Р      Е      Ш      Е       Н       И        Е       №31

 

 

                           гр.Пазарджик  21.01.2009 год.

 

                         в   името   на   народа

 

Пазарджишки окръжен съд  -  гражданска   колегия  четвърти състав-  в публичното заседание  на  петнадесети януари        

през  двехиляди  и  девета  година, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : С.К.

                                                              ЧЛЕНОВЕ : И.Д.

                                                                                  Б.  И. 

 

при секретаря  Г.М.  като разгледа докладваното  от   член съдия   Б.И. ***/08 год. и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството е по чл.268 и следващите от ГПК.

            С решение на Пазарджишки районен съд №868  от 06.10.08г. постановено по гр. д.№756/08г. по описа на същия съд е изменена присъдената издръжка по гр.д.№1342/04г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд за детето С.С.М. в р-р на 40лв.,като е осъдена А.Г.М. *** да заплаща на малолетното си дете С.С.М.,чрез нейния баща и законен представител С.М. *** месечна издръжка в р-р на 65лв.,считано от млизане в сила на решението на съда,като за разликата до 80лв. , отхвърлен иска,като неоснователен. Осъдена е А.Г.М. *** да заплати ДТ в р-р на 93,60лв. ,както и направените по делото разноски в р-р на 60лв. по сметка на Пазарджишки районен съд.

         Така постановеното решение е обжалвано от А.Г.М. ,чрез процесуалния и представител  адв.М. в частта с която е уважен предявения иск за размера на сумата от 40лв. до 65лв. и е присъдена Д.Т в р-р на 93,60лв. и разноски в р-р на 60лв.като  неправилно и незаконосъобразно  по изложени в жалбата съображения. Моли да  бъде отменено решението в обжалваната част и се отхвърли иска.  Не сочи доказателства

  По делото не е постъпил отговор от противната страна.

 Окръжният съд,като прецени валидността и допустимостта на обжалваното решение и събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа страна:

 Предявен е иск с правно основание чл.86 от СК.

 В исковата си молба против   А. Г.М. ***,като баща и законен представител на малолетната С. ***М. твърди,че ответницата е негова бивша съпруга и майка на малолетното им дете С. .Твърди също,че с решение №12 от 13.01.05г.,влязло в законна сила на 21.03.05г. по гр.д.№1342/04г. по описа на РС Пaзарджик ответницата е била осъдена да заплаща месечна издръжка в полза на дъщеря им в р-р на 50лв.,считано от 01.02.04г. до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на същата.От този момент изминал значителен период от време и нуждите на детето за неговото здраве,пълноценно развитие и образование нараснали.Твърди,че отвметницата криела своя адрес и телефон и имала наложено наказание “Пробация” за престъпление по чл.183,ал.1 от НК.Моли съда след доказване на твърденията да постанови решение,с което да увеличи първоначално присъдената издръжка до р-ра от 80лв. месечно. В съдебно заседание  поддържа иска,като допълва обстоятелствата,че ответницата заплаща издръжка в р-р на 40лв. ,вместо 50лв.Твърди,че до м.май 2008г. отв. е работела като сервитьорка и барманка в кафе-аперитив.

     Ответника,чрез назначения му по делото служебен представител по реда на чл.47,ал.6 от ГПК оспорва предявения иск по основание и размер.Не сочи доказателства.

Окръжният съд, като се запозна с твърденията, изложени в исковата молба и становищата на страните и след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като спази разпоредбата на чл.188 от ГПК, прие за установено следното:        

Не се спори по делото, а се установява от представените доказателства,че страните са съпрузи и родители на малолетната С.С.*** ***/13.01.05г.на ПОС упражняването на родителските права по отношение на детето е било предоставено на бащата С. М.***. Със същото решение майката А. Г.М. е била осъдена да заплаща на малолетното си дете С. ***М.,чрез нейния баща и законен представител С. ***М. месечна издръжка в р-р на 40лв.,считано от влизане в сила на съдебното решение до настъпване на обстоятелства относно изменение или прекратяване на издръжката. По делото е представено удостоверение изх.№558/01.04.08г. издадено от ОУ”Л.К” гр.Пот което е видно,че С. Ст.М. е била записана като ученичка в четвърти клас през учебната 2007/2008г. и е посещавала редовно учебните занятия.

Пред въззивната инстанция се представиха-удостоверение изх.№ 211/10.12.08г. издадено от ОУ”Л.К” гр.П от което е видно,че С. Ст.М. е била записана като ученичка в пети клас през учебната 2008/2009г. и е посещавала редовно учебните занятия, тр.договор №153/ 03.09.07г. сключен между “Ф”ООД с.О и С. М.М. и допълнително споразумение №16/01.01.2008г. с което е увеличено тр.възнаграждение на С М.М. от 180лв. на 220лв.     

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск за увеличение на размера на присъдена издръжка на малолетно дете с правно основание чл.86 от СК е процесуално допустим, а по съществото си е  частично основателен, по следните съображения:     

Съгласно текста на  чл.82 ал.1 от СК, родителите дължат издръжка на своите не навършили пълнолетие деца,безусловно независимо от това дали са  трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Разпоредбата на чл.86 от СК от своя страна предвижда, че при изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка може да се измени. Основание за това, е изменение на обстоятелствата въз основа, на които е била определена издръжката. Размерът на издръжката се определя от съотношението на нуждата от издръжка и възможностите за нейното плащане, като при това не всяка промяна дава основание за изменение на издръжката. За да се уважи искът по чл.86 от СК, трябва да е налице трайно, съществено изменение на нуждите на издържания или на възможностите на издържащия.

         В случая  се установи, че от постановяването  на съдебното решение, с което на детето С.М. е определена месечна издръжка в размер на 40 лева до настоящия момент е изминал период от 4г. и 10мес., като същата понастоящем е в шести клас на ОУ”Л.К” гр.П. Във връзка с тези обстоятелства  са нараснали и нуждите и от парични средства за храна, облекло, учебници, и др.,т.е налице са обстоятелства обуславящо увеличението на размера на издръжката.

            Безспорно е по делото, че бащата работи  и получава тр.възнаграждение в р-р на 220лв. , докато  майката по делото не се оспори обстоятелството,че  до м.май 2008г.  е работила като барман  и сервитьор в кафе-аперитив.

          При определяне размера на издръжката следва да се вземат предвид, както нуждите на детето, което има право на такава, така и възможностите за нейното плащане от страна на родителя, съгласно общата разпоредба на чл.84 от СК,като се има предвид ,че във възможностите на дължащия издръжка родител се включват и всички други освен трудовите доходи и такива от имущества,както и възможностите произтичащи от квалификация или др. обстоятелства зависещи от неговата воля. В конкретния случай, като съобрази нуждите на малолетното дете за неговата  учебна подготовка, а така също като взе предвид   обстоятелството,че ответницата е в трудоспособна възраст добро здравословно състояние и няма задължение за издръжка към други лица,тъй като по делото не се представиха доказателства в противна насока съдът намира, че  е във възможностите на ответницата  да заплаща месечна издръжка на детето си С. в р-р на 65лв. или увеличение с 25лв.    

    Като е постановил решението си в такъв смисъл  Пазарджишкия районен съд е постановил правилно и законосъобразно решение ,което  като такова следва да бъде потвърдено в обжалваната част. Жалбата е  неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

       Мотивиран от гореизложеното Пазарджишкият окръжен съд:

 

              Р                    Е                     Ш                        И    

 

Потвърждава  решение №868 от 06.10.08г. постановено по гр.д.№756/

08г. по описа на Пазарджишкия  районен съд в обжалваната част.

 

              Решението   е  окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                               Членове 1.                        2.