Р  Е    Ш   Е    Н    И    Е

 

№………/11.12.2008г. гр. Пазарджик

 

В       ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                             ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на първи декември две хиляди и осмата година в открито заседание в следния състав:                                                                                                                                                                                            

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:Е.С.

                                                                        А.П.

                                                                               

 

          Секретар: В.Б.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия С. *** по описа за 2008 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и следващите от ГПК.

Изцяло се обжалва решение №850/03.10.2008г. постановено по гр.д.№693/2008г. по описа на Пазарджишкия РС, с което  е признато за незаконосъобразно уволнението на Е.А.Г. *** ЕГН**********, постановено със Заповед №9/25.03.2008г. на Кмета на Община Септември – инж.Т.С., като отменя уволнението на Е.А. Ггарова с п.а. и ЕГН постановено със Заповед №9/25.03.2008г. на Кмета на Община Септември; Възстановена е Е.А.Г. на длъжността „главен специалист АПОН” в Община Септември; Осъдена е Община гр.Септември, представлявана от инж. Т.С. – Кмет да заплати на Е.А.Г. *** с ЕГН ********** сумата в размер на 2908,20 лева, представляваща обезщетение за оставяне без работа за периода 26.03.2008г.-26.09.2008г., в резултат на уволнението – на основание чл.344 ал.І т.3 от КТ във връзка с чл.225 ал.1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 09.04.2008г. до окончателното й изплащане; допуснато е предварително изпълнение на решението, досежно иска по чл.344, ал.1 т.3 от КТ във връзка с чл.225 ал.1 от КТ; осъдена е Общината гр.Септември, представлявана от Кмета инж.Т.С. да заплати в полза на РС – Пазарджик сумата 80 лева, представляваща разноски за експерт.

 В жалбата си, подадена в законоустановения срок, Общината гр.Септември, представлявана от Кмета инж. Т.С. и чрез процесуалния си пълномощник адв. Мирослава Г. *** Загора твърди, че обжалвания съдебен акт е незаконосъобразен, постановен в нарушение на съдебно производствените правила. Подържа се, че е налице ефективно, реално съкращение на щата на длъжността „Главен специалист АПОН” в общинска администрация Септември. Същата не съществувала само като наименование в структурата на Общината, но и функциите и задълженията не били преразпределени на други длъжности в администрацията. Развиват се подробни съображения в този смисъл. Наред с това се твърди, че извършването на подбор, който в конкретния случай не е извършен и е посочено като основание за незаконосъбразност на уволнителната заповед, е субективно право на работодателя, което той може да упражни съвкупно с правото си на уволнение, но когато самия той прецени това за необходимо т.е. подбора не е задължителен. Нещо повече единствено Г. е заемала длъжността „Главен специалист АПОН”, поради което и е невъзможен подбор, след съкращаването й.   Формулираното пред въззивният съд искане е да се отмени обжалваното решение и постанови ново по съществото на спора, с което се отхвърлят предявените обективно съединени искове. Моли за разноските.

В срока по чл.263 от ГПК въззиваемата Е.Г. чрез процесуалния си пълномощник адв. Павлина Г. от САК оспорва въззивната жалба като неоснователна. Моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъде оставено в сила обжалваното решение, като правилно и законосъобразно. В писмения си отговор процесуалния пълномощник подробно е изложил съображенията си в този смисъл. Претендира за разноските.

Настоящият въззивен състав като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност при спазване разпоредбите на чл.269 и сл. от ГПК  прие следното:

Пазарджишкия РС е сезиран с обективно съединените искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1,2 и 3 от КТ във връзка с чл.225 ал.1 от КТ.

С оглед обстоятелството, че настоящето производство е въззивно, от приложимата в конкретния случай разпоредба на чл.269 от ГПК следва, че служебно съдът е длъжен да се произнесе единствено относно валидността на обжалвания съдебен акт, а по допустимостта – в обжалваната му част.

Съобразявайки изложеното настоящият съдебен състав намира, че атакуваното решение е недопустимо, като съображенията му за  това са следните:

Безспорно се установява от представените пред въззивната инстанция писмени доказателства – личното трудово досие на въззиваемата, че считано от 08.12.2000 г. Е.Г. е назначена за пръв път на длъжност „главен специалист” АПОН, дирекция „АПИО”, отдел „ГРАО” в Община-Септември, като последното допълнително споразумение към първоначалния й трудов договор е от 09.07.2007г.

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗДСл държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. В ал.2 на същия чл.2 се уточнява, че длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник", а в чл.3 се сочат изключенията на лицата, които не са държавни служители. Действащата към момента на издаване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение- 25.03.2008г. Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията е в редакцията си от бр. 28 от 4.04.2006 г. на ДВ. Съгласно чл.2, ал.1 от Наредбата длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение,...., въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика. Експертните длъжности със спомагателни функции са посочени в раздел „В” на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като в зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за изпълнението им професионална квалификация и опит те се подразделят на три групи – „главен специалист”, „старши специалист” и „младши специалист”, а длъжността, заемана от ищцата попада в раздел ”В”, подраздел „В5” – главен специалист в община с население до 50 000 души, като длъжността се заема по трудово правоотношение.

Така направеният анализ дава основание на съда да приеме, че ищцата е държавен служител по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДСл и нейното трудово правоотношение с работодателя й се регламентира със специален закон – Закон за държавния служител. Този закон е предвидил специална процедура за прекратяване на правоотношението възникнало между органа по назначаването и държавния служител, уредена в Глава VІ, Раздел ІІІ от ЗДСл, независимо от това дали длъжността е заета по трудово или служебно правоотношение, като съгласно чл.124 от ЗДСл обжалването на заповедите, с които се прекратяват служебните правоотношения са подсъдни на административните съдилища или Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в зависимост от органа, издал съответния акт. Това означава, че Пазарджишкият районен съд не е бил компетентен да разгледа съдебен спор във връзка с прекратяването на служебното правоотношение на държавен служител, а такъв е бил Пазарджишкия административен съд, поради което обжалваното в настоящето производство решение е недопустимо, като постановено в нарушение на правилата за подсъдност. След влизане в сила на решението делото следва да бъде изпратено по компетентност на Пазарджишкия административен съд, тъй като исковата молба е депозирана в съда на 16.04.2007 г., т.е. след 01.03.2007г.

С оглед изхода на въззивното производство, съда намира, че не следва да се произнася по искането за разноските, тъй като това ще стои на разглеждане и произнасяне от компетентния съд.

Воден от горното и на основание чл.272 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

 

                                      Р       Е       Ш     И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение №850/03.10.2008г. постановено по гр.д.№693/2008г. по описа на Пазарджишкия РС и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№693/2008г. по описа на Пз РС, като

ИЗПРАЩА делото на Пазарджишкия административен съд по компетентност.

 Решението е неокончателно и подлежи на обжалване пред ВКС в месечен срок от връчването му на страните .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: