Р      Е      Ш     Е    Н     И     Е

 

 

                   №…………………….2009 год., гр. Пазарджик

 

                  

                               В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Пазарджишки окръжен съд, Търговско отделение  в публично  заседание на  20  януари  2009 год. в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Т.

 

При участието на секретаря Л.Ч. и прокурора С. Я., като разгледа  гр.д. № 829 по описа за 2008 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

                        Предявени  са обективно съединени искове  с правно основание чл. 2  ал. 1 т. 2 предложение първо  във връзка с чл. 4 от Закона за отговорността на държавата за вреди,причинени на граждани / изм.  - Д.в. бр.30/2006 год. /

                        Ищецът  Н.К.К. ЕГН  ********** *** чрез пълномощника си адв. Ж.К., в исковата си молба против ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от гл.прокурор Б.В. *** твърди, че по преписка  вх. № 3408/1999 год. срещу него е образувано предварително производство за извършени престъпления по чл. 202 ал. 2 от НК.В началото на 2006 год. е привлечен като обвиняем по НОХД1249/2006 год. по описа на Районен съд Пазарджик По делото са проведени 13 съдебни заседания и с присъда  № 575/19.10.2007 год.  съдът  го е признал за невинен и го е оправдал по повдигнатите обвинения.По протест на Районна прокуратура Пазарджик е образувано ВНОХД № 977/2007 год. и с решение № 5/11.01.2008 год. Окръжен съд Пазарджик е потвърдил присъдата.Твърди, че през тези девет години е бил подложен на непрекъснат силен психически стрес и е преживял дълбоки душевни и морални терзания.Било е опетнено доброто му име в обществото и накърнени честта и достойнството му.Наказателното производство, тежките престъпления, в които е обвинен, многобройните продължителни съдебни заседания, невъзможността да се придвижва свободно, с оглед наложената му мярка за неотклонение „ подписка „, се отразяват върху неговата психика, поведение и начина му на живот, като го злепоставят пред семейството, роднините, приятелите, съседите  и колегите му.Счита, че е налице хипотезата на чл. 2 т.2 предл. 1  от ЗОДОВ и следва да бъда ангажирана отговорността на ответника.Моли да бъде осъден да му заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер 30 000 лв. и обезщетение за имуществени вреди в размер 850 лв. – разходи за адвокатска защита в досъдебното и съдебното производство. Представя доказателства в подкрепа на твърденията си. Претендира разноски по делото.

            Ответникът  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  е на становище, че искът е неоснователен.

                                                                                                                      2.

Участващата в делото контролираща страна на основание чл. 10 ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 26 ал. 3 от ГПК  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ПАЗАРДЖИК поддържа становище за неоснователност  на исковете.

            По делото са представени следните писмени доказателства: Присъда № 575/19.10.2007 год. по НОХД 1849/2006 год.; Решение № 5/11.01.2008 год. по ВНОХД 977/2007 год.; Постановление на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик от 11.05.2006 год.; Постановление от 31.07.2006 год. на Районна прокуратура Пазарджик; Постановление от 8.08.2006 год. на РП Пазарджик;  Обвинителен акт; Два броя договори за правна защита и съдействие на адв. К.;

            Изслушани са като свидетели лицата Т.Д. и И.П..

            От събраните по делото доказателства, които съдът прецени поотделно и в съвкупност, съобразно изискванията на чл. 12 от ГПК приема за установено следното:

 

            ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

            За ищеца по преписка вх.№ 3408/1999 год. Районна прокуратура Пазарджик е образувала предварително производство за извършени престъпления по чл. 202 ал. 2 от НК.В началото на 2006 год.  ищецът е привлечен като обвиняем от водещия разследването следовател за следните престъпления:

1.                           На 1.12.1997 год. в гр. Пазарджик в качеството му на длъжностно лице – управител на „ Геосонда Сервиз 96 „ ООД гр. Пазарджик е присвоил чужди движими вещи – парична сума в размер на 20 000 долара на САЩ, като сумата е в големи размери – престъпление по чл. 202 ал. 2 т. 1 във връзка с чл. 201 от НК

2.                           През месеците октомври и ноември 1998 год. пак в същото качество е присвоил чужди движими вещи – парична сума в размер 152 600 сирийски лири, като присвоената сума е в големи размери – престъпление по чл.202 ал. 12 т. 1 във връзка с чл. 201 от НК

3.                           През месеците февруари и март 1999 год. в Пазарджик в това си качество е присвоил чужди движими вещи – парична сума в размер 12 000 000 неденоминирани лева, като присвоената сума е в големи размери – престъпление по чл. 202 ал. 2 т. 1 във връзка с чл. 201 от НК.

