Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Пазарджик, 03.11.2008 година

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Пазарджишкият окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание                   на  трети ноември през две хиляди и осма година.............................. в състав:

 

                                               Председател: С.К.

                                                       Членове: И.Д.

                                                                            Б.И.

                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Д. *** по описа               за 2008 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по чл. 437 и сл. от ГПК.

            Обжалват се действия на държавен съдебен изпълнител при Пазарджишкия районен съд по изп. д. № 30/2008 г. – опис на недвижим имот /апартамент/, находящ се в гр. Пазарджик, притежаван от длъжника Г.А.М..

 Жалбата е подадена в законния срок, считано от датата на извършване на описа – 17.06.2008 г.  Жалбоподателя /длъжник по изпълнението/ си позовава на нарушение на чл.444, ал.7 от ГПК, като твърди, че изпълнението е насочено към неговото единствено жилище, в което живее. Останалите обстоятелства касаят порцеса, в който той е осъден да заплати обезщетение на взискателя, и нямат отношение към изпълнителното производство, по повод на което е подадена жалбата.

                Макар и неточно формулирано /да се спре изпълнението върху единственото жилище на длъжника/, искането следва да бъде разгледано като такова за отмяна на описа и насочване на действията върху друго, секвестируемо имущество на длъжника.

            Препис от жалбата е връчен на противната страна – взискателя по изпълнителното дело, който не е подал писмено възражение.

            Към жалбата държавния съдебен изпълнител е приложил писмени мотиви за извършване на обжалвания описл

            Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата и приложените към нея и в изпълнителното дело писмени доказателства, прие за установено следното:

            С протокол от 17.06.2008 г. държавния изпълнител при Пазарджишкия районен съд е извършил опис на недвижим имот, собственост на длъжника  Г.М.. От изпълнителния лист е видно, че той е осъден да заплати на взискателя А. Н. М. сумата от 8000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди в резултат от деянието, за което е признат за виновен с влязла в сила присъда по НОХД № 48182004  г. на Пазарджишкия районен съд. Т. е. касае се задължение за репариране на вреди от непозлволено увреждане, по смисъла на чл. 445, ал.2, т.1 от ГПК и това е един от случаите, в които отпада несеквисетуемостта на имуществата, изброени в чл. 444 от ГПК. Следователно длъжника не може да се ползва от забраната на чл.444, ал.7 от ГПК и изпълнението може да бъде насочено върху жилището му, дори той и членовете на семейството му, с които живее, да не притежават друго такова. Ето защо жалбата му следва да бъде отхвърлена, без да се обсъжда дали описаното жилище отговаря на условията за несеквистеумост /по делото по принцип липсватн доказателства за притежаваните от длъжника недвижими имоти, за това с кого живее имат ли другите членове от семейството собствени жилища/. При положение, че забраната за несеквистеруемост би отпаднала, дори да се касаеше за жилище от категорията на чл.444, ал.7 от ГПК, то установяването на фактите от състава на тази правна норма не е от съществено значение за постановяването на настоящи съдебен акт.          

            По изложените съображения Пазарджишкият окръжен съд

 

Р    Е    Ш     И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА действие на държавния съдебен изпълнител при Пазарджишкия районен съд по изп. дело № 30/2008 г. – извършен с протокол от 17.06.2008 г. опис на недвижим имот, представляващ трети етаж от триетажна жилищна сграда, построен въз основа на отстъпено право на строеж в УПИ –ІХ-1226,1227 в кв.212 по плана на гр. Пазарджик.         

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.