Р       Е      Ш       Е       Н      И          Е    

             гр. Пазарджик, 11.12.2008 г.

          В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито заседание      на двадесет и седми ноември през две хиляди и осма година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.К.

                                            ЧЛЕНОВЕ: И.Д.

                                                   Б.И.

                                                                       

при секретаря Г. М. и в присъствието на прокурора……………………., като разгледа докладваното от съдия Б.И. ***/2008 г. по  описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.258 и сл. от ГПК във вр. с чл.317 от ГПК.

С решение на Пазарджишкия  районен съд №835/26.09.2008г. по гр. д. №834/08г. по исковете на Б.Г.А. *** с правно осн. чл. 344, ал.1, т.1 и т. 2 от КТ  е признато за незаконно и отменено уволнението на ищеца със заповед №201/08.04.08г. на кмета на общината на осн.чл.328,ал.1,т.6 от КТ и мотив “липса на необходимото образование и професионална квалификация” ,считано от 10.04.08г. ,като е възстановен същия на заеманата преди уволнението длъжност –“главен специалист техническо оборудване,експлоатация и охрана на труда” в “Бюджетно мероприятие” “Стопанисване и управление на общински пазар и комунална дейност” направление “Озеленяване” в община гр.Пазарджик.Осъдена е Община Пазарджик да заплати на Б.Г.А. ***,ал.1 от КТ обезщетение за времето през което е останал без работа поради незаконно уволнение в р-р на 2757,12лв.,ведно със законната лихва считано от 09.05.08г. до окончателното изплащане,като е отхвърлен иска в останалата му част,като неоснователен. Осъдена е Община Пазарджик да заплати следващата се Д.Т в р-р на 170,28лв , да заплати по сметка на ПРС разноски за вещо лице в р-р на 75лв.,както и да заплати на ищеца сторените по делото разноски за заплатен адокатски хонорар в р-р на 60лв.

Така постановеното решение се обжалва от Община Пазарджик,чрез процесуалния им пълномощник мл.юрк.И.Борисова с искане да бъде отменено и постановено ново, с което предявените искове се отхвърлят изцяло като неоснователни. Твърди се,че решението е незаконосъобразно и необосновано ,като се излагат подробни доводи във въззивната жалба. Не се сочат доказателства.

Така постановеното решение в отхвърлителната част и в частта за разноските се обжалва и от Б.А.,чрез пълномощника му адв.Църцаров с искане да бъде отменено решението и се постанови ново с което се уважи иска по чл.225,ал.1 от КТ изцяло ,както и се присъди целия р-р на адвокатския хонорар .

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил отговор от Община гр.Пазарджик.