4.                           През месец март 1999 год. в гр. Пазарджик , пак в това си качество, е превишил властта и правата си, като без правно основание е наредил да бъде изплатена сумата от 10 000 лв. от касата на дружеството, без да се осчетоводи, с цел да набави облага за Н. Н. З., като от това са настъпили значителни вредни последици за повереното му дружество в размер 10 000 лв. – престъпление по чл. 282 ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.

Обвинителното заключение, заедно със следственото дело е изпратено  на Окръжна прокуратура Пазарджик, която с постановление от 11.05.2006 год. е прекратила частично наказателното производство по отношение престъплението по чл. 282, като е приела, че ищецът не е осъществил състава на престъплението, след което е изпратила наказателното дело по компетентност на Районна прокуратура Пазарджик за произнасяне по повдигнатите три престъпления по чл. 202 от НК.

През месец август 2006 год. Районна прокуратура Пазарджик е внесла обвинителен акт против ищеца за останалите три престъпления и пред Районен съд Пазарджик е образувано НОХД № 1849/2006 год. След проведени 13 съдебни заседания

 

                                                                                                          3.

по делото Районен съд с присъда № 575/19.10.2006 год. е признал ищеца за невиновен и го е оправдал изцяло по повдигнатите обвинения. По протест на Районна прокуратура Пазарджик е образувано ВНОХД № 977/2007 год. по описа на Пазарджишки окръжен съд.С влязло в сила  решение № 5/11.01.2008 год. ПОС е потвърдил присъдата.

            При така установената фактическа обстановка, съдът приема

 

            ОТ ПРАВНА СТРАНА: 

 

            Предявени са  обективно  съединени искове с правно основание чл. 2 ал. 1 т. 2 предложение 1  от ЗОДОВ във връзка с чл. 4 от ЗОДОВ.

            Безспорно установено от данните по делото е, че срещу ищеца е образувано наказателно производство и че е обвинен в престъпления по чл. 202 ал. 2 т. 1 във връзка с чл. 201 от НК.Проведени са следствени действия и съдебно производство, което е продължило девет години. Ищецът е признат за невиновен в повдигнатите му обвинения.

Исковете са процесуално ДОПУСТИМИ, тъй като ЗОДОВ не предвижда срокове за предявяването им.

            Разгледани по същество, исковете  са  ОСНОВАТЕЛНИ.

            С оглед гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 2 ал. 1 т. 2 предл.първо от ЗОДОВ за ангажиране отговорността на ответника Прокуратура на Република България.

            Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от правозащитни органи – органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда и особените юрисдикции за незаконно обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено, поради това че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това че наказателното производство е образувано след като наказателното преследване е погасено по давност, или деянието е амнистирано.Следователно, отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани от органите на дознанието и прокуратурата е фиксирана при строго определени условия.Тя е безвиновна и обективна отговорност.

            В конкретния случай  Районна прокуратура Пазарджик е обвинила ищеца в извършване на престъпления от общ характер, като е изготвила обвинителен акт и е поддържала обвинението пред съда.Ищецът е оправдан с влязла в сила присъда, поради което следва да се приеме незаконността на обвинението.

            С оглед доказателствата по делото съдът намира, че ищецът действително е претърпял неимуществени вреди в резултат на незаконното обвинение.

            В исковата си молба ищецът ги определя като  „ дълбоки  душевни и морални терзания „, изразяващи се в опетняване на доброто му име пред обществото, накърняване честта и достойнството му, отражение върху психиката му, поведението и начина на живот, злепоставяне пред семейството, роднините, приятелите, съседите и колегите му.

            Едно от основните конституционни права на гражданите в РБ е защита срещу посегателството върху честта, достойнството и доброто име на гражданите – чл. 32 ал. 1 от Конституцията.Когато се касае за вреди от наказателно преследване, тези вреди се презюмират, тъй като по начало наказателното преследване накърнява определени човешки права.Ищецът е бил с мярка за неотклонение „ подписка „, което е довело до ограничаване през продължителен период от време правото му на свободно придвижване.Периодът, през който е траело наказателното преследване е много продължителен – девет години.Той е бил подложен на морален и психически тормоз.

                                                                                                                      4.

            От  показанията на разпитания по делото свидетел Т.Д. се установява, че той е бил много добронамерен, търпелив и толерантен човек, но след обвиненията  станал подтиснат, винаги разговора  между двамата тръгвал в насока обвиненията, ограничил контактите си, чувствал се много зле и искал да напусне Пазарджик, защото всеки, който го познавал, го питал за тези глупости, дори писали във вестниците.Преживявал много тежко всяко съдебно заседание и едва се сдържал да не каже нещо или да направи нещо, което не бива, в съдебната зала, защото обвиненията срещу него били абсолютно неверни.

            Свидетелят И.П. твърди, че като ръководител на фирмата бил много отговорен,  правдив и лицеприятен, с благ характер, но след обвиненията станал съвсем различен – затворен, угрижен, не споделял много с него, защото му било обидно, съмнявал се във възможността да бъде оневинен, изпитвал мъка в ежедневието си.Приятелите му също се отдръпнали от него, защото не знаели какво ще се случи, но свидетелят и техния приятел полковник Ц. продължили да се срещат с него, макар и по-рядко.Промяната в поведението му била очевидна.

            Безспорно от данните по делото е видно, че ищецът е претърпял неимуществени вреди, изразяващи се в притеснения, унижения, тормоз – в причинна връзка с наказателното производство срещу него.Ищецът е разпитван в качеството му на обвиняем нееднократно.Мярката за неотклонение „ Задържане под стража „ му е създала затруднения да се придвижва свободно във връзка с ограничението да напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган.Наказателното производство е продължило девет години и се е отразило на психичното му състояние. Засегнати са честта и достойнството му и е накърнено доброто му име на гражданин.

            Неимуществената вреда представлява сериозно засягане на личността и достойнството на едно лице и се изразява в негативните преживявания от негова страна.Обезщетението следва да бъде съобразено с личността на дееца, начина, по който е преживял случилите се събития и отраженията, които са оказали върху него.Обезщетението има за цел да репарира накърняването на лични права и интереси, а справедливото обезщетяване  на всички неимуществени вреди означава да се определи точен паричен еквивалент на негативните преживявания и психическото им отражение върху увреденото лице.

            Налице е пряка причинна връзка между причинените неимуществени вреди на ищеца и действията на правозащитните органи.Безспорно е установено от данните по делото, че моралните болки и страдания са причинени именно в резултат на повдигане и поддържане на незаконно обвинение в извършване на престъпления от страна на органите на прокуратурата.

            При определяне размера на обезщетението съдът следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД във връзка с & 1 от ЗОДОВ.Както се посочи по-горе, претърпените неимуществени вреди, изразяващи се в морални страдания, стрес, унижение, влошени отношения със семейството, роднини, приятели, съседи и колеги, вреди от многобройни следствени  действия и съдебно дирене, продължило девет години наказателно производство са в причинна връзка с незаконното обвинение на ищеца в престъпления и следва да бъдат възмездени по справедливост с обезщетение в размер на 15 000 лв., като до размера 30 000 лв. искът като неоснователен, ще следва да се отхвърли.Тази сума се дължи ведно със законната лихва, считано от датата на влизане на  решението на Окръжен съд в сила – 11.01.2008 год. до окончателното й плащане.  

            В тази връзка основателен и доказан по размер се явява и предявения иск за  заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер 850 лв. – разходи за

                                                                                                                      5.

 адвокатски хонорар на адв. Ж.К. в досъдебното и съдебното производство.към делото са приложени договори за правна защита и съдействие между адв. К. и ищецът № 011621 за сумата 250 лв. и № 025050 за сумата 600 лв., оригиналите от които са приложени в НОХД № 1849/2006 год. по описа на Районен съд Пазарджик.Тази сума също се дължи ведно със законната лихва, считано от 11.01.2008 год. до окончателното й плащане.

            В тежест на ответника ще следва да се възложат направените от ищеца разноски по делото в размер  960 лв. – 950 лв. адв. хонорар и 10 лв. ДТ.

Водим от гореизложеното ,Пазарджишки окръжен съд

 

 

                                               Р         Е         Ш         И:

 

 

           

            ОСЪЖДА  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ гр. София бул. „ Витоша „ № 2, представлявана от гл.прокурор Б.В.    да    з а п л а т и     на Н.К.К.  ЕГН  ********** ***„ Б* К* „ № *  ап.*   сумата   15 000 лв. / петнадесет хиляди лева /, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на незаконни действия на ответника, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата  11.01.2008 год. до окончателното й плащане, като до претендирания размер 30 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска, като НЕОСНОВАТЕЛЕН; сумата 850 лв. / осемстотин и петдесет лева /, представляваща обезщетение за имуществени вреди в резултат на незаконни действия на ответника,ведно със законната лихва  върху тази сума, считано от 11.01.2008 год. до окончателното й плащане, както и сумата 960 лв. / деветстотин и шестдесет лева / - разноски по делото.

            Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок, считано от датата на връчването му на страните.

            Копие от решението да се връчи на страните.

 

 

 

                                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: