Р Е Ш Е Н И Е 674

 

гр. Пазарджик, 19.11.2008 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Пазарджишкият   окръжен  съд,   гражданска  колегия,   в   открито

заседание трети ноември…….…..........................…………………….

през две хиляди и осма година..............................................в  състав:

 

                                Председател: П.Я.

          Членове: Е.С.

                                                         А.П.

 

при секретар………….......................…......…… .и в присъствието на

прокурор………………..............…….като разгледа докладваното от

окръжен съдия А.П..*** по описа

за 2008 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК. С решение № 779/08.08.2008 г., постановено по гр.д. № 828/2008 Пазарджишкият районен съд е изменил издръжката, която Х.  А.А. е осъден да заплаща на малолетните си деца В.Г.А. и Х.Г.А., като е осъдил ответника да заплаща издръжка в размер на 80 лв.   месечно за детето В.А. и 50 лв.   месечно за детето Х.А.  или увеличение с по 15 лв. за всяко дете, считано от 12.02.2008 г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, като исковите претенции са отхвърлени съответно до размера на 130 лв. и 100 лв.  като неоснователни.

От така постановеното решение е останал недоволен ответникът Г.А.А. ***, който чрез своя процесуален пълномощник обжалва първоинстанционното решение в осъдителната му част с оплаквания за незаконосъобразност. Счита, че присъдената издръжка е висока, тъй като липсвали доказателства за направени разходи за наем и транспорт до училище. Моли решението да бъде отменено в тази своя част, вместо което издръжката и за двете деца да бъде увеличена до 40 лв. Жалбата се поддържа и в съдебно заседание.

Ответниците чрез своя процесуален пълномощник оспорват жалбата и молят решението на ПРС да бъде оставено в сила.

Окръжният съд след като се запозна с твърденията, изложени в жалбата, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

В исковата си молба против Г.А. непълнолетните деца Х. и В. А., със знанието и съгласието на тяхната майка З.А.М. *** твърдят, че ответникът им е баща, но при развода на родителите им родителските права по отношение но тях са предоставени на тяхната майка с решение на ПРС от 2006 г. По силата на решение по гр.д. № 2058/2006 г. по описа на ПОС ответникът бил осъден да заплаща месечна издръжка за детето В. и детето Х. в размер на 30 лв. за всяко дете. От тогава били променени условията, при които била присъдена месечната издръжка, ищците били по-големи и съответно били увеличени техните нужди от издръжка. Ответникът работел и реализирал доходи, които му позволявали да заплаща издръжка в увеличен размер, поради което молят след установяване на твърденията, изложени в исковата молба, ответникът да бъде осъден да заплаща месечна издръжка за децата в размер съответно на 130 лв. за детето В. и 100 лв.  за детето Х..

Безспорно е установено по делото, че ответникът е баща на децата В.Г.А., родена на 15.03.1992 г. и Х.Г.А. , роден на 21.01.1995 г. Безспорно е също така, че по силата на съдебно решение по гр.д. № 2058/2006 г. бащата е осъден да им заплаща месечна издръжка в размер съответно на 30 лв.  за всяко дете.

Установява се от събраните по делото доказателства, че ответникът работи по трудов договор и реализира месечно трудово възнаграждение в размер около 220 лв., а също така притежава и недвижим имот.

Разпитаната по делото свидетелка установява, че майката с двете деца живее под наем в с.Памидово и заплаща месечен наем в размер на 50 лв., а поради липса на средства за издръжка децата са спрели да ходят на училище. Това се наложило поради факта, че в селото нямало учебно заведение, което можели да посещават и се налагало да пътуват ежедневно до друго населено място – с.В.

При тези данни съдът намира жалбата да допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок, но разгледана по същество – за неоснователна по следните съображения:

При определяне размера на месечната дължима издръжка съдът следва да се съобрази с нуждите на децата и възможностите на ответника. Установи се от събраните доказателства, че ответникът получава месечен доход в размер на 220 лв., но при липсата на твърдения и доказателства, че той има здравословни проблеми, съдът приема, че А. е здрав в трудоспособна възраст, която му позволява да си намери по-високо платена работа. Видно е от представения трудов договор, че той работи като строителен работник, а е ноторен факт, че през последните месеци работодателите от строителния бранш се опитват да привлекат строителните работници, изкарващи прехраната си извън границите на България, обратно в страната, като им предлагат дневна надница между 30 и 100 лв. Това само по себе си означава, че при добро желание ответникът може да си намери по-високо платена работа, която да му позволява да плаща месечната издръжка на непълнолетните си деца, без да злепоставя собственото си съществуване. Обективен факт е, че предишният размер на дължима издръжка е определен преди две години, а от тогава цените на стоките и услугите в България бавно, но трайно се покачиха, следвайки процента на годишна инфлация. Съответно нуждите на децата от храна, облекло и непредвидени нужди са се увеличили и поради факта, че самите те са по-големи. Така определеният размер на дължима месечна издръжка е съобразен от съда както с нуждите на децата и възможностите на ответника, така и с ПМС № 38/1985 г. в редакцията му от бр.117/2002 г. на ДВ за определяне на минимален и максимален размер на месечна издръжка.

         Като взе предвид гореизложеното, Пазарджишкият окръжен съд

 

Р      Е      Ш      И      :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 779 от 08.08.2008 г., постановено по гр.д. № 828/2008 Пазарджишкият районен съд.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: