Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 218

 

                                              Гр.Пазарджик 08.05.2009 година

 

 

Пазарджишкият окръжен съд,гражданска колегия, І въззивен състав в публично заседание на 27.04.2009 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

                                                  ЧЛЕНОВЕ : Е.С.

                                                                        А.П.

 

 

При секретаря В.Б.,с участието на прокурора…………,като изслуша докладваното от съдията Я. ***/2009 година по описа на съда и за да се произнесе прие следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на Н.П.Г. *** против решение №1125/05.12.2008 година постановено по гр.дело № 1784/2008 година на пазарджишкия районен съд в ЧАСТТА с която е прието ,че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройства на брака има жалбоподателя.

Твърди се ,че решението е неправилно-необосновано и незаконосъобразно.

Иска се отмяната му и постановяване на друго с което да се приеме,че вината е и на двамата съпрузи.

В срока по чл.263 ал.1 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответницата по жалбата ,с изразено становище,че жалбата е неоснователна ,а решението в обжалваната му част обосновано и законосъобразно поради което следва да се потвърди.

Съдът като съобрази основателността на оплакванията изложени в жалбата ,становището на ответницата,събраните доказателства по делото и с оглед разпоредбата на чл.235 ал.3 от ГПК прие следното:

Жалбата е процесуално допустима.Подадена е от надлежна страна в производството по делото и в срока по чл.259 ал.1 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Ищцата Е.Г. в исковата си молба против ответника-жалбоподателя в настоящото производство твърди,че са съпрузи като бракът им е сключен през 2006 година  и от фактическото си съжителство имат родено едно малолетно  дете .

Твърди също,че първоначално живеели добре и се разбирали,но взаимоотношенията и с майката на ответника не били добри.Последната не я приела ,не криела враждебното си отношение към нея ,като това свое отношение се опитвала да предаде и на ответника .Когато помежду им имало разправии ,ответника защитавал майка си,която през лятото на 2008 година и заявила,че в домът и няма място за двете и едната трябвало да си тръгне.

Освен това след раждането на детето,ответника отказвал да и помага ,забранил в домът им да идват близките  и приятелките и.Започнал да я обижда,като по този начин психически я тормозел.Нещо повече ,започнал да упражнява и физическо насилие .В резултат на това помежду им настъпило отчуждение ,пренебрегвал нея и детето им.Отделил се да спи в самостоятелна стая .Заминал сам на море.Прибирал се в къщи пиян .На 11.09.2008 година се прибрал късно вечерта пиян,започнал да я обижда и бие,което наложило намесата на брат и,който тя извикала.От този момент настъпила и фактическата им раздяла .

Счита,че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен и неговото запазване е невъзможно,поради което претендира от съда да прекрати брака им с развод по вина на ответника,да и предостави родителските права върху детето ,като присъди и издръжка за същото.Претендира да носи предбрачното си фамилно име .Няма претенции за семейното жилище.

В подкрепа на иска са представени писмени и изслушани гласни доказателства.

Ответника  оспорва твърденията на ищцата.Отрича изнесеното в исковата молба.Твърди,че ищцата не проявявала каквото и да е уважение към него и майка му,отказвала му интимна близост .Не отрича твърденията и ,че я обиждал  ,че е посягал и удрял,но твърди че ставало въпрос за един шамар и въпреки случилото се помежду им,заявява,че държи бракът им да бъде запазен.

Всяка от страните е сочила доказателства.

С оглед на така събраните доказателства ,първоинстанционният съд е постановил решение с което е прекратил брака по вина на ответника.Предоставил е родителските права върху малолетната Й на майката ,като е определи режим на лични контакти на бащата с детето и е присъдил издръжка в размер на 50 лв. която Г. да заплаща чрез майката и законна представителка –Е.Г..Предоставил е ползването на семейното жилище на ответника и е постановил ищцата да носи предбрачното си фамилно име Д.

Така постановеното решение е обжалвано в срока по чл.259 от ГПК само в частта за вината.Твърдението на жалбоподателя е,че вината е и на двамата съпрузи.Нови доказателства по смисъла на чл.266 от ГПК не са представени и искани.

От събраните доказателства по делото –показанията на разпитаните свидетели по делото,касаещи вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака се установява ,че независимо от създалите се отношения между ищцата и майката на ответника ,последният не предприел каквито и да са действия за изясняване на причините за това,а предприел неоправдано агресивно отношение към съпругата си.Обиждал я ,като я наричал проста независимо от това ,че е с полувисше образование.По незначителни поводи крещял и посягал да я удря.Това му поведение наложило св.Т –кума на страните да разговаря с него и да му направи забележка.Независимо от това обаче ответника продължил да проявява грубост и насилие.Проблемите се задълбочили и поради това,че в отношенията им се намесвала майката на ответника ,която той защитавал ,а обвинявал за всичко съпругата си.Тази свидетелка е категорична ,че неведнъж е виждала синините по тялото на ищцата .

Свидетелят Й пък установява,че на 11.09.2008 година заедно с брата на ищцата отишли да я приберат след поредния скандал предизвикан от ответника Г. ,както и,че от този момент страните повече не са се събирали.

Показанията на тези разритани по делото свидетели не са опровергани от ответника.Последният не е сочил гласни доказателства и твърденията му,че бил пренебрегван като съпруг и мъж от ищцата са   недоказани.

По делото като доказателство е приета  характеристика на ответника изготвена от Кмета на М К..Отразените обстоятелства в същата обаче ,сами по себе си не дават основание на съда да  изключи установеното от показанията на посочените свидетели .

Ето защо съдът с оглед на установеното по делото от събраните доказателства ,приема,че вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношения на страните е единствено и само на Н.Г..

С нищо не са доказани твърденията на последния,че вина има и Е.Г..Доказателства в тази насока по делото не са събрани и пред настоящата инстанция.

Ето защо ,настоящият съдебен състав намира,че като е постановил решение с което е прието ,че вината за настъпилото разстройство на брака е единствено на ответника,с оглед и на изложените по-горе съображения,намира,че решението в обжалваната му част е валидно и допустимо,а по съществото си правилно-обосновано и законосъобразно поради което следва да се потвърди.

С оглед изхода на делото по подадената жалба и в съответствие с разпоредбата на чл.329 ал.1 от ГПК ,на Е.Г. ще следва да се присъдят и разноските за настоящата инстанция в размер на 500/петстотин/ лв.

По изложените съображения и на основание чл.271 ал.1 от ГПК,пазарджишкият окръжен съд,

 

                      Р                Е              Ш              И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 1125/05.12.2008 година ,постановено по гр.дело № 1784/2008 година на пазарджишкия районен съд в ОБЖАЛВАНАТА МУ ЧАСТ ,с която е прието,че ВИНА  за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака прекратен с развод  има Н.П.Г. .

В останалите части решението не е обжалвано и е влязло в законна сила.

ОСЪЖДА  Н.П.Г. *** ,община гр.Б с ЕГН ********** да заплати на Е.Н.Г./Д/ направените разноски за въззивната инстанция в размер на 500/петстотин/ лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ :