Р       Е        Ш        Е       Н         И         Е         

                                     

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

                     гр. Пазарджик   11.12.2008г.

 

  Пазарджишкият окръжен съд,  гражданска колегия  в открито заседание на двадесети  ноември  през две хиляди и осма  година в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.К.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  1. И.Д.

                                                                                            2. Б.И.

  при секретаря Г.М., като се запозна с докладваното от окръжния съдия Б.И. *** по описа на Пазарджишки окръжен съд за 2008г., и за да се произнесе взе в предвид следното:

       Производството е по реда на чл.196 и сл. от ГПК/отм./.

         С решение №671 от 03.07.2008г. постановено по гр.д.№2921/2007г. Районен съд гр. Пазарджик е осъдил “Бултранс”ООД гр.Пловдив представлявано от управителя М.Н. да заплати на К.Н.Т. *** сумата в р-р на 850лв.-представляваща дължима ,но незаплатена наемна цена за м.10.07г. по договор за наем на недвижим имот от 17.05.07г.,ведно със законната лихва,считано от 30.11.07г. до окончателното и изплащане,сумата в р-р на 850лв.-представляваща неустойка по договор за нтаем на недвижим имот от 17.05.07г.,както и да заплати сумата в р-р на 218лв. представляваща сторени съдебно-деловодни разноски.

         Така постановеното решение се обжалва от “Бултранс”ООД Пловдив с оплаквания за неправилност ,необоснованост постановено при нарушение на процесуалния и материалния закон. Моли да бъде отменено решението ведно със законните последици по съображения изложени в жалбата.Сочи доказателства.

         Ответника,чрез процесуалния си пълномощник адв.С.Велчев счита, че атакуваното решение е правилно и  следва да се остави в сила.Не сочи доказателства.

         Пазарджишкият Окръжен съд за да се произнесе взе в предвид следното:

         В исковата си молба  против “Бултранс”ООД гр.Пловдив ищецът К.Т. *** твърди,че с договор от 17.05.07г. е предоставил за ползване на ответника по иска магазинно помещение,находящо се в гр.Пазарджик,разположено на партерния етаж на сградата на ул.”Отон Иванов”№68 за срок от една година,считано от 17.05.07г. ,срещу заплащането на месечна наемна цена в р-р на 850лв.Ищецът твърди,че ползването на магазина като търговски обект от ответника продължило до края на м.10.07г.,след което е бил освободен,но без да му бъде платена дължимата наемна цена за м.10.07г. в р-р на 850лв.Посочва,че съгласно наемния договор при предстрочното му прекратяване от страна на наемателя с двумесечно предизвестие или при неизпълнение на други негови задължения,наемателят дължи неустойка в р-р на един месечен наем или сумата в р-р на 850лв. На следващо място посочва,че поради допуснато нарушение на договора от ответника не подлежи на връщане авансово платената от него при сключването на договора сума,която подлежи на връщане  само при нормално развитие на наемното отношение и в този смисъл има обезпечителна функция. Моли съда да постанови решение с което да осъди ответника по иска да му заплати сумата в р-р на 850лв.-представляваща дължимата от ответника месечна наемна цена за м.10.07г. ,сумата в р-р на 850лв.-неустойка ведно с присъждане на законната лихва върху тези суми,считано от датата на предявяване на исковите претенций до окончателното им изплащане.   .Претендира  съдебно-деловодни разноски.  В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител адв.Велчев поддържа исковете,като сочи доказателства.

    Ответникът  чрез процесуалния си пълномощник адв.Гергова оспорва предявените искове.

         Пазарджишкият окръжен съд като обсъди събраните по делото доказателства, взе в предвид доводите на страните и съобразявайки чл.188 от ГПК, прие за установено следното:

       Установи се и не се спори ,че  между страните по делото на 17.05.2007г. е сключен наемен договор по силата на който ответникът в качеството му на наемател е приел да ползува възмездно недвижим имот магазин находящ се в гр.Пазарджик разположен на партерен етаж от сграда на ул.”Отон Иванов”№68 с площ от 43кв.м.,срещу заплащане на месечна наемна цена в р-р на 850лв.,платима до 5-то число на месеца,за който се отнася плащането и срок на договора 1год.,считано от 17.05.07г. до 16.05.08г.В договора е уговорена неустойка в р-р на една месечна наемна цена в тежест на неизправната страна,когато договора е прекратен неправомерто или предсрочно без предварително уведомление или нарушение на клаузи по договора-чл.3 от договора. За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната и разпитана като свидетел по делото  Л.Тумбалева.

Пред въззивната инстанция са представени като доказателства –удостоверение №41/12.03.04г. за въвеждане в експлоатация на строеж ,3бр.квитанций към разписки за наем за м.август 07г. за сумата в р-р на 850лв. на името на Лазарина Н.Тумбалева и за м.05.07г. и м.07.07г. на името на К.Т. , служебна бележка изх.№18/30.10.07г. на “Бултранс”ООД гр.Пловдив за получени суми от Лазарина Тумбалева за наем на магазин в гр.Паз-к на ул.”Отон Иванов”№68 от м.май 07г. до м.октомври 07г. и справка от НАП за изплатени доходи през 2007г. ,различни от доходи по тр.правоотношения и пенсий от Лазарина Тумбалева.

         При така възприетата фактическа обстановка въззивният съд намира, че предявения иск е частично основателен.

       Относно предявения иск по чл.232,ал.2 от ЗЗД съдът намира същия за основателен.От събрания по делото доказателствен материал безспорно  се установи ,че  между страните е сключен наемен договор   по силата на който жалбоподателя ответник като наемател е приел да ползува магазин  в гр.Пазарджик ,разположен на партерния етаж от сграда на ул.”Отон Иванов”№68 с площ от 43кв.м. ,срещу заплащане на наемна цена в р-р на 850лв. –ежемесечно до пето число на месеца.От събраните по делото писмени и гласни доказателства по безспорен начин се установи,че жалбоподателя ответник не е заплатил наемна цена в претендирания р-р за м.ноември 07г.,което обстоятелство не се оспорва от него,впредвид на което съдът приема,че е налице неизпълнение на договорно задължение-неплащане на наемна цена в определен размер и срок .В предвид на това същия следва да бъде осъден да заплати сумата в р-р на 850лв. представляваща дължима,но неизплатена наемна цена  за м.10.07г. по договор за наем на недвижим имот от 17.05.07г. С оглед уважаване на главния иск следва да бъде уважен и акцесорния за заплащане на законна лихва върху сумата ,считано от предявяване на исковата молба -30.11.07г. до окончателното изплащане на сумата. Като е приел същото уважавайки предявения иск,ведно със законните лихви върху главницата от 850лв., първоинстанционния съд е постановил едно законосъобразно решение,което в посочената част следва да бъде оставено в сила.

         По отношение на предявения иск по чл.92,ал.1 от ЗЗД съдът намира същия за неоснователен. В предвид на изложеното по-горе съдът установи,че между страните по делото  е съществувал валидно сключен договор за  наем от 17.05.07г. по който същите са уговорили ,че при неизпълнение на договорните задължения се дължи неустойка в р-р на една месечна наемна цена в тежест на неизправната страна.,при неговото прекратяване едностранно и предсрочно.По делото се установи и не се спори,че договора между страните е предсрочно прекратен,като жалбоподателя ответник не е заплатил  наемната цена за м.октомври 07г.Освен това от приложения и цитиран по-горе  договор за наем се установи,че при подписване на същия е заплатена едномесечна вноска наем-авансово,която  е стояла при наемодателя  и е следвало да бъде върната при нормално изпълнение на договора,като по делото не се събраха доказателства в такава насока .В случая  именно поради неизпълнението на договорните задължения от страна на жалбоподателя ответник  съдът счита,че предварително внесената едномесечна вноска от същия  ,която е  имала характер на неустойка  и  е служила за обезпечение изпълнението на задължението е заплатена от същия  и не се дължи.Като е приел противното и е уважил предявения иск по чл.92,ал.1 от ЗЗД първоинстанционния съд е постановил неправилно решение,което в посочената част следва да бъде отменено,вместо което следва се постанови  ново с което се отхвърли иска.

        Водим от горното и на основание чл.208 ал.1 от ГПК, Пазарджишкият Окръжен съд

 

                    Р                 Е                      Ш                      И                      :

  

         ОТМЕНЯВА решение  №671 от 03.07.07г. по гр.д.№2921 по описа за 2007г. на Пазарджишкия районен съд в частта с която е осъден “Бултранс”ООД гр.Пловдив,ул.”Македония”№68,ет.7,ап.29 представлявано от управителя М.Н. да заплати на К.Н.Т.,ЕГН:********** *** сумата в р-р на 850лв.-.-представляваща неустойка по договор за наем на недвижим имот от 17.05.07г.,вместо което постановява:

         ОТХВЪРЛЯ  предявения иск от К.Н.Т. *** против “Бултранс”ООД гр.Пловдив,представлявано от управителя М.Н. за заплащане на сумата в р-р на 850лв. -представляваща неустойка по договор за наем на недвижим имот от 17.05.07г .,като неоснователен.          

        В ОСТАНАЛАТА ОБЖАЛВАЕМА ЧАСТ  оставя в сила решението.  

        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.                            

 

                                                                                                        2.