Въззивния съд като се запозна с оплакванията в жалбите и обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Ищецът Б.Г.А. ***  оспорва законността на уволнението си, извършено със Заповед №201/08.04.2008 г. на  работодателя Община гр.Пазарджик ,като в тежест на работодателя е да докаже съществуването на законно  основание за прекратяване на трудовото правоотношение,което е извършено на осн.чл.328,ал.1,т.6 от КТ-“липса на необходимо образование и професионална квалификация.В право на работодателя е  да извърши преценка от какви специалисти се нуждае за изпълнение на производствените цели ,като определи необходимото образование и професионална квалификация  за заемане на съответните длъжности.Изискванията за заемането на определена длъжност се посочва в длъжностната х-тика или се установява нормативно ,като същите могат да бъдат изменяни с акта с който са били създадени. От събраните по делото доказателства въззивния съд намира,че в случая не е налице посоченото в уволнителната заповед фактическо и правно основание за прекратяване на тр.правоот-ношение.Видно от приложената по делото заповед №39/08.04.08г.  на кмета на община Пазарджик, че е престанала да съществува заеманата от ищеца длъжност “Гл.специалист техническо оборудване,експлоатация  и охрана на труда” тъй като  самата щатна бройка е  трансформирана в щатна бройка  за друга длъжност-“главен експерт поддръжка,ремонт и техническо обслужване”. По делото обаче не се представиха доказателства,което е задължение на работодателя с оглед тежестта на доказване в производството от които да се направи безспорния извод,че е извършена трансформация засягаща само наименованието ,а  не е създадена нова длъжност .В тази насока първоинстанционния съд е поставил задача на в.л. за установяване различията на трудовите функций по длъжностна характеристика на ищеца преди и след трансформацията на длъжността ,като в.л. не е определило такива тъй като не е имало разработена  длъж.х-ка за длъжността “гл.специалист техническо оборудване,експлоатация и охрана на труда”.С оглед  на това ,аналицирайки в съвкупност събраните по делото доказателства  съдът намира,че в случая длъжността на ищцата е закрита и  е престанала да съществува откъдето и извода,че в ответната община е извършено съкращаване на длъжността “гл. специалист техническо оборудване,експлоатация  и охрана на труда” ,а не е извършена промяна в изискванията на съществуващата длъжност.  Това е така тъй като изменението на изискванията за образование по смисъла на чл.328,ал.1,т.6 от КТ са налице при запазване на длъжността ,но в случая когато се променя самата длъжност и се създава нова е налице съкращание в щата.В предвид на гореизложеното  правилно първоинстанционния съд е приел,че  фактическото основание приложено от работодателя не съответства на действителното фактическо основание поради което уволнението следва да бъде признато за незаконно и отменено, както е приел и районния съд. Уважаването на иска по чл. 344,ал.1, т.1 от КТ е основание за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност “ гл.специалист техническо оборудване, експлоатация и охрана на труда”,като следва да бъде уважен и иска по чл.225 от КТ .Установи се по делото,че ищеца не е започнал друга работа до изтичане на шест месеца след уволнението, поради което има право да му се присъди максималния размер на обезщетението, определен по правилата на чл. 225 от ГПК – в шесткратния размер на брутното трудово възнаграждение, получено през месеца, предхождащ уволнението му. От заключението на в.л. се установи,че последния месец, през който има отработени всички работни дни ищецът е получил възнаграждение от 522,90 лв., поради което дължимото обезщетение е в размер на 3 137,42 лв. Именно за отхвърлянето на иска за разликата от присъдената до установената от настоящия състав сума ищеца обжалва решението, поради което същото следва да се отмени в тази част и да се осъди ответника по иска за заплати допълнително обезщетение от още   380,30лв. или общо 3 137,42 лв., заедно с присъдените от районния съд  2757,12лв. В частта с която е отхвърлен  иска до претендирания размер от 3 186 лв. решението следва да бъде потвърдено.

     Ищeца претендира разноски, без да е направил такива пред настоящата инстанция, но има право на тези, сторени пред районния съд.Вместо присъдените от районния съд 60 лв., ответникът му дължи разноските, направени в пълен размер пред районния съд представляващи  адвоктски хонорар  за адв.Църцаров т.е следва да му се присъди разликата за договореното възнаграждение от 140 лв. допълнително.  

         По изложените съображения и на осн. чл. 208 от ГПК Пазарджишкият окръжен съд

         Р                           Е                        Ш                             И                          :

Потвърждава решение на Пазарджишкия районен съд №835 /26.09.2008 г., постановено по гр. д. №834/2008 г., в частта с която са уважени исковете за отмяна на уволнението, възстановяване на работа и присъждане на обезщетение по чл. 225, ал.1 КТ до размера от 2757,12 лв., заедно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба  от 09.05.08г. до окончателното изплащане и са присъдени разноски в р-р на 60лв. представляващи адвокански хонорар,както и в частта с която е отхвърлен иска по чл.225,ал.1 от КТ за разликата от 3137,42лв. до 3186лв.

ОТМЕНЯ решението в частта, с която е отхвърлен иска по чл. 225, ал.1 от КТ за разликата от 2757,12 лв. до 3137,42 лв., като ОСЪЖДА Община гр.ПАзарджик да заплати на Б.Г.А. *** допълнително обезщетение за оставането му без работа поради незаконното уволнение в размер на 380,30 лв. или общо 3 137,42 лв. /заедно с присъдената от районния съд сума/,ведно със законната лихва от 09.05.2008 г. до окончателното изплащане.

    ОСЪЖДА Община гр.Пазарджик да заплати на Б.Г.А. *** допълнителни разноски в размер на 140 лв. представляващи адокатски хонорар на адв.Църцаров или общо 200лв. /заедно с присъдената от районния съд сума/.

     Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаване на обявление от страните. 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.