Р Е Ш Е Н И Е

 

22

 

 

20. 01. 2009

 

    Пазарджик

 
 


Номер                                   Година                                      Град                                   

 

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН

 

Трети въззивен граждански

 
 


                                                                Съд                                                                                 

 

състав       

 

   Осми януари

 

 

      2009

 
 


На                                                                                               Година                                       

 

В   закрито заседание в следния състав:

                                                                    

М. Т.

 

 
                                                          Председател                                            

К. П.

 

 

 

 

 
 


                                                                    Членове                                                   

В. М.

 

 
 


                                                                          

 

Д. Н.

 
 

  Секретар                                                         

 

 
 

  Прокурор                                            

съдията М. Костадинова

 
 


  като разгледа докладваното от                                                                                       

 

 

 

 2008

 

    гражданско

 
                                                    

                                                дело   номер                                     по описа за                                

 

 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.437 ал.1 във връзка с чл.435 ал.1 и следващите от Гражданския процесуален кодекс.

          Обжалва се отказ на държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ при Пазарджишки районен съд, да извърши  изпълнителни действия-да наложи възбрана на недвижими имоти и извърши опис, оценка и продажба на същите, както и опис, оценка и продажба на запорирани леки автомобили, собственост на длъжника по изпълнението ЗК”Марица-95, със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик,  поискани от Агенцията за държавни вземания /АДВ/-гр.София, с молбата си от 14.04.2008г., взискател по изпълнително дело №2163/ 2006г.- ІІІ-район, по описа на Съдебно-изпълнителна служба при Пазарджишки районен съд.

         В жалбата, подадена от АДВ, се излагат доводи за незаконност на отказа на ДСИ да извърши тези изпълнителни действия, като се твърди, че необосновано същият е отказал да ги извърши, приемайки, че вземането на Агенцията е погасено изцяло от длъжника. Според жалбоподателят, задължението не е изпълнено изцяло от длъжниковата земеделска кооперация „Марица-95”, тъй като постъпилата по сметката на взискателя сума по изпълнението в размер на 31091.87лв не покрива изцяло вземането му и че според изчисления на АДВ към 18.07.2008г.  ЗК дължи още сумата от 1901.74лв плюс възстановяване на извършени разноски за вещи лица и разноски по настоящото съдебно производство. Жалбоподателят твърди, че не приема заключението по назначената от ДСИ финансово-икономическа експертиза, според което длъжникът дори е надвнесъл в полза на Агенцията сумата в размер на 21.68лв. Моли да се отмени отказа на ДСИ да извърши поисканите изпълнителни действия. С жалбата се прави искане да се назначи  повторна финансово-икономическа експертиза със задача, подробно формулирана в приложеното към жалбата становище на Агенцията, с което не се възприемат изводите на вещото лице, изготвило заключение по цитираната експертиза.

         В писменото си възражение, подадено в срока по чл.436 ал.3 от ГПК, длъжникът ЗК”Марица-95” чрез процесуалния си представител адв.А. П. оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че действията на ДСИ са правилни, поради което моли да се отхвърли жалбата против отказа на съдебния изпълнител да извърши поисканите изпълнителни действия.

         В мотивите си по обжалвания отказ, ДСИ  счита, че същият е правилен и законосъобразен. Сочи, че момента на погасяване на задължението е датата на постъпване на сумите по сметката на ДСИ, а не по сметката на взискателя, с оглед и на разпоредбата на чл.349 от ГПК (отм), сегашен чл.455 ал.1 от ГПК(нов), като плащането на съответния съдебен изпълнител, освобождава длъжника от плащането на дълга на взискателя. Сочи, че погасяванията на задълженията на ЗК към взискателя са започнали още на 01.09.2006г. с директно плащане по сметка на ДФ”Земеделие”, в чиято полза са издадени изпълнителните листове, както и с последващи погасявания по сметката на ДСИ съответно на 11.10.2006., на 13.10.2006г., на 18.10.2006г., като на 19.10.2006г. с платежно нареждане на ДСИ дължимите суми по делото са преведени по сметките на АДВ и е направено надлежно отбелязване върху двата изпълнителни листа, съобразно чл.349 ал.2 от ГПК(отм), сегашен чл.455 ал.2 от ГПК(нов). По изложените съображения счита жалбата за неоснователна.

         Пазарджишкият окръжен съд за да се произнесе взе в предвид следното:

         Жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.436 ал.1 от ГПК от надлежна страна в изпълнителното производство и против подлежащ на обжалване акт на държавния съдебен изпълнител.

         Разгледана по същество същата е неоснователна.

         Обжалваният отказ на ДСИ да извърши исканите изпълнителни действия е правилен.  При постановяването му не е допуснато нарушение на материалния закон.

         За да откаже да извърши поисканите изпълнителни действия  ДСИ се е позовал на изготвеното на 12.05.2008г.  заключение на вещото лице А. В. М., което е прието от съдебния изпълнител и съгласно същото,  към 18.10.2006г.  задълженията на ЗК”Марица-95” към АДВ са изцяло погасени. Към заключението са приложени справки относно размера на дължимата законна лихва върху двете главници, както е посочен реда и размера на погасяване на задълженията в резултат от извършените погашения, остатъка от задължението след поредното погашение, след като длъжникът не е посочил кое от задълженията погасява със съответната погасителна вноска. Тези доводи Окръжният съд споделя изцяло.

         Съдебният изпълнител не е уважил искането на АДВ за назначаване на нова финансово-счетоводна експертиза, която да съобрази доводите на взискателя, изразени в становището си за неприемане на заключението на вещото лице и повторно да изчисли размера на задължението на длъжника, като е приел, че вземането на Агенцията против ЗК”Марица-95” е изцяло погасено.

         Исканата с жалбата експертиза, която по същество поставя същите въпроси за разрешаване, каквито са поставени и пред ДСИ от взискателя, на настоящия етап от развитието на изпълнителния процес, се явява неотносима към предмета на спора, защото в крайна сметка чрез нея няма да се даде ясен и категоричен отговор на въпроса: Погасено ли е изцяло задължението на ЗК”Марица-95” към Агенцията за държавни вземания или не е? Отговор на този въпрос резонно би се поставил и необходимост от назначаването на такава експертиза би бил належащ само в случай, че ДСИ прекрати изпълнителното производство приемайки, че задължението е погасено изцяло. По повод проверката на това изпълнително действие и по искане на взискателя, съдът би могъл да назначи такава експертиза и тогава да проконтролира законосъобразността на  Постановлението на ДСИ за прекратяване на изпълнителното производство. Този извод се налага с оглед на силно ограничената възможност в изпълнителния процес по новия ГПК за обжалване на  изпълнителните действия на ДСИ от страна на взискателя и на длъжника по изпълнението.

         На настоящия етап назначаването на една такава експертиза, няма да допринесе за изясняване на спора. Дори да се установи, че ЗК ”Марица-95” има някакво остатъчно задължение към АДВ, същото отново няма да е установено окончателно по размер, по причина, че евентуалното начисляване на законната лихва ще продължи до момента на внасяне на последната вноска било като резултат от  извършената продажба на цитираните движими вещи и недвижими имоти, било ако ЗК предотврати тези продажби като внесе сумите по изпълнението, което повторно ще постави въпроса за назначаване на нова експертиза, ако  взискателят заяви отново, че не са внесени изцяло  дължимите суми или длъжникът възрази, че е внесъл повече от дължимото. Затова назначаването на такава експертиза  ще има решаващо значение и ще е необходима и относима най-вече при проконтролиране законосъобразността на постановлението на ДСИ за прекратяване на принудителното изпълнение поради извършено плащане. Поставените въпроси в жалбата за това дали при погасяването на задълженията е спазена разпоредбата на чл.76 ал.1 и ал.2 от ЗЗД и кой ред следва да бъде приложен, както и дали следва да се приспада от задължението внесената от длъжника преди образуването на изпълнителното производство сума директно по сметка на ДФ”Земеделие” също са относими и на тях се дължи отговор, но в производство по обжалване на цитираното постановление за прекратяване на изпълнението, каквото не е настоящото.В конкретния случай е налице законосъобразен отказ на ДСИ да извърши исканите изпълнителни действия, позовавайки се на възприето от него заключение по назначена експертиза доказваща, че задължението на ЗК „Марица-95” към АДВ е погасено изцяло.

         С оглед на изложеното, Окръжният съд намира, че ще следва да потвърди отказа на ДСИ  да извърши исканите изпълнителни действия, като при този изход на делото на ЗК”Марица-95” ще следва да се присъдят направените по делото разноски от 150лв за адвокатска защита.

         Водим от горното и на основание чл.437 ал.1 и ал.4 от ГПК, Пазарджишкият окръжен съд

 

                                               Р   Е  Ш   И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА отказа  на държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ при Пазарджишки районен съд от 18.06.2008г. да извърши  изпълнителни действия срещу длъжника ЗК”Марица-95”, със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, а именно- да наложи възбрана на недвижимите имоти, да извърши опис, оценка и продажба на същите, както и опис, оценка и продажба на запорирани леки автомобили, подробно описани в молбата на  Агенцията за държавни вземания /АДВ/-гр.София от 14.04.2008г., взискател по изпълнително дело №2163/2006г.-ІІІ-район, по описа на Съдебно-изпълнителна служба при Пазарджишки районен съд.

         Осъжда Агенцията за държавни вземания /АДВ/-гр.София, ул.”Г. С. Раковски” №47, представлявана от изпълнителния директор В. П. да заплати в полза на ЗК”Марица-95” със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул. ”Константин Величков” №101,  с председател Г. Н. В., сумата от 150лв /сто и петдесет лева/ за направените от кооперацията разноски по делото.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                        Членове:1.             2.