О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    638

 

                                              гр.Пазарджик 30.04.2009 година

 

 

Пазарджишкият окръжен съд,гражданска колегия, І въззивен състав ,в публично заседание на 16.03.2009 година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Я.

                                               ЧЛЕНОВЕ : Е.С.

                                                                     А.П.

 

При секретаря В.Б. ,като изслуша докладваното от съдията Я. ***/2009 година  по описа на съда и за да се произнесе прие следното:

Производството е въззивно по реда на чл.196 и сл. от ГПК/отм/

Образувано е по подадена въззивна жалба от адв.М.Д. в качеството и на пълномощник на М.М. *** против решение № 259/14.11.2008 година постановено по гр.дело № 588/2007 година на Велинградския районен съд,с което е отхвърлен предявеният иск  от М.Н.М.  против ответника „Тони К”ЕООД гр.П. с правно основание чл.53 ал.2 от ЗКИР като неоснователен.

Първоинстанционното производство е образувано по искова молба предявена  от жалбоподателя М.Н.М. лично и в качеството му на пълномощник на останалите ищци,а именно :П. Н.М.,Е. И. Б ,В. Ц. Б.. И. Б.. Д. Б,И. Д. Б. и М. Ц. Б. –наследници на М. Ц. Б. и Н. М. Ц.В исковата молба е посочено,че всички ищци следва да се призовават на посоченият съдебен адрес в гр.П.  чрез адвокат Р. М.,която е била упълномощена от ищеца М.Н.М. лично и като пълномощник на останалите ищци.

С молба от 09.10.2007 година подадена от М.Н.м. *** на 11.10.2007 година е заявено ,че последният оттегля адвокатското пълномощно което е подписал на адвокат Р. М ,както и ,че единствено упълномощен представител по делото оставала адвокат М.Д. .В тази насока по делото е представен и договор за правна помощ и пълномощно,което изхожда само от М.Н.М..

В проведеното съдебно заседание на 22.11.2007 година по гр.дело № 588/2007 година ,като е съобразил постъпилата молба цитирана по-горе ,представеното пълномощно ,както и пълномощните приложени по делото от останалите ищци,съдът е приел,че М.Н.М. не може да бъде процесуален пълномощник на останалите ищци ,тъй като не е от кръга на лицата по чл.20 ал.1 от ГПК имащи правото да ги представляват ,както и при положение,че М. не би могъл да упълномощава адвокат с тези права като се имат предвид пълномощните представени по делото.

Във връзка с тази констатация на съда е даден срок на ищците да представят доказателства за представителната власт на ищеца М.Н.М. или на друго лице имащо качеството по чл.20 ал.1 от ГПК да ги представлява пред съда, или да предявят  исковата молба от свое име   или да я приподпишат .

Това определение на съда не е било доведено до знанието на останалите ищци.Делото е било насрочено за 24.01.2008 година ,като с протокол от същата дата,съдът въпреки направените възражение от процесуалния пълномощник на ответника,че не са отстранени нередовностите ,е дал ход на делото като е ЗАЛИЧИЛ  от списъка на лицата останалите ищци освен М.Н.М.,без да  прекрати производството по делото по отношение на заличените страни.

Производството  е продължило и приключило само между първия ищец и ответника,като е постановено и решението предмет на обжалване по настоящото дело само между тези страни,независимо от обстоятелството ,че останалите ищци не са били уведомени за отстраняване на нередовностите ,които съдът е указал с определението си от 22.11.2007 година,нарушавайки по този начин правото им на участие и защита по делото.Нещо повече ,при положение,че по отношение на тези ищци производството по делото не е било прекратено ,съдът е дължал произнасяне и по отношение на тях.

При така изложените съображения,настоящият съдебен състав намира,че ще следва да отмени определението с което е даден ход на делото по-същество и обявено за решаване,като се прекрати производството по делото и същото се върне на първоинстанционният съд.

След връщането на делото ,първоинстанционният съд следва да предприеме действия по съобщаване на определението от 22.11.2007 година на ищците с изключение на М.Н.М. и в зависимост от това дали ще бъдат изпълнени указанията на съда следва да предприеме и съответните процесуални действия ,след което делото се върне отново на окръжния съд за произнасяне по подадената въаззивна жалба .

По изложените съображения и на основание чл.195 от ГПК/отм/ Пазарджишкият окръжен съд,

 

                                   О П Р Е Д Е Л И   :

 

ОТМЕНЯВА  протоколно определение от 16.03.2009 година постановено по В гр.дело № 80/2009 година ,с което е даден ход на делото по същество и обявено за решаване.

ПРЕКРАТЯВА производството по В гр.дело № 80/2009 година и ВРЪЩА  същото на Велинградския районен съд ,за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на определението.

След отстраняване на пречките за движението му,делото следва да се върне отново в Окръжен съд гр.Пазарджик .

Определението е по движение на делото и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ :