Р Е Ш Е Н И Е

 

26

 

 

21.01. 2009

 

    Пазарджик

 
 


Номер                                   Година                                      Град                                   

 

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН

 

Трети въззивен граждански

 
 


                                                                Съд                                                                                 

 

състав       

 

четиринадесети януари

 

 

      2009

 
 


На                                                                                               Година                                       

 

В   открито заседание в следния състав:

                                                                    

М. Т.

 
                                                          Председател                                            

А. П.

 

 
 


                                                                    Членове                                                   

В. М.

 

 
 


                                                                          

 

Д. Н.

 
 

  Секретар                                                         

 

 
 

  Прокурор                                            

съдията М. Костадинова

 
 


  като разгледа докладваното от                                                                                       

 

 

 

 2008

 

   Въззивно гр.

 
                                                    

                                                дело   номер                                     по описа за                                

 

 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                Производството е по реда параграф 2 ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс във връзка с чл.196 и следващите от ГПК(отм).

С решение №301 от 25.03.2008г. на Пазарджишки районен съд, постановено по гр.д.№1576/2007г.  е отхвърлен като неоснователен предявения от И. С. Н., с ЕГН-********** *** против Р.  П.Ч. *** иск по чл.21 ал.2 от СК за приемане на установено по отношение на ответницата, че при закупуването на апартамент №22, находящ се в жилищен блок в гр. П., ул.”Р.” №56, ет.3, с площ от 61.16кв.м., избено помещение №22 с площ от 6.54кв.м., ведно с 3.3622% от общите части на сградата, е налице трансформация на лични средства на И.Н. в размер на 5700лв. Прието за установено по предявения насрещен иск по чл.21 ал.2 от СК от Р.  Ч. против И.Н., по отношение на ответника, че при закупуването на същия апартамент е налице трансформация на лични средства на Р.  Ч. в размер на 5700лв.Със същото решение И.  Н. е осъден да заплати в полза на Ч. сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 290лв.

Така постановеното решение се обжалва в частта, с която е отказано признаване на частична трансформация на лични средства в процесния апартамент на  И.Н. и в частта, с която е призната такава трансформация в полза на Р.Ч. за размера над 4000лв, с въззивна жалба, подадена в срока по чл.197 от ГПК(отм) от И.Н. чрез процесуалния си представител адв.А.П., с оплаквания за неправилност поради нарушаване на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Твърди се, че в полза на Н. е налице частична трансформация на средства, дарени от неговата майка при придобиването на процесния апартамент в размер на 8100лв, от които 4600лв, дадени му на 18.02.1991г. и 3500лв - на 07.05.1991г., докато ответницата Ч. е вложила лични средства в закупуването на апартамента в размер на 4000лв, които е получила като дарение от баща си. Затова иска да се признае частична трансформация за Н. в придобиването на апартамента в размер на 8100лв, заявявайки, че изменя претенцията си по чл.21 ал.2 от СК като я увеличава от 5700лв на 8100лв, както и да се отмени решението по насрещния иск за размера над 4000лв, поради липса на доказателства установяващи по-голям размер на трансформация на лични средства на Ч. над тази сума. Сочи нови доказателства по реда на чл.205 ал.1 от ГПК(отм).

Ответникът по въззивната жалба Р.Ч. чрез процесуалните си представители адвокатите М.К. и Д. Г., оспорват въззивната жалба като неоснователна и молят да не се уважава. Излагат се доводи за правилност на обжалваното решение във всичките му части и се моли същото да бъде оставено в сила.

Пазарджишкият окръжен съд  за да се произнесе взе в предвид следното:

Заявени са за разглеждане при условията на обективно и субективно съединяване първоначален и насрещен иск за признаване на частична трансформация на лични средства в придобиване на имот, с правно основание в чл.21 ал.2 от Семейния кодекс.

В първоначалната си искова молба от 11.06.2008г. предявена от И.Н. са изложени твърдения, че процесното семейно жилище е закупено по време на брака му с ответницата Ч. за сумата от 13069лв, от които 7369лв, представляващи общи спестявания на двамата съпрузи и 5700лв, представляващи негови лични средства, получени като дарение от неговата майка и вложени в придобиването на имота. Първоначалното искане е да се приеме за установено по отношение на Р.Ч., че при придобиването по време на брака на процесното жилище, е трансформирано негово лично имущество представляващо парична сума в размер на 5700лв.

         В подадената насрещна искова претенция против И.Н., ищцата  Р.Ч. твърди, че в придобиването на процесния апартамент е вложила лични средства в размер на 6000лв, дарени й от нейния баща и от брат й, съответно 4000лв и 2000лв, като иска да се приеме за установено по отношение на  Н., че притежава дял от процесния имот от 73.3% чрез трансформация на лично имущество в размер на 6000лв, а останалите 3684.70лв, представляващи дела й от съвместно спестените семейни средства, сочейки, че дела на бившия й съпруг от процесното жилище е 26.7%.

         Пазарджишкият окръжен съд преди да се произнесе по съществото на спора, провери валидността и допустимостта на обжалвания съдебен акт, при което констатира следното:

         Първостепенният съд се е произнесъл по нередовни искови молби, което прави постановеното решение недопустимо.

         Нередовността на първоначалната искова молба се изразява в това, че така заявения петитум от ищеца Н. не съответства на искова претенция по чл.21 ал.2 от СК, когато се иска установяване на частична трансформация на лични средства в придобиването на каквато и да е вещ, защото задължително с оглед и на цитираната разпоредба, а и с оглед на трайната практика на ВКС и на ВС, следва да се конкретизира от ищеца съответната част, за която претендира, че е негово лично притежаване от придобитото. При твърдяна частична трансформация размера на съответната част от придобитото, претендирано като лично притежание  се измерва като съотношение на тази сума към покупната цена, изразено било в проценти, било в идеални части или в дробни числа (виж решение №1052 от 27.10.2008г. на ВКС по гр.д.№3157/ 2007г., ІV г.о, р.№910 от 17.10.2008г. на ВКС по гр.д.№3040/2007г.,І г.о., р. №751 от 19.02.2004г. на ВКС по гр.д.№265/2003г., І г.о., р. №964 от 17.10.2008 на ВКС по гр.д.№3000/2007г., І г.о. и други./

От друга страна исковете по чл.21 от СК са установителни и имат за цел признаване на едно съществуващо правно положение, което се отклонява от презюмираната от закона  съпружеска имуществена общност и равенство на дяловете.

         Тъй като петитумът на исковата молба, подадена от  И.Н., не е съответствал на искова претенция по чл.21 ал.2 от СК , въззивният съд при условията на чл.100 ал.3 от ГПК(отм) във връзка с т.4 от ТР №1  от 17.07.2001г. на ОСГК на ВКС, е оставил същата без движение  за привеждане на искането в съответствие с претенция по чл.21 ал.2 от СК, при което с молба от 11.12.2008г. ищецът е посочил, че претендира частична трансформация на лични средства в придобития апартамент, изразена в процентно съотношение от 61.97%. Следователно първоинстанционният съд е дължал произнасяне по частична трансформация определена като съответната част от придобитото  и представляваща както се посочи по-горе съотношение на тази сума към покупната цена, изразено било в проценти, било в идеални части или в дробни числа. Но тъй като такава съответна част не е била посочена, районният съд се е произнесъл по нередовна искова молба, което прави решението му недопустимо и като такова ще следва в тази му част да се обезсили и делото се върне отново на Пазарджишкия районен съд за ново произнасяне по вече редовно заявената искова претенция.

Следва само да се отбележи, че е процесуално недопустимо да се изменя искова претенция по чл.21 ал.2 от СК по реда на чл.116 от ГПК (отм).  Характера и естеството на тази искова претенция в най-голяма степен съответствува на предявен установителен иск за собственост, при който също е недопустимо едновременно изменение на обстоятелствената част и на петитума, както е сторено в настоящия случай пред въззивната инстанция от жалбоподателя И.Н.

         Заявената насрещната искова претенция от  Р.Ч. за частична трансформация на лично имущество в придобиването на съответна част от апартамента, макар изразена в процентно съотношение от 73.3 %, също страда от нередовности. Това е така, защото са смесени два иска, а именно този с правно основание в чл.21 ал.2 от СК имащ характер на установителен, с който се цели установяване, че съответната част от дадена вещ не е имуществена общност на съпрузите, а е индивидуална собственост на някой от тях, с конститутивния иск по чл.28 ал.3 от СК, имащ за предмет промяна на прогласеното в чл.27 от СК равенство на дяловете на двамата съпрузи при прекратяването на имуществената общност. Двата иска  не могат да се предявяват при условията на обективно съединяване и не може да се иска определяне на по-голям дял образуван от частична трансформация плюс дела на съпруга от прекратената имуществена общност.След оставянето и на насрещната ИМ без движение от въззивният съд, претенцията на Ч. е уточнена в смисъл, че се претендира признаване само на частична трансформация на лично имущество в придобиването на апартамента в размер на 6000лв  и се иска признаване на индивидуална собственост на ищцата вследствие на трансформацията на личните й средства в размер на 46.6%, изразени пак като съотношение на тази сума към покупната цена на апартамента. По така направеното уточнение на насрещната исковата претенция, няма произнасяне от първата инстанция.. Нещо повече, районният съд се е произнесъл по непредявен иск, признавайки частична трансформация в размер на 5700лв в полза на Ч., с какъвто не е бил сезиран, защото първоначалната претенция за трансформация също е била заявена като процентно съотношение спрямо стойността на целия апартамент. Следователно и в тази част решението на първата инстанция е недопустимо и подлежащо на обезсилване.

          Въззивният съд намира, че след обезсилването на решението изцяло, делото ще следва да бъде върнато отново на първата инстанция за произнасяне по надлежно предявените искове, с оглед на отстраняването на нередовностите в двете искови молби, сторено едва пред въззивната инстанция.

         Порочността на първоинстанционното решение, водеща до неговата недопустимост, е съществена и  не може да бъде преодоляна чрез отмяната му и постановяване на ново решение от въззивният съд по вече редовно заявените искови претенции, тъй като на практика ще се достигне до „прескачане” на една редовна инстанция, като по този начин няма да се гарантира разглеждането на спора в рамките на две пореди инстанции-първа инстанция и въззивна, като втора по ред първа инстанция.

         С оглед на изложеното и на основание чл.209 ал.1 изр.ІІІ-то от ГПК (отм), Пазарджишкият окръжен съд

 

                                      Р   Е   Ш   И    :

 

         ОБЕЗСИЛВА ИЗЦЯЛО решение №301 от 25.03.2008г. на Пазарджишки районен съд, постановено по гр.д.№1576/2007г.  по описа на същия съд.

         ВРЪЩА ДЕЛОТО на Пазарджишки районен съд за произнасяне от друг състав по надлежно предявените искове.

         Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд на Р Б.

 

         Председател:                        Членове:1.                2.