Р Е Ш Е Н И Е

гр. Пазарджик, 08.12.2008 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение  в открито заседание   на  тринайсти ноември през двехиляди  и  осма  година………….…..в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : С.К.

                                               ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                                                          Б.И.

при секретаря Г.М., като разгледа докладваното                        от съдия Д. ***/2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:                 

            Производството е по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./.

            Образувано е по въззивна жалба на Я.Н.С. против решение № 420/03.04.2008 г. по гр. д. № 1363/2005 г. на Пазарджишкия районен съд в частта му, с която е отхвърлена предявената от него във втората фаза на делбеното производство претенция по сметките срещу другия съделител С.А.Н. за заплащане на 37 520 лв. – стойността на извършени подобрения в делбения имот.  Иска се отмяна на решението в тази част и връщане на делото за разглеждане от друг състав на районния съд или решаването му по същество от въззивната инстанция, която да уважи предявения по реда на чл. 286 от ГПК иск. Излагат се съображения, че събраните доказателства установявали извършването на подобрения от ищеца и тяхната стойност, поради което същият следвало да бъде обезщетен за този свой принос за увеличаване на делбената маса, независимо от това дали средствата са били вложени от него преди или след смъртта на наследодателката.  Изтъква още, че ищецът не е длъжен да посочи точното правно основание на претенцията си, която била подадена в срок и по реда на чл. 286 от ГПК.   

Противната страна не е подала писмено възражение и не се явява в съдебно заседание, за да изрази становище по жалбата.

След като се запозна с оплакванията в жалбата и обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, въззивният съд прие за установено следното:

Производството, в което е постановено обжалваното решение, е делбено, като е допусната и извършена делба на един недвижим имот между Я.С.Н. и С.А.Н.. Съсобствеността върху имота е възникнала след смъртта на М А Н – майка на първия и съпруга на втория съделител, чието наследство е открито през          1969 г. Постановеното във втората фаза на делбеното производство решение не е обжалвно и е влязло в сила относно извършването на делбата. Съделителят Я.Н. е предявил облигационен иск, като претенция по сметките по реда на чл. 286 от ГПК, за заплащане на сумата от 37 520 лв.  Искът е отхвърлен изцяло като неоснователен, като районният съд е обсъждал основанията за съществуване на вземане по чл. 12, ал.2 от Закона за наследството и е приел, че те не са налице в конкретния случай. Тази правна норма урежда правата на сънаследниците, които приживе на наследодателя са спомогнали да се увеличи наследството маса. Макар да я е посочил като правно основание в молбата си, с която е предявил своята претенция в срока по чл. 286 от ГПК, съделителят Я.Н. твърди ясно и недвусмислено, че подобренията, във връзка с извършването на които претендира парично обезщетение от другия съделител, са извършени в периода 1978 г.-2005 г. Това е видно от съдържащия се в молбата списък на подобренията, описани хронологично според момента на извършването им. Следователно, макар да се позовава на чл.12, ал.2 от ЗН и да претендира “пресмятане на това увеличение”, Я.Н. не излага обстоятелства, които да кореспондират на иска, по който се е произнесъл районния съд. Не се твърди, че подобренията са извършени приживе на наследодателката, а напротив – след нейната смърт, като се иска заплащане на определена парична сума, равна на сбора от тази, която се претендира по повод извършването на всяко едно отделно подобрение. Вместо да отговори на въпроса извършвани ли са подобренията в делбения имот пред сочения от ищеца период /след смъртта на наследодателката/ и какви облигационните права и задължения на съсобствениците са възникнали в тази връзка, районния съд е обсъждал фактите от състава на чл.12, ал.2 от ЗН и достигайки до извода, че не са се осъществили, е отхвърлил иска като неоснователен. На практика съдът се е задоволил да констатира, че ищецът не притежава права, произтичащи от сочената от него правна норма, вместо да даде вярната правна квалификация на претендираното от него право, изхождайки от обстоятелства, изложени в молбата. Така се е стигнало до произнасяне по иск по чл.12, ал.2 от ЗН, какъвто не е предявен, вместо по този за заплащане на парична сума във връзка с подобрения, които Я.Н. твърди, че е извършил след смъртта на наследодателката си. Това е основание за обезсилване на решението в обжалваната му част и връщане на делото за ново разглеждане на предявената по реда на чл.286 от ГПК /отм./ претенция, като за точната й правна квалификация –  по чл. 59 от ЗЗД или по някоя от разпоредбите, уреждащи воденото на чужда работа без пълномощие, е необходимо да се укаже на ищеца да изложи обстоятелства във връзка с основанието на което е упражнявал фактическа власт върху имота към момента на извършване на подобренията – дали е владял само своята част, имайки качеството на държател по отношение на другата ½ от имота или е бил трансформирал това държане във владение на цялата вещ като своя.

По изложените съображения и на осн. чл. 209 от ГПК /отм/ Пазарджишкият окръжен съд

                                        Р    Е    Ш   И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 420/03.04.2008 г. по гр. д. № 1363/2005 г. на Пазарджишкия районен съд в частта му, с която е отхвърлена предявената от Я.С.Н. срещу С.А.Н. претенция по сметките за заплащане на 37 520 лв. – стойността на извършени подобрения в делбения имот, разгледана като иск по чл.12, ал.2 от ЗН.

 ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд и за постановяване на решение по предявения по реда на чл.286 от ГПК /отм./ иск за заплащане на горепосочената сума във връзка с извършени след смъртта на наследодателката подобрения в делбения имот.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаване на препис от същото от страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.