Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Пазарджик 10.03.2009год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пазарджишки окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание………на…десети март…….…през две хиляди и девета година …………………………в състав:

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: К.П.

 

при секретаря……………………...................….и в присъствието на прокурора...................................…………………..........................................

като разгледа докладваното от съдията т.д.N14 по описа за 2009год. и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

           ПРОИЗВОДСТВО ПО реда на глава 21 от ГПК във вр. с чл.25 ал.4 от ЗТР.

           Образувано е по жалба на “В. – 97” ООД със седалище и адрес на управление гр. В., ул. “Б.” №, представлявано от управителя А.Д. против отказ №* на Агенцията по вписванията, постановен по заявление с вх.№ *  Иска се отмяна на постановения отказ.

            Като се запозна с данните по делото, доводите, развити в жалбата и приложените към последната доказателства, съдът намери за установено следното:

             Към приложената по реда на чл.25 ал.2 изр.2 от ЗТР преписка липсват конкретни данни за датата на получаване на отказа от заинтересованото лице, поради което окръжният съд приема, че жалбата е подадена в срок и е допустима.

            Обжалваният отказ е постановен по заявление образец А4 /съгласно раздел V “Заявления за вписване на обстоятелства относно ООД” от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до ТР/ - вх.№ *

С посоченото заявление е заявено вписване прехвърляне на дружествени дялове от съдружници /143 на брой/ на друг съдружник; заличаване на съдружниците – прехвърлители, деноминация на капитала.

Съображенията на длъжностното лице по вписванията, мотивирали постановения отказ, се свеждат основно до: липсата на решение /съгласие/ на ОС за прехвърляне на дружествени дялове; подаване на заявлението за вписване деноминация на капитала след изтичане на срока по пар.5 ал.1 от Закона за деноминация на лева. Останалите съображения по съществото си представляват анализ и проверка на предишни вписвания, констатации за технически несъответствия /касаещи изписване на ЕГН и имена на съдружници/.

Значими за регистърното производство, относими към съществото на спора и подлежащи на проверка  са съображенията, касаещи липсата на решение /съгласие/ на ОС за прехвърляне на дружествени дялове и подаване на заявлението за вписване деноминация на капитала след изтичане на срока по пар.5 ал.1 от Закона за деноминация на лева.

За да постанови отказа за вписване на заявеното обстоятелство – прехвърляне на дружествени дялове и заличаване на съдружниците – прехвърлители, длъжностното лице се е позовало на разпоредбата на раздел V “Управление и начин на представителство”, “Компетентност на ОС”, б.Б от дружествения договор, която гласи: “Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, или друг съдружник”. Тълкувайки цитираната разпоредба, длъжностното лице по вписванията неправилно е приело, че съгласно същата се изисква съгласие /решение/ на ОС и при прехвърляне на дружествени дялове от един съдружник на друг и, позовавайки се на липсата на такова решение, е отказало вписването на заявената промяна. Необосноваността на този извод се изразява, както в неправилното синтактическо и логическо тълкуване на разпоредбата на б. Б от раздел V от дружествения договор – като самостоятелно съществуваща разпоредба, така и в неправилното систематично тълкуване на същата в съпоставка с останалите разпоредби на дружествения договор и при несъпоставимост с изискванията на самия закон – чл.137 ал.1, т.2 от ТЗ, във връзка с чл.129 ал.1 от ТЗ, регламентиращи ясно и недвусмислено изискването за решение /съгласие/ на ОС за прехвърляне на дружествени дялове само когато това прехвърляне се извършва в полза на нов съдружник, но не и когато прехвърлянето се извършва между съдружници, какъвто е настоящият случай. Действително в разпоредбата на б. Б от раздел V от дружествения договор са неясно формулирани условията за прехвърляне на дружествени дялове между съдружници. Но ако от изолираното тълкуване на тази разпоредба не може да се приеме категорично, че за прехвърляне на дружествени дялове между съдружници не е необходимо съгласието на ОС, то не може да се приеме категорично и обратното – че такова съгласие се изисква. Тази неяснота се попълва при систематичното тълкуване на разпоредбата с останалите разпоредби на дружествения договор, а именно – разпоредбата на раздел Х “Дружествен дял”, абзац 3, възпроизвеждаща разпоредбата на чл.129 ал.1 от ТЗ, съгласно която недвусмеслено и по категоричен начин е регламентирано свободното прехвърляне на дружествени дялове /т.е. без съгласието на ОС/ от един съдружник на друг. Както се посочи по-горе, в този смисъл е и законовата разпоредба – чл.137 ал.1, т.2 от ТЗ, във връзка с чл.129 ал.1 от ТЗ и ако се приеме, че разпоредбата на б. Б от раздел V от дружествения договор, на неспазването на която се е позовало длъжностното лице по вписванията, е в противния смисъл, би означавало, че същата е недействителна, като въвеждаща по неблагоприятни изисквания от предвидените в закона. По изложените съображения отказът за вписване на заявените промени на подлежащите на вписване обстоятелства - прехвърляне на дружествени дялове от съдружници /143 на брой/ на друг съдружник и заличаване на съдружниците – прехвърлители не е съобразен с материалния закон - чл.137 ал.1, т.2 от ТЗ, във връзка с чл.129 ал.1 от ТЗ и с разпоредбите на дружествения договор - раздел Х “Дружествен дял”, абзац 3 и същият се явява незаконосъобразен.

 Що се отнася до съображенията на длъжностното лице по регистрацията, касаещи липса на решение на ОС за приемане изменение на дружествения договор /вследствие прехвърляне на дружествените дялове и отпадане на съдружниците – прехвърлители/, то окръжният съд намира, че вписване на такава промяна не е заявено. Не съществува пречка търговецът да заяви за вписване първоначално само промяната, произтичаща от прехвърлянето на дружествени дялове и заличаване на съдружниците – прехвърлители, което се налага преди всичко и с оглед необходимостта от спазване на предвидения в чл.6 ал.2 от ЗТР 7-дневен срок за заявяване, а в последствие /с оглед необходимостта от технически организационно време за свикване и провеждане на ОС/ - да се заявят за вписване последващите промени – изменение в Дружествения договор. Освен това не би могло да се приеме, че се касае и за изменение на дружествения договор в точния смисъл на понятието, тъй като волята на оставащите 22-ма съдружници /след напускане на 143 – мата съдружници – прехвърлители/ е идентична с изразената от тях воля по клаузите на приетия дружествен договор преди прехвърлянето на дружествените дялове от напусналите 143 – ма съдружници.

 Незаконосъобразен е и отказът за вписване деноминация на капитала. Действително заявлението за вписване на тази промяна е подадено след изтичане на срока по пар.5 ал.1 от Закона за деноминация на лева, съгласно който заварените ТД са длъжни да поискат вписване в ТР на промените в капитала в срок – до една година от влизане в сила на закона /т.е. – до 05.07.2000г./. Предвиденият в цитираната разпоредба срок обаче не е преклузивен, а е инструктивен. Аргумент в тази насока е обстоятелството, че законодателят не е предвидил санкционни последици при неспазването му /какъвто е например случаят с изискването, въведено с пар.7 от ПЗР ЗИДТЗ – ДВ бр.100/97г., за привеждане на капитала на ТД в съответствие със законно изискуемия минимум – в срок до една година от влизане в сила на закона, при неспазването на което изискване, в разпоредбата на пар.8 законодателят е предвидил като санкционна последица прекратяване на ТД по реда на чл.155 т.2 от ТЗ, съответно – чл.252 т.5 от ТЗ/. Съобразена със смисъла на разпоредбата на пар.5 ал.1 от Закона за деноминация на лева, имаща инструктивен характер, бе и утвърдената практика на окръжните съдилище, осъществяващи регистърната дейност до влизане в сила на Закона за търговския регистър.

Що се отнася до останалите съображения, развити от длъжностното лице по регистрацията, то същите по съществото си представляват анализ и проверка на предишни вписвания, при което длъжностното лице е излезнало извън рамките на предоставената му с чл.21 от ЗТР компетентност. Що се отнася до констатациите за технически несъответствия /ЕГН на съдружници/, то дори и наличието на такива несъответствия не е основание за постановяване на отказ, при съобразяване на разпоредбите на чл.19 б.К и б.М от Наредба №1/14.02.2007г., съдържащи указания за начина на попълване на поле №19 ”Съдружници” и поле №24 “Прехвърляне на дружествен дял”, съгласно които указания дори “това вътрешно поле не е задължително за попълване”. Освен това ЕГН-то на съдружника не е обстоятелство, подлежащо на вписване, поради което техническата грешка, допусната при изписване на ЕГН на съдружник, не би могла да бъде аргумент за постановяване на отказ.      

            По изложените съображения отказът на Агенцията по вписванията се явява  незаконосъобразен, следва да бъде отменен.

            Водим от изложеното и на основание чл.25 ал.2 от ЗТР, съдът

                                        

                                               Р  Е  Ш  И  :

 

             ОТМЕНЯ отказ №20081216124543/18.12.2008г. на Агенцията по вписванията, постановен по заявление с вх.№ *., подадено от “В. – 97” ООД със седалище и адрес на управление гр. В., ул. “Б.” №, представлявано от управителя А.Д., за вписване на заявените за вписване обстоятелства.

            Указва на Агенцията по вписванията да извърши вписване в Търговския регистър на заявените със заявление вх.№ *., подадено от “В. – 97” ООД със седалище и адрес на управление гр. В., ул. “Б.” №, представлявано от управителя А.Д., за вписване на заявените обстоятелства.

           Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                               

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: