страните и след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като спази разпоредбата на чл.188 от ГПК, прие за установено следното:        

Не се спори между страните по делото, а се установява от представеното Решение от 13.01.2005г. по гр.д.№1396/04г. по описа на ПРС,че ответникът по настоящия иск е осъден да заплаща на детето си З.Ж. месечна издръжка в р-р на 45лв. От представено по делото удостоверение  изх.№15/09.04.08г. изд. от “Д.”ЕООД гр.П.се установява,че ищцата получава бр.тр.възнаграждение в р-р на 234лв. По делото е представена етапна експертиза от 09.04.08г. издадена от д-р Х. Ш. от която се установява,че  детето З.Ж. страда от риносинуит и бронхит които налагат лечение с антибиотици-в какъвто смисъл са показанията на св.Н. и Г. . От приложено удостоверение за раждане изд. въз основа на акт за раждане №855/15.07.03г. съставен от О. гр.П. се установява,че  ответникът  и Н. К  имат родено дете-С. Ат.Ж.  род. нса 14.07.2003г. ,което към настоящия момент посещава ОДЗ”С.” и за което се заплаща месечна такса в р-р на 35лв.-видно от служ.бележка изх.№120/29.07.08г. От приложени удостоверения за доходи изд. от “Е-” АД и БМ”ОСДУ” гр.П. се установява,че ответникът получава чисто месечно възнаграждение в р-р на 440лв. ,2 а жената с която живее и майка на второто му дете-Н. К. получава чисто месечно възнаграждение в р-р на 210лв.

Пред въззивната инстанция не са представени нови доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск за увеличение на размера на присъдена издръжка на малолетно дете с правно основание чл.86 от СК е процесуално допустим, а по съществото си е  частично основателен, по следните съображения:        

Съгласно текста на  чл.82 ал.1 от СК, родителите дължат издръжка на своите не навършили пълнолетие деца,безусловно независимо от това дали са  трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Разпоредбата на чл.86 от СК от своя страна предвижда, че при изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка може да се измени. Основание за това, е изменение на обстоятелствата въз основа, на които е била определена издръжката. Размерът на издръжката се определя от съотношението на нуждата от издръжка и възможностите за нейното плащане, като при това не всяка промяна дава основание за изменение на издръжката. За да се уважи искът по чл.86 от СК, трябва да е налице трайно, съществено изменение на нуждите на издържания или на възможностите на издържащия.

                   В случая  се установи, че от постановяването  на съдебното решение, с което на детето З. е определена месечна издръжка в размер на 45 лева до настоящия момент е изминал период от 3,5 години, като детето понастоящем е в шести клас на СОУ”Г.Б.” гр.П. Във връзка с тези обстоятелства  са нараснали и нуждите му от парични средства за храна, облекло, учебници, и транспорт от с.С., където то живее с майка си до гр.П. ,т.е налице са обстоятелства обуславящо увеличението на размера на издръжката.

            Безспорно е по делото, че ответникът работи  и получава тр.възнаграждение в р-р на 440лв. ,съпругата му 211лв, а майката на детето 234лв.,като освен това същия се грижи и за своя син С. на 5 год.

     При определяне размера на издръжката следва да се вземат предвид, както нуждите на детето, което има право на такава, така и възможностите за нейното плащане от страна на родителя, съгласно общата разпоредба на чл.84 от СК. В конкретния случай, като съобрази нуждите на малолетното учащо дете,допълнителната учебна подготовка и здравословното му състояние, а така също като взе предвид  реализираните от ответника месечни доходи и неговата съпруга както и обстоятелството,че се грижат за своят син С. съдът намира, че  е във възможностите на ответника  да заплаща месечна издръжка на детето си З. в р-р на 70лв. или увеличение с 10лв.,която не би съставлявала затруднение за него.                                                 .

В предвид на изложеното решението на районния съд в частта с която  е отхвърлен иска  за заплащане на месечна издръжка  на детето З. за разликата от 60лв. до 70лв.следва да бъде отмененено ,като  се постанови ново решение с което  се уважи предявения иск в посочения по-горе размер считано от 10.04.08г. до настъпване на обстоятелства обуславящи нейното изменяване или прекратяване,ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска.

С оглед изхода на делото ответника следва да заплати Д.Т в полза на Държавата в р-р на 10лв.

 

Водим от горното Пазарджишкият окръжен съд

 

                    Р                   Е                  Ш                      И                    :  

 

ОТМЕНЯВА решение №780 от 08.08.08 година,постановено по гр. дело №702 /2008 година по описа на Районен съд –Пазарджик, в частта с която  е отхвърлен предявения от К.И.Г. ***,ЕГН:********** ,като майка и законна представителка на малолетното дете З. Ат.Ж. род. на 30.10.1996г. против А.Ж.К. ***, иск за присъждане на издръжка за разликата от 60лв. до 70лв.,  , вместо което ПОСТАНОВЯВА:  

ОСЪЖДА А.Ж.К. *** ЕГН:**********   да заплаща на К.И.Г. ***,ЕГН:**********  ,като майка и законна представителка на малолетното дете З. Ат.Ж. род. на 30.10.1996г месечна издръжка в р-р на 10лв. или  с присъдената от първоинстанционния съд издръжка  общо в р-р на  70лв.  ,считано от 10.04.08г. до настъпване на обстоятелства обуславящи нейното изменяване или прекратяване,ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска,  а в полза на Държавата Д.Т в р-р на 10лв.

 

 

Решението   е  окончателно и не подлежи на обжалване

 

 

 

 

Председател:                                          Членове 1.                        2.