Р Е Ш Е Н И Е

    329        29.06  .2009 год. , гр.Пазарджик

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 Пазарджишки  окръжен  съд , гражданска  колегия ,трети въззивен състав, в  публично заседание на двадесет и четвърти юни  през две хиляди и девета година в състав:

 

 

 

                                                           

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Трънджиева  

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: Красимир   Ненчев

                                                                                   Венцислав Маратилов                                                                                                                

                                                                                         

 

при секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2008 година ,за да се произнесе ,взе предвид следното :

 

 

                Производството е по чл.196 и следващите от ГПК /отм./ във връзка с § 2  ал.І от ПЗР на ГПК.

         С решение на Велинградски районен съд  № 137 от 9.06-2008 година,постановено по гр.д.№ 555 по описа на съда за 2007 година е  осъдено „Наутика” ЕООД /в несъстоятелност/ ,със седалище и адрес на управление гр.П. ул.”И. ш.” № 3 със синдик Б.А.М. да заплати на И.М.У. *** сумата 4524,67 лева,съставляваща възнаграждение по договор от 20.12.2004 година,ведно със законната лихва от 17.09.2007 година  и разноски по делото в размер на 680,99 лева.Отхвърлен е иска за заплащане на мораторна лихва в размер на 1500 лева.

         В срока по чл.197 от ГПК /отм./ така постановеното решение е обжалвано от  „Наутика” ЕООД / в несъстоятелност/ в осъдителната част.Излага се оплакване,че решението е недопустимо.Съдът не съобразил наличието на висящ процес по образувано производство по несъстоятелност и не приложил разпоредбата на чл.637 от ТЗ.

         Подържа се и ,че решението е неправилно,като доводи относими към това оплакване не са изложени във въззивната жалба.Всички доводи в нея са свързани с наличието на производство по несъстоятелност и прилагане на разпоредбата на чл.637 от ТЗ.

         Молят решението  да бъде отменено.

         Писмен отговор от ответника не е постъпил.

         С определение от 10.09.2008 година Пазарджишки окръжен съд е спрял производството по делото на основание чл.182 ал.І б.”е” от ГПК /отм./ във връзка с чл.637 ал.І от ТЗ.

         За да постанови спирането,съдът е приел,че се касае за спор с търговец – длъжник,спрямо когото е открито производство по несъстоятелност,което производство е открито след предявяване на иска.

         След извършени служебно справки и по молба на длъжника  производството е възобновено,като е прието,че са налице условията на чл.637 ал.І т.1 от ТЗ.

         В проведеното съдебно заседание се подържа от представителят на жалбоподателя,че производството по делото ,следва да бъде прекратено.

         Ответникът по жалбата,чрез процесуалния си представител оспорва жалбата.Излага доводи и писмено,както по искането за прекратяване на производството ,така и по същество- относно правилността на първоинстанционното решение.Изложени са доводи и относно претенцията за лихва за минал период.тези доводи съдът няма да обсъжда,тъй като тази част от решението не е предмет на въззивното производство.Ищецът не е обжалвал решението в частта,с която е отхвърлена негова претенция в размер на 1500 лева- представляваща такава за мораторни лихви.

         Въззивният съд намира,че постановеното първоинстанционно решение следва да бъде обезсилено в обжалваната част ,а производството  по делото прекратено.

         Безспорно ,чрез предявения иск се цели реализиране на вземане,възникнало до датата на откриване на производството по несъстоятелност.В изпълнение указанията на съда  с молба от 28.01.2008 година ищецът е представил удостