О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №…

 

гр. Пазарджик, 30.06.2009 г.

 

 

Пазарджишкият   окръжен   съд,   гражданска  колегия,  в  закрито

заседание на тридесети юни…………….….……..………………….

през две хиляди и девета година.........................................в  състав:

 

                                Председател: П.Я.

           Членове: Е.С.

                                                         А.П.

 

като разгледа докладваното от съдия А.П. *** по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.413, ал.2 от ГПК. Със с разпореждане и заповед за изпълнение № 891/23.04.2009 г., постановена по ч.гр.д. № 1420/2009 г. Пазарджишкият районен съд е отказал на Б. Юзтоп, гражданин на Република Турция, представляван от адв.С.П.Д. с адрес за кореспонденция гр.София, район Красно село, п.код 1303, ул.”Позитано” № 11А, ет.5, ап.13, да му присъди сумата 923 лв., представляваща платена от заявителя ДТ по ч.гр.д. № 975/2009 г. по описа на ПРС с мотив, че представеното пълномощно е такова по изпълнително дело № 391/2007 г. по описа на ЧСИ 750 Никола Торнев и не установява да има връзка с претенция за издаване на заповед по реда на чл.410 от ГПК.

         Така постановеното разпореждане се обжалва в предвидения от закона срок пред Пазарджишкия окръжен съд с оплаквания за незаконосъобразност. В жалбата се твърди, че с пълномощното освен упълномощаване по посоченото изпълнително дело адв.Д. е упълномощена и да събира вземанията на Юзтоп от С.М.А. с посочен адрес. Моли след установяване на твърденията, изложени в жалбата, атакуваното разпореждане на бъде отменено.

         Окръжният съд след като се запозна с твърденията, изложени в жалбата и приложените доказателства, намира разпореждането на Пазарджишкия районен съд за допустимо, той като е издадено от компетентен съд в рамките на неговите правомощия и в изискуемата се от закона форма. Разгледана по същество частната жалба е и основателна по следните съображения:

         Видно е от приложеното към ч.гр.д. № 1420/2009 г. пълномощно, че адв.С.Д. и адв.Невена Стайкова са упълномощени от Б. Юзтоп да го представляват по повод събиране на вземанията му от С.М.А. *** и по повод изп.д. № 391/2007 г. на ЧСИ 750 Никола Торнев. Няма спор, че претендираната сума от 923 лв. представлява разноски, направени от Юзтоп по повод издаване на заповед за изпълнение за парично задължение № 595/17.03.2009 г., постановена по ч.гр.д.№ 975/2009 по описа на ПРС, издадена против С.М.А..

         Неоснователен е изводът на първоинстанционния съд, че адв.Д., подала заявлението по чл.410 от ГПК от името на Юзтоп, не била упълномощена по надлежен начин за това. Напротив, както беше посочено по-горе, тя е изрично упълномощена да събира вземанията на Юзтоп от С.М.А., а без съмнение издаването на заповед по чл.410 от ГПК е един от законните начини за това. По изложените съображения разпореждането от 23.04.2009 г. следва да бъде отменено, вместо което Пазарджишкият районен съд следва да разгледа подаденото заявление като отчете факта, че адв.С.Д. е надлежно упълномощена. Доколкото окръжният съд не е компетентен да разглежда като първа инстанция производства по реда на чл.410 от ГПК, делото следва да бъде върнато на Пазарджишкия районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Като взе предвид гореизложеното, Пазарджишкият окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ, инкорпорирано в заповед № 891/23.04.2009 г., постановено по ч.гр.д. № 1420/2009 г. по описа на Пазарджишкия РС.

         ВРЪЩА ч.гр.д. № 1420/2009 г. на Пазарджишкия РС за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Определението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: