Р  Е    Ш   Е    Н    И    Е

 

№…495……/17.11.2008г. гр. Пазарджик

 

В       ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                             ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на двадесети октомври две хиляди и осмата година в открито заседание в следния състав:                                                                                                                                                                                            

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: Е.С.

                                                                        А.П.        

 

          Секретар: В.Б.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия С. *** по описа за 2008 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.196 и сл. от ГПК /отм./ във връзка с §2 ал.2 от ГПК.

Обжалва се решение от 21.03.2008г. постановено по гр.д.№1801/2006г. по описа на Пазарджишкия районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявения от Г.Д.П. ЕГН **********, С.Д.П. ЕГН **********,*** и Л.Д.Б. ЕГН ********** *** против А.Х.М. ЕГН ********** ***, М.П.Ц. ЕГН **********, Й.П.П. ЕГН **********, П.С.С. ЕГН ********** и И.П. *** иск по чл.108 от ЗС за приемане за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на нива, цялата с площ от 6,320 дка, съставляваща имот пл.№111016, м.”Над гробищата”, четвърта категория, землището на с.Ю. за осъждане на ответниците да освободят собствеността и предадат владението на имота, както и са осъдени ищците солидарно да заплатят на ответниците сторените съдебно – деловодни разноски, както следва: на ответниците Стойчеви сумата 310 лева, на ответницата Ц. – 170 лева, на ответника п. – 190 лева.  

Във въззивната си жалба, подадена в законоустановения срок, жалбоподателите Г.П., С.П. и Л.Б. чрез процесуалния си представител адв. П.Г. *** твърдят, че решението е неправилно, незаконосъобразно, необосновано, постановено в противоречие с материалния и процесуален закон. Твърди се, че в процеса са събрани достатъчно доказателства, установяващи твърденията им за собственост на процесния имот, както и, че не осъществяват владение върху същия. Наред с това незаконосъобразно съдът бил приел, че ответниците се легитимирали като собственици на процесния имот с представените КНА. Последните били оспорени, но ответниците не били ангажирали каквито и да е било доказателства за спазена процедура по §4 и следващите от ПЗР на ЗСПЗЗ.  Развиват се подробни съображения в тази насока. Искането е да се постанови решение, с което се отмени решението на Пз РС и да се постанови друго, с  което се уважи предявения иск. Претендират се разноските.Сочат нови доказателства по смисъла на чл.205 от ГПК /отм./.

Ответниците не са взели становище по въззивната жалба в срока по чл.201 от ГПК /отм./.

Ответниците М.Ц., Й.П., И.С. и п.С. чрез процесуалните си пълномощници в о.с.з., след даване ход по същество оспорват жалбата като неоснователна. Подържат становище, че при изкупуването на имотите, доверителите им са спазили процедурата по §4 и следващите от ЗСПЗЗ. Искането им е обжалваното решение на ПзРС като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила. Не сочат нови доказателства.

Настоящият съдебен състав като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност при спазване разпоредбата на чл.188 от ГПК/отм./ прие следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.108 от ЗС.

В исковата си молба ищците Г.Д.П. ЕГН **********, С.Д.П. ЕГН **********,*** и Л.Д.Б. ЕГН ********** *** против А.Х.М. ЕГН ********** ***, М.П.Ц. ЕГН **********, Й.П.П. ЕГН **********, П.С.С. ЕГН ********** и И.П. ***, твърдят, че били наследници на Д. Г.П. ***, починал на 29.09.1997г. Наследодателят им по силата на съдебно решение постановено по гр.д.№3983/1994г. по описа на ПзРС, в производството по реда на чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ бил реституирал собствеността си във възстановими стари реални граници върху ½ ид.ч. от имот пл.№245 в кв.54 по плана на с.Ю. от 1935г., целия с площ от 17000дка. С решение №6В065/15.04.1999г. на ПК П., Скица и Протокол за въвод №6Б066/15.04.1999г. постановени по преписка с вх.№60043/15.09.1991г. ПК П. е приключила процедурата за възстановяване правата на наследодателя върху нива , цялата с площ от 8,5 дка, съставляваща имот №111003 по картата на землището на с.Ю., ЕКАТТЕ 86074, община Пазарджик в м.”Над гробищата” ІV-та категория на земята при неполивни условия. На основание чл.483 ал.1 от ГПК приживе наследодателят им се бил снабдил с КНА за собственост на така описания имот.След смъртта му, по силата на Договор за доброволна делба от 04.10.2006г. тримата ищци получили в общ дял и станали собственици на част от описания по –горе имот, а именно: земеделска земя – нива с площ от 6,320 дка, съгласно изд. скица №Ф87900/2006г. с площ от 6,321 дка, съставляваща имот №111016 по картата на землището на с.Ю., ЕКАТТЕ86074, общ.П. в м.”Над гробищата”, ІV-та категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи на имота: имот №111015 – оранжерия на М. А. Г.; имот №000202-полски път на Общината П.; имот №000239 – полски път на Общината П.; имот №111002 –нива на Общината П. / временна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ/; имот №111005 – нива на Общината П. / временна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ/; и имот №111004 на Д. Г.П.. Твърди се, че ответниците се били самонастанили в собствения им имот, като първия ответник М. е засадил в едната част от имота зеленчуци и овощни дървета, ответницата Ц. ***, на които разположила оранжерия, а останалите ответници П., С. и С. били засадили зеленчуци. Всички те го ползвали без основание. С нотариална покана от 25.07.2005г. ищците отправили нотариална покана до ответниците да освободят имота, но това те не сторили и до настоящия момент. Това обстоятелство пораждало и правния интерес на ищците да заведат иска по чл.108 от ЗС. Ето защо молят съда като съобрази събраните по делото доказателства да постанови решение, с което приеме за установено по отношение на ответниците, че ищците били собственици на земеделска земя – нива с площ от 6,320 дка, съгласно изд. скица №Ф87900/2006г. с площ от 6,321 дка, съставляваща имот №111016 по картата на землището на с.Юнаците, ЕКАТТЕ86074, общ.Пазарджик в м.”Над гробищата”, ІV-та категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи на имота: имот №111015 – оранжерия на М. А. Г.; имот №000202-полски път на Общината П.; имот №000239 – полски път на Общината П.; имот №111002 –нива на Общината П. / временна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ/; имот №111005 – нива на Общината П. / временна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ/; и имот №111004 на Д. Г.П. и осъди ответниците да им предадат владението върху същия.

 С оглед уточняване на претенциите на ищците по делото в съдебното заседание проведено на 19.01.2007г. пълномощника им адв. Г. е депозирала писмена молба, с която е конкретизирала исковете както следва: по отношение на ответника М. се претендира, че владее около 660-700 кв.м. , находящи се в североизточната част на процесния имот, като е поставил в тази част полиетиленова оранжерия, както и че владее и около 700 кв.м. в източната част, като по края на обработваемия от него имот е засадил овощни дръвчета, около 30 на брой, а в централната част на парчето бил засадил зеленчуци; по отношение на ответника Й.П. се претендира, че същия владее около 550-600 кв.м. в западната част на процесния имот, като е засадил в същата зеленчуци и 3-4 броя овощни дървета; по отношение на ответницата И.С.  се претендира ,че същата владее около 610 кв.м. в централната част на процесния имот и е засадила зеленчуци; по отношение на ответника П.С. се претендира, че същия владее около 550 кв.м., находящи се в централната южна част от процесния имот, засаден със зеленчуци и дръвчета.

Въззивният съдебен състав като съобрази изложеното до тук относно първоначално предявената искова молба и уточнението, направено с допълнителната такава приема, че първоинстанционния съд с обжалваното решение не се е произнесъл по предявените искове. Видно от мотивите и диспозитива на същият, съдията докладчик е приел, че е сезиран само с един иск с правно основание чл.108 от ЗС, разгледал го е като такъв и като е приел, че е неоснователен го е отхвърлил. Факт е обаче, че претенциите на ищците касаят различни части от процесния имот, индивидуализирани по площ и местонахождение, които се владеят от четиримата ответници поотделно, на различно основание и не в съсобственост. Следователно съдът е сезиран с четири отделни иска, обективно и субективно съединени, които същия не е приел и разгледал. Като не е сторил това първоинстанционния съд, а се е произнесъл по непредявен иск, е постановил един недопустим съдебен акт по смисъла на чл.209 ал.1 изречение 3-то от ГПК /отм./, поради което и същия ще следва да се обезсили, без въззивния съд да се произнася по съществото на спора. Делото ще следва да се върне на Пазарджишкия РС за ново разглеждане и произнасяне по същество по предявените искове от друг състав на съда.

Воден от горното и на основание чл.209 ал.1 от ГПК /отм./ във връзка с §2-ри ал.2 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

 

                                      Р       Е       Ш     И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение от 21.03.2008г. постановено по гр.д.№1801/2006г. по описа на Пазарджишкия районен съд .

ВРЪЩА гр.д.№1801/2006г. по описа на ПзРС на същия съд за ново разглеждане и произнасяне по съществото на спора от друг състав на съда.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: