Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   673

 

                                              гр. Пазарджик 19.11.2008 година

 

Пазарджишкият окръжен съд,гражданска колегия-І въззивен състав,в заседание на 20.10.2008 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

                                                  ЧЛЕНОВЕ: Е.С.

                                                                       А.П.

 

При секретаря В.Б. ,с участието на прокурора ………….,като изслуша докладваното от съдията Я. ***/2008 година по описа на съда и за да се произнесе прие следното:

Производството е по реда на чл.196 и сл. от ГПК/отм/.

Обжалва се решение № 161/05.06.2006 година постановено по гр.дело № 102/2006 година по описа на Велинградския районен съд,с което е отхвърлен предявения от Й.А.П.,Ц.П.П. ,П.П.К. и А.П.П. *** иск с правно основание чл.134 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.53 ал.2  във връзка с ал.1 т.1 от ЗКИР ,за приемане за установено по отношение на Мега Хит ООД Велинград  и Общината Велинград ,че са собственици на дворно място от 400 кв.м.  ведно с построената в него жилищна сграда построена на 51 кв.м. ,съставляващо имот пл.№ 263 кв.55 по обезсиления план на Велинград от 1957 година при граници и съседи подробно посочени ,който имот неправилно е включен в терена на УПИ І-за почивен дом ,а така също е отхвърлен  и иска за отмяна на нот.акт № 278/08.10.2001 година досежно 400 кв.м. представляващи описаният имот.

Подържа се в жалбата ,че решението  е необосновано и незаконосъобразно  и се иска отмяната му и постановяване на друго решение по-същество с което да се уважат предявените искове .С жалбата са представени писмени доказателства.

В срока по чл.201 от ГПК не е постъпило писмено възражение от ответниците .

Съдът като съобрази основателността на оплакванията изложени в жалбата ,становищата на ответниците по иска , събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност,с оглед и разпоредбата на чл.188 от ГПК,като съобрази и указанията дадени от ВКС в отменителното му решение прие следното:

Жалбата е процесуално допустима.Подадена е от надлежни страни и в срока по чл.197 от ГПК.

Разгледана по-същество е неоснователна по следните съображения:

Във връзка с постъпилата възивна жалба е образуваното първоначално В гр.дело № 673/2006 година на ОС Пазарджик  и е постановено решение № 75/13.02.2006 година ,с което съдът е обезсилил постановеното решение от Велинградския районен съд  под № 161/05.06.2006 година в ЧАСТТА с която са отхвърлени предявените от ищците искове с правно основание чл.134 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.53 ал.2 от ЗКИР против Общината гр.Велинград и е ПРЕКРАТИЛ производството по делото по отношение на този ответник .

Отменил е решението на Велинградския районен съд в останалата част с която са ОТХВЪРЛЕНИ ПРЕДЯВЕНИТЕ ИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТВЕТНИКА Мега Хит ООД гр.Велинград  и е постановил друго по –същество, с което е уважил предявеният от ищците иск .

Така посоченото решение на Окръжния съд  в първата му част касаеща Общината Велинград ,не е било обжалвано и  е влязло в законна сила.

В останалата част ,решението е било обжалвано от Мега Хит ООД  Велинград с касационна жалба.С решение № 645/20.08.2008 година ,постановено по гр.дело № 2642/2007 година ,ВКС в производство по § 2 ал.3 от ПЗРГПК във връзка с чл.218 А ал.1 буква  А  от ГПК /отм/  е ОТМЕНИЛ решението на ОС Пазарджик в обжалваната му част и делото е върнато за ново разглеждане и решаване от друг състав на окръжния съд .

В мотивите към решението си ,ВКС е указал,че с оглед придобивното основание ,на което ищците се позовават –давностно владение ,следва да се изследва въпроса за началото на владението ,за наличието на явно и необезпокоявано владение в продължение на изискуемия от закона срок ,преценено с оглед възможността да се придобие по давност недвижим имот съобразно нормативната уредба към правнорелевантния период ,ако той съвпада с действието на ЗСГ.

Указал е още,че при иска с правно основание чл.53 ал.2 от ЗКИР задължително се изследва приложението на предходните регулационни планове ,но като се решава спора за собственост към датата на плана ,за който се твърди,че е непълен или има грешка-в случая това е плана  на Велинград от 1983  година.

След връщане на делото за ново разглеждане и решаване , е образувано настоящото дело,като жалбоподателите подържат въззивната си жалба  и с молба са представили писмени доказателства ,като са допуснати и изслушани и нови гласни доказателства по смисъла на чл.205 от ГПК за установяване началото на явното и необезпокоявано владение ,с оглед възможността да се придобие имота по давност съобразно действащата нормативна уредба .

В исковата молба ищците против ответника Мега Хит ООД гр.Велинград твърдят,че са наследници на П. П. починал през 2003 година.-съпруга и негови деца.Наследодателят им през 1976 година бил признат за собственик  по обстоятелствена проверка на основание покупко-продажба и давностно владение , на дворно място с площ от 400 кв.м.  и съставляващо имот пл.№ 263 кв.55 при съседи: улица ,Я.Н. ,почивен дом  на БМФ,зае4дно с построената в имота едноетажна жилищна сграда върху 50 кв.м.С декларация № 118/15.05.1963 година  наследодателят им декларирал имота на свое име.

По подадена от наследниците молба до общината Велинград,им било отказано издаване скица на имота,по причина че е налице спор за материално право с ответника Мега Хит ООД гр.Велинград,тъй като дружеството притежавало нотариален акт № 278/08.10.2001 година за УПИ І-почивен дом  в кв.55 по действащия план на Велинград .Било им отказано и започване на процедура за отстраняване на грешка в новия кадастрален план ,приет с решение № 1/16.04.2004 година ,с мотиви на отказа,че са пропуснали срока за обжалването му.не било одобрено и изготвеното и представено от тях геодезично заснемане на верните имотни граници .

С оглед на така изложените фактически обстоятелства в исковата молба считат,че по отношение на тях е налице правен интерес от предявяване на иска ,като претендират ,съдът да постанови решение,с което да приеме за установено по отношение на ответника Мега Хит ООД Велинград,че те ищците са собственици на посоченият имот  по-горе ведно с построената в него жилищна сграда на 51 кв.м.  съставляващ пл.№ 263 кв.55 по обезсиленият план на Велинград от 1957 година ,който към момента на одобряване на действащия кадастрален  план от 1983 година ,не е заснет и показан като техен имот ,а като част от УПИ І-за почивен дом  на Мега Хит ООД Велинград .Претендират още съдът да отмени нот.акт № 278/2001 година в ЧАСТТА  относно техния имот от 400 кв.м. ,както и да отмени акт № 1374-А/20.11.1998 година в ЧАСТТА с която неправилно техният имот е актуван като общинска/държавна/собственост .Претендират и направените разноски по делото.

С молба от 27.11.2006 година подадена до възивния съд при първоначалното разглеждане на делото ,след оставяне на исковата молба без движение,процесуалният пълномощник на жалбоподателите –ищците по предявения иск са конкретизирали петитума ,като са посочили и съседите на имота :север –стръмен склон,юг –материализирана ограда ,изток –улица Ц. С.,запад –подпорна каменна стена .

Така предявеният иск е оспорен от ответника Мега Хит ООД ,с твърдението,че ищците не са собственици на имота посочен в нот. Акт № 28/1976 година ,както и ,че кадастралният план от 1983 година отразява вярната имотна граница  и собствеността на имота.

Във връзка със становищата на страните по делото ,всяка от тях е сочила доказателства.

От представеното по делото удостоверение за смъртта и наследниците на П. П.-починал на 02.10.2003 година ,безспорно е установено ,че ищците са негови преки законни наследници-съпруга и негови деца.Приживе,наследодателят им се снабдил с нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на основание покупко-продажба и давностно владение върху имот представляващ дворно място от 400 кв.м. ,съставляващо имот пл.№ 263 кв.55 по регулационния план на Велинград при посочени в него граници ,ведно с построената жилищна сграда ,който имот наследодателят с декларация под № 118/15.05.1963 година е декларирал на негово име.

Установено е по делото ,че акт № 1347/20.02.1998 година имотът е актуван като частна държавна собственост –почивен дом Чайка –дворно място с площ от 16500 кв.м. ,хотелска част  със застроена площ от 590 кв.м. ,масивна конструкция построена през 1970 година –хотелска част-ниско тяло със застроена площ 107 кв.м. 1 ет.,масивна конструкция застроена през 1970 година столова със застроена площ от 400 кв.м. .Освен това са представени и актове за актуване  от предходни години  на почивен дом Чайка -№ 3007/05.07.1966 година ,с който като държавен имот е актувано дворно място от 400 кв.м. съставляващо имот пл.№ 396 за почивна станция на БМФ.

Ответника Мега Хит ООД Велинград се легитимира като собственик на УПИ –І за почивен дом с площ от 16 500 кв.м.  в кв.55 по плана на града ,заедно с построения в южната част на имота почивен дом”Чайка”,по силата на покупко- продажба  от  Про-ЕООД гр.С.по силата на нот.акт № 287/08.10.2001 година .

От допуснатата и изслушана по делото съдебно техническа експертиза се установява още че:

По плана от 1957 година на гр.Велинград имот пл.№ 263  в кв.55 е с незатворена граница от запад .В имота има отразена паянтова жилищна сграда .Записването в разписната книга  няма.

В последващите планове от 1983 и 2004 година имота не е заснет ,липсва като кадастър и на двата плана представлява празно място.Няма записване и в разписните книги,тъй като и в двата плана не фигурира като имот .

Вещото лице установява още,че при направена справка в община Велинград и службата по кадастъра в гр.Пазарджик и съпоставянето на трите плана-1957,1983 и 2004 година имот пл.№ 263 по плана от 1957 година е включен в парцел ХVІІІ-за почивна станция на БМФ,по плана от 1983 година е включен в парцел І-за почивен дом ,а по плана от 2004 година е включен в УПИ І-за хотелски комплекс и обществено ползване.

В общината не са открити данни за отчуждаване на имота и за обезщетяване на собствениците .

Установено е също така,че със заповед № 299/1967 година за изменение на дворищната регулация на терена на почивна станция БМФ Варна ,същият се разширява на север и запад .Други регулационни изменения не са открити .

По делото са представени и доказателства в подкрепа на твърдяните фактически обстоятелства в исковата молба ,за отказ на общината да издаде скица на имота ,както и да предприеме действия за попълването на кадастъра с техния имот .

Допуснати и изслушани са и гласни доказателства .От показанията на разпитаните свидетели  П. и Н. се установява обстоятелството преди всичко за владението на  намиращата се в имота жилищна сграда.Свидетелите установяват че в тази сграда живеел наследодателят на ищците от 1953 година ,не е имал спор с когото и да било за имота ,както и ,че почивната станция е построена през 1963 година.п. установява ,че съседи на имота са почивна станция Чайка-бивша Олим ,тя и св.Н .От показанията на последния пък се установява,че той не е непосредствен съсед на имота ,тъй като имотът му се намира през улицата.Сочи ,че съседи на имота  е празно място на Дидрови което било включено в ТКЗС  и част от което място сега се заемало от стълбите на почивната станция   Чайка,сега Олимп , Г. Тупчев и станцията на БМФ.

При така изложената фактическа обстановка съдът приема за установено от правна страна следното:

Предявен е иск с правно основание чл.53 ал.2 от ЗКИР-установителен иск за собственост към минал момент –на влизане в сила на последния дворищно регулационен план ,включващ две предпоставки:-за признаване правото на собственост и установяване на непълнота или грешка в кадастралния план ,която влияе на териториално-устройствените предвиждания.

Съобразявайки се с указанията на ВКС дадени в отменителното решение,следва да се отбележи,че към момента на издаване на нот.акт № 28/1976 година  е действал ЗСГ ,обнародван в ДВ бр.26/30.03.1973 година и по конкретно разпоредбите на чл.28 и  29 от посоченият закон.

Към момента на издаване на заповед № 352/20.11.1963 година на ОНС Пазарджик ,с която е одържавен процесния имот е действал ЗС обнародван в ДВ бр.92/16.11.1951 година в сила от 17.12.1951 година  и по конкретно § 4 от преходните правила.

При положение,че правото на собственост би следвало да се установи  към един минал момент ,а именно 1957 година като се има предвид обстоятелствата изложени от ищците в исковата молба и се касае за имот пл.№ 263 кв.55 по този план на гр.Велинград се налага следния извод.

Установено е безспорно от заключението на вещото лице ,че по този план по разписните книги няма каквото и да е записване за имота,още по малко на името на наследодателя на ищците ,за да се приеме,че ищците са собственици на този имот.Съгласно § 4 от ПП на ЗС във връзка и с чл.34 от ЗД ,ищците следваше да докажат изтекла в тяхна полза придобивна давност от 20 години към 1957 година .Такива доказателства по делото не бяха събрани.А съгласно посочената разпоредба , относно придобивна давност започнала да тече при действието на отменения ЗД се прилагат разпоредбите на настоящия закон,ако за завършването на давността по отменения закон е нужен по-дълъг срок от предвидения в настоящия ЗД.

От показанията на св.П. и Н. ,се установи ,че те знаят,че наследодателят на ищците Петър П. се е намирал в имота от 1953 година /като под имота имат предвид жилищната сграда/ ,а след одържавяването на имота с посочената по-горе заповед  от 1963 година  на ОНС Пазарджик ,съгласно разпоредбата на чл.86 /стар/ от ЗС ,същият не би могъл да бъде предмет на придобивна давност.

Нещо повече ,в нотариалния акт от който ищците черпят права е посочено че имотът е придобит освен по давностно владение и  на основание покупко - продажба .Но по делото не са представени доказателства затова.Следователно те  не са доказали по какъвто и да е начин и липсата на отрицателните предпоставки ,наличието на които е пречка за снабдяването на наследодателят им с нотариален акт на основание давностно владение,като се имат предвид разпоредбите на чл.28  във връзка с чл.29 от ЗСГ .От друга страна следва да се отбележи,че имота не беше индивидуализиран и по граници .

Ето защо ,като се има предвид изложеното ,заключението на вещото лице,противоречивите показания на свидетелите разпитани по делото,се налага извода,че към 1957 година имот пл.№ 263 в кв.55 по плана на Велинград не е бил собственост на наследодателя на ищците –Петър П..След това с посочената заповед от 1963 година този имот е станал държавна собственост и при това положение като се има предвид разпоредбата на чл.86 от действащия към момента ЗС ,П. П. не е могъл да придобие имота по давност ,при липса и на доказателства за закупуването на този имот.

Преценявайки издаденият нот.акт за собственост на П. пред 1976 година съобразно действащите към момента на издаването му правни норми посочени по-горе, се налага извода,че  той е издаден без правно основание и констатира едно несъществуващото към момента на издаването му право на собственост върху имота,за наследодателя, респективно за неговите наследници след смъртта му ,тъй като не би могъл да се придобие по давност от физическо лице имот –държавна собственост,какъвто безспорно имота е станал със заповед № 352/20.11.1963 година.

Следователно ,не е доказана първата предпоставка -установяване и признаване правото на собственост към минал момент –момента на влизане в сила на последния дворищнорегулационен план ,съответно установяването на непълнота или грешка в кадастралния план , досежно процесния имот която да влияе на териториално-устройствените предвиждания,поради което съдът счита,че по така изложените съображения  предявеният иск е допустим ,но неоснователен и следва да се отхвърли.

По изложените съображения и по съображения изложени в обжалваното решение ,следва да се приеме,че като е постановил решение с което е отхвърлил предявеният иск от ищците с правно основание чл.53 ал.2 във връзка с ал.1 от ЗКИР и искът за отмяна на нот.акт № 287/2001 година по отношение на ответника Мега Хит ООД гр.Велинград,Велинградският районен съд  е постановил един обоснован и законосъобразен съдебен акт който ще следва да се остави в сила.

Неоснователни по изложените съображения ,се явяват направените възражения в подадената възивна жалба ,подържани и в писменото становище на адв. Д

С оглед изхода на делото на ответника Мега Хит ООД Велинград следва да се присъдят направените разноски по делото ,в това число и тези пред ВКС с оглед разпоредбата на чл. 218з ал.4 от ГПК/отм/ в размер на 445/четиристотин четиридесет и пет/лв.

Водим от горното и на основание чл.208 ал.1 от ГПК/отм/пазарджишкият окръжен съд,

 

                        Р           Е          Ш           И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 161/05.06.2006 година постановено по гр.дело №102/2006 година по описа на Велинградския районен съд в ЧАСТТА  с която  са  ОТХВЪРЛЕНИ  предявените искове от Й.А.П.,Ц.П.П.,П.П.К. и А.П.П. *** против „Мега Хит”ООД гр.Велинград  с правно основание чл. 53 ал.2 във връзка с ал.1 т.1 от ЗКИР и чл.431 ал.2 от ГПК/отм/.

ОСЪЖДА Й.А.П.  ,Ц.П.П.,П.П.К. и А.П.П. ***  да заплатят на „Мега Хит”ООД гр.Велинград  ул.”Н. Х.”№ 4  направените разноски по делото в размер на 445/четиристотин четиридесет и пет/лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчване на настоящото решение с касационна жалба.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: