О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№………22.01. 2009г.   гр.Пазарджик

 

 

Пазарджишкия окръжен съд гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на 20.01.2009г., в закрито заседание в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

                   ЧЛЕНОВЕ:         Е.С.

                                                А.П.

При секретар:                     като разгледа докладваното от съдия С. *** по описа за 2008 година за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството  е по реда на чл. 250 от ГПК/отм./ във връзка с §2 от ГПК.

Делото е образувано по жалба от „И.” ЕООД с.Л. чрез пълномощника адв. Р.П. от ПАК против определение от 22.10.2008г. постановено по ч.гр.д.№1770/2008г. по описа на Пазарджишкия РС, с което е оставено без уважение възражението на дружеството за спиране на изпълнението по изп.д.№2080/2008г. по описа на ДСИ при Пазарджишкия РС, като неоснователно.

В жалбата си, подадена в законоустановения срок, пълномощника на „И.” ЕООД с.Л. твърди, че обжалвания съдебен акт е необоснован и незаконосъобразен. В този смисъл се твърди, че пред първоинстанционния съд са представени достатъчно писмени доказателства, от които може да се направи обоснован извод, че доверителя му е изпълнил точно задълженията но договора с ДФ „Земеделие”. Освен това налице достатъчно доказателства за това, че в процеса на изпълнението са наложени възбрани и запори върху всички недвижими имоти, МПС и банкови сметки на дружеството. Ето защо моли въззивния съд да постанови определение, с което отмени обжалвания съдебен акт на ПзРС и спре изпълнението по изп.д.№2080/2008г. на ДСИ при РС гр.Пазарджик. Сочи доказателства. 

Ответната АДВ гр.С., чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че обжалваното определение на ПзРС е обосновано и законосъобразно. Основният довод в тази насока е, че твърденията на дружеството – жалбоподател изложени в настоящето производство, се отнасят до правилността на съдебния акт, с който е постановено издаването на изпълнителен лист, до основанието, размера и изискуемостта на вземането, а аз установяне на тези обстоятелства са приложими разпоредбите на чл.243 и 244 от ГПК /отм./, както и общото исково производство. Ето защо тези твърдения не били относими към настоящето производство. Освен това се твърди, че не са налице достатъчно убедителни доказателства за плащане на дължимото, както и не е представено надлежно обезпечение за кредитора, каквито са изискванията на чл.250 от ГПК/отм./.

Настоящият съдебен състав като съобрази доводите на страните и събраните в процеса доказателства прие следното:

Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, но по съществото си е недоказана, следователно и е неоснователна.

С обжалваното определение Пазарджишкия РС се е произнесъл по предявените по реда на чл.250 ал.1 от ГПК от „И.” ЕООД с.Л. чрез пълномощника адв. Р.П. от ПАК, длъжник по изп.д.№2080/2008г. по описа на ДСИ при Пазарджишкия РС, възражения, че сумите по изпълнителния лист – предмет на изпълнението, не се дължат.

За да бъде спряно изпълнението при условията на посочената разпоредба от закона обаче, е необходимо възраженията на длъжника да са подкрепени с убедителни писмени доказателства, че присъдената сума не се дължи, или същият да представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 ЗЗД. В случая, такова обезпечение не е представено, а не може да се приеме, че посочените ипотекирани имоти и запорирани МПС и банкови сметки имат характера на такова. Наред с това възраженията на „И.” ЕООД с.Л. не са подкрепени и с убедителни писмени доказателства по смисъла на чл. 250, ал. 1 ГПК, че присъдените с изпълнителния лист суми не се дължат от дружеството. Възраженията на последното и представените от него по делото доказателства по същество касаят правилността на определението за издаване на изпълнителния лист - предмет на изпълнение по изпълнителното дело, но са неотносими към задължението му същество за тези суми.

По изложените съображения въззивният състав приема, че частната жалба на „И.” ЕООД с.Л., подадена чрез пълномощника адв. Р.П. от ПАК се явява неоснователна, а обжалваното определение правилно и законосъобразно и като такова ще следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл. 250 ал.3 от ГПК /отм./ Пазарджишкия окръжен съд

 

                   О       П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 22.10.2008г. постановено по ч.гр.д.№1770/2008г. по описа на Пазарджишкия РС .

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: