Р Е Ш Е Н И Е

 

36

 

 

23.01. 2009

 

    Пазарджик

 
 


Номер                                   Година                                      Град                                   

 

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪЖЕН

 

Трети въззивен граждански

 
 


                                                                Съд                                                                                 

 

състав       

 

Двадесет и първи януари

 

 

      2009

 
 


На                                                                                               Година                                       

 

В   открито заседание в следния състав:

                                                                    

М. Т.

 

 
                                                          Председател                                            

Е. С.

 
 


                                                                    Членове                                                   

В. М.

 
 


                                                                          

 

Д. Н.

 
 

  Секретар                                                         

 

 
 

  Прокурор                                            

съдията М. Костадинова

 
 


  като разгледа докладваното от                                                                                       

 

 

 

 2009

 

   Въззивно гр.

 
                                                    

                                                дело   номер                                     по описа за                                

 

 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.258 и следващите във връзка с чл.317, чл.310, т.5  и следващите от Гражданския процесуален кодекс.

         С решение №1 от 24.11.2008г. на Панагюрски районен съд постановено по гр.д.№195/2008г. по описа на същия съд, е изменен размера на издръжката, присъдена в полза на  Ц.П.М. и на С.П.М., действащи лично като непълнолетни и със съгласието на своята майка Д.Г. *** и заплащана от бащата П.С.М. ***, като е увеличен размера й съответно за Ц.М. от 9лв на 45лв месечно, а за С.М. от 9лв на 40лв месечно, считано от 27.08.2008г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, като са от хвърлени претенциите за увеличаване на издръжката съответно до размера на 80лв за Ц. и до размера на 60лв за С.. Допуснато е предварително изпълнение на решението в осъдителната му част по реда на чл.242 ал.1 от ГПК, присъдени са държавни такси платими от П.М. в размер общо на 101.48лв, както и ищците са осъдени да заплатят разноски в полза на  ответника П.М. в размер на 27.46лв съразмерно с отхвърлената част от исковете.

         Решението се обжалва в срока по чл.259 ал.1 от ГПК в неговата отхвърлителна част от ищците Ц. и С. М., чрез процесуалния си представител адв.Р.К., с оплаквания за неправилност поради нарушаване на материалния закон и необоснованост. Конкретните доводи са, че съдът не е съобразил порасналите нужди на ищците, както и възможностите на бащата да заплаща претендираната в цялост месечна издръжка, съответно-80лв за Ц. и 60лв. за С., при положение, че ответникът няма задължение да издържа други лица и че получавания от него доход изразходва само за личните си потребности, като с оглед на средномесечния му брутен доход от 381.56лв той има възможност за заплаща претендираните суми като издръжка.Искането е да се отмени решението в отхвърлителната му част и се постанови ново с което да се присъдят изцяло претендираните суми като издръжка за двете непълнолетни деца. Моли за присъждане и на направените по делото разноски. Не се сочат нови факти и доказателства по реда на чл.266 от ГПК.

         От ответника по въззивната жалба П.М. няма постъпил отговор в срока по чл.263 ал.1 от ГПК, не се явява в съдебното заседание за което е бил редовно призован и не взима становище по същата.

         Пазарджишкият окръжен съд за да се произнесе взе в предвид следното:

         Предявени са обективно и субективно съединени искове с правно основание в чл.86 от Семейния кодекс за изменение на присъдена  издръжка по отношение на непълнолетни деца чрез нейното увеличаване.

         Твърди се в исковата молба от непълнолетните Ц.  и С. П. М., действащи лично и със съгласието на своята майка Д.Г.П., че  с решение на Панагюрски районен съд по гр.д.№134/2002г. им е била определена месечна издръжка в размер на по 9лв. за всяка една от двете, платима от ответника по делото и техен баща  П.С.М.. Сочи се, че ищците в момента са ученички и разходите им свързани с училището като набавянето на учебни помагала, за училищни мероприятия, за дрехи и други непрекъснато се увеличават. Доходите на тяхната майка с която живеят били недостатъчни за задоволяване на растящите им потребности, още повече, че бащата не давал никакви суми за издръжката им. Твърдят, че е настъпила промяна в обстоятелствата, при които е определена първоначалната издръжка от 9лв на дете, като се иска да бъде увеличен размера й и бащата бъде осъден да заплаща на Ц.-80лв месечна издръжка, а на С. -60лв месечна издръжка, считано от 27.08.2008г.-датата на подаването на исковата молба, ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката за двете деца. Сочат доказателства.

         Ответникът П.М. в отговора на исковата молба,  подаден по реда на чл.131 от ГПК счита, че исковете е допустими като се оспорват по размер с доводи, че и той полага грижи за децата и че ако се присъди изцяло претендирания размер на издръжката, това ще попречи на възможността му да осъществява лични контакти с децата си за по-продължителен период от време, тъй като няма да може да поеме разходите по пребиваването им при него. Сочи доказателства.

         Пазарджишкият окръжен съд провери валидността на решението, неговата допустимост в обжалваните му части, както и правилността му с оглед на изложените доводи в жалбата, и при спазване на чл.269 от ГПК, прие за установено следното:

         Няма спор между страните, а това се установява и от приложените писмени доказателства, че  ищците Ц. и С. М. са деца, родени от брака, сключен между родителите им Д.Г.М. и П.С.М., който е прекратен с развод по взаимно съгласие,  с решение на Панагюрски районен съд от 12.06.2002г. по гр.д.№134/2002г. Съгласно утвърденото от съда споразумение, постигнато между страните, родителските права по отношение и на трите родени от брака деца-Л., Ц. и  С., се предоставят на майката, определен е режим на лични отношения на бащата с децата, като същият се задължава да им заплаща месечна издръжка от по 9лв за всяко едно от тях или общо 27лв.

         Към момента на подаването на исковата молба Л. М. е навършила пълнолетие, Ц.М. е на 17г. и 3месеца, а С.М. е на 14г. и 7 месеца. По делото не са представени писмени доказателства, но не е спорно между страните, че децата Ц. и С. в момента са ученици. Установено е, че майката  Д.П., при която в момента живеят двете непълнолетни деца, получава средно месечен брутен доход  от 463лв, а бащата П.М. получава средномесечно БТВ от 381.50лв. Установява се, че най-голямата от трите дъщери Л. М. след развода на родителите си е останала да живее при баща си, като според свидетелските й показания бащата заплаща издръжка за двете й сестри, но не уточнява какъв е нейния  размер в момента.Според свидетелката баща й е предоставил на майка й дебитна карта за теглене на суми от банковата му сметка за издръжката на Ц. и на С., като родителите и децата се били във фактическо съжителство до м. август 2008г., обитавайки заедно бившето семейно жилище, лична собственост на  П.М..

         При тези данни въззивният съд прави следните изводи:

         Решението е изцяло валидно, а в обжалваната си част е и допустимо. За ищците е налице правен интерес да предявяват искове за увеличаване размера на  издръжката, присъдена им през  2002г. с оглед наличието на настъпила промяна в обстоятелствата при които е била присъдена.

         Обективно децата са пораснали, нараснали са нуждите им от дрехи и храна, от учебници  и учебни пособия, от задоволяване на ежедневните им потребности от културни и интелектуални нужди и други, които не могат да бъдат задоволени с месечна издръжка от по 9лв. Децата се намират в момент на интензивен физически и емоционално-психологически растеж, което определя също необходимостта от увеличаване на издръжката за задоволяване на тези нужди.

         Съдът като съобрази нарасналите нужди на децата така и възможностите на двамата родители, както и обстоятелството, че бащата няма задължение за издръжка към други непълнолетни деца, липсата на данни да наличие на здравословни проблеми и болестни състояния на ответника, които да са свързани с отделяне на парични средства за овладяването им, намира, че за нуждите на детето Ц. ще са необходими средномесечно 170лв, от които бащата да заплаща 80лв, а за нуждите на детето на  С. ще са необходими средномесечно 130лв,  от които бащата да заплаща 60лв, като майката да поеме разликата в издръжката за двете деца заедно с полагането на непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието им. Съдът намира, че възможностите на бащата позволяват заплащането общо на двете деца месечна издръжка в размер на 140лв, при което за него ще остане месечен доход в рамките на около минималната работна заплата установена за страната. Същият се намира в трудоспособна възраст,  и може да реализира допълнителни доходи, дори и над средната работна заплата  за страната. Освен това плащането на издръжка по отношение на Ц.М. ще приключи на 16.05.2009г., когато детето навършва пълнолетие, тоест, плащането на предвидения в ПМС №38 от 1985г.  максимум от 80лв ще бъде в рамките само на няколко месеца, след което за бащата ще остане задължението за издръжка само по отношение на дъщерята С..

         В този смисъл Пазарджишкият окръжен съд намира, че постановеното решение макар и валидно и допустимо, е неправилно в обжалваните му части. Съществено е нарушен материалния закон и решението е необосновано. Присъденият увеличен размер на издръжката и за двете деца, съответно на 45лв и на 40лв не отчита в голяма степен обективно нарасналите нужди на двете деца, които вече са и ученици както и настъпилите сериозни инфлационни процеси в национален и международен план които влияят негативно по отношение задоволяването на тези нужди.

         Затова решението ще следва да бъде отменено в частта с която са отхвърлени исковите претенции за размера над присъдените 45лв месечна издръжка за детето Ц. и за размера над присъдените 40лв месечна издръжка за детето С., и се постанови ново решение с което се уважат изцяло исковите претенции за издръжка, а именно -за детето Ц. се присъди като издръжка още сумата от 35лв, при което общо присъдената сума става в размер на  80лв месечно, а за детето С.- се присъдят още 20лв, при което общо присъдената сума става в размер на 60лв, с начална дата на дължимост на двете издръжки, считано от 27.08. 2008г. до настъпване на основания за тяхното изменение или прекратяване. От уважаването на исковите претенции изцяло, следва и уважаване изцяло на направените от ищците разноски по делото, както и ще следва да бъде отменено решението на първата инстанция и в частта с която ищците са осъдени да заплатят разноски в полза на ответника П.М. и се постанови ново решение, с което същият при условията на чл.78  ал.1 от ГПК, се осъди да заплати общо на ищците сумата в размер на 100лв за първата инстанция  и 150лв за въззивната инстанция като разноски по делото.

П.М. следва да бъде осъден да заплати и допълнителна държавна такса с оглед на уважените  искови претенции за издръжка,  в размер на 79.20лв, съобразявайки разпоредбата на чл.69 ал.1 т.7 от ГПК  във връзка с чл.1 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по реда на ГПК, в сила от 01.03.2008г.

         Водим от горното и на основание чл.271 ал.1 от ГПК, Пазарджишкия окръжен съд

 

                                               Р   Е   Ш   И    :

        

         ОТМЕНЯ решение №1 от 24.11.2008г. на Панагюрски районен съд постановено по гр.д.№195/2008г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА С КОЯТО е отхвърлена претенцията на Ц.П.М. против П.С.М. за увеличение на издръжката за размера над 45лв и до 80лв месечно, В ЧАСТТА С КОЯТО е отхвърлена претенцията на С.П.М. против П.С.М. за увеличение на издръжката  за размера над 40лв и до 60лв, КАКТО И В ЧАСТТА с която Ц.П.М. и С.П.М., действащи лично и със съгласието на майка си Д.Г.П. са осъдени да заплатят в полза на П.С.М. сумата от 27.46лв за съдебно-деловодни разноски, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА П.С.М. ***, с ЕГН-********** да заплаща месечна издръжка, както следва: 1.В полза на  Ц.П.М., ЕГН-**********, действаща лично като непълнолетна и със съгласието на майка си Д.Г.П., с ЕГН-**********,***, сумата от 35лв /тридесет и пет лева/, представляваща разликата над присъдените от първата инстанция 45лв /четиридесет и пет лева/ и до претендираните 80лв /осемдесет лева/ месечна издръжка или увеличение спрямо предходната издръжка, присъдена по гр.д.№134/ 2002г. на Панагюрски РС с общо 71лв /седемдесет и един лева/, считано от 27.08.2008г., ведно със законната лихва върху тази сума за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване; 2. В полза на С.П.М., с ЕГН-**********, действаща лично като непълнолетна и със съгласието на майка си Д.Г.П., с ЕГН-**********,***,  сумата от 20лв /двадесет лева/, представляваща разликата над присъдените от първата инстанция 40лв/четиридесет лева/ и до претендираните 60лв /шестдесет лева/ месечна издръжка или увеличение спрямо предходната издръжка, присъдена по гр.д.№134/2002г. на Панагюрски РС с общо 51лв /петдесет и един лева/, считано от 27.08.2008г., ведно със законната лихва върху тази сума за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, като на основание чл.242 ал.1 от ГПК   ДОПУСКА  предварително изпълнение на решението в тази му част.

         ОСЪЖДА П.  С.М. с посочен адрес и ЕГН, да заплати в полза на Ц. и С.  П. М., действащи лично като непълнолетни и със съгласието на майка си Д.Г.П., с посочен адрес и ЕГН-та, сумата от общо 250лв (двеста и петдесет лева), представляващи направените от ищците деловодни разноски за двете инстанции, а в полза на държавата да заплати допълнителна държавна такса по сметка на бюджета на съдебната власт в размер на 79.20лв /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

         Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд на РБ в частта относно изменената издръжка в полза на непълнолетната Ц.М., а в останалата част е окончателно.

 

         Председател:                        Членове:1.               2.