О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  №………

 

гр. Пазарджик, 03.11.2008 г.

 

 

ПАЗАРДЖИШКИ  ОКРЪЖЕН  СЪД, гражданско  отделение, в закрито

заседание на трети ноември през две хиляди и осма година…...в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.К.                                                         ЧЛЕНОВЕ: И.Д.   

                                                             Б.И.

като изслуша докладваното от съдия Д. ***             по описа за 2008 г., за да се произнесе, прие следното:

        

         Производството е по чл.213 и с от ГПК /отм./.

            Обжалва се определение на Пазарджишкия районен съд, с което е прекратено производството по гр. д. № 1030/2006 г., поради неотстраняване в срок на нередовности в исковата молба, указани от съда на ищеца. Частната жалба е подадена в законния срок от пълномощника на ищеца Н.А. с искане да бъде отменено определението и задължен районния съд да извърши следващите се процесуални действия.

На противната страна е изпратен препис от частната жалба, но не е постъпило писмено възражение.

Като се запозна с изложените в жалбата доводи и доказателствата по делото, въззивният съд прие за установено следното:

Предявен е иск по чл. 109 от ЗС, който по характера си е осъдителен иск за защита правото на собственост /или други вещни права/, когато неговото упражняване е смушавано по някакъв начин или се пречи да бъде упражнявано в пълен обем. Изхождайки от вещно правния характер на спора, районния съд правилно е приел, че когато имотът представлява СИО, то е налице необходимо другарство и задължително в делото следва да участват и двамата съпрузи, като това е условие за допустимост на самия процес. За това е оставил исковата молба без движение и е указал да се уточни дали ищецът е имал сключен брак към момента на придобиване на вещните права върху процесния имот, както и дали ответниците са бил в брачни отношения към момента на придобиване на съседните имоти, със строителството в които се твърди, че му пречат на упражнява своето права на собственост.

Указанията на съда са дадени с определение от 10.03.2008 г. и са съобщени на ищеца на 09.10.2007 г., като той не оспорва, че в законния 7-дневен срок не ги е изпълнил. За това и на 02.11.2007 г. е подал молба за възстановяване на пропуснатия срок за отстраняване на нередовностите, производството по която е приключила с нейното отхвърляне като неоснователна. Към тази молба е приложена друга, от която става ясно, че процесния имот, както и тези на двама от ответниците са СИО.

След произнасянето по молбата за възстановяване на срока, районния съд е постановил обжалваното определение за прекратяване на производството по делото, при спазване на процесуалните правила. Изводите му за недопустимост на така предявения иск /без участието на задължителни необходими другари на страната на ищеца и ответниците/ са обосновани и законосъобразни. Определението му е в унисон с приетото от ВКС в Постановление № 2/1977 г. на Пленума на Върховния съд. Там е уреден въпроса за задължителното участие на съпрузите по вещно правни спорове относно СИО, като не може да бъде възприето становището на жалблоподателя, че това не важи за негаторния иск по чл. 109 от ЗС. Решението по такъв иск съдържа имплицитно произнасянето по принадлежността на правото на собственост, чиято защита се търси, а и в Постановлението на ВС, което е задължително за съдилищата става дума за всички спорове с вещноправен характер, без изключение.

По изложените съображения Пазарджишкия окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

             ОСТАВЯ В СИЛА определение Пазарджишкия районен съд за прекратяване на производството по гр. д. № 1030/2006 г.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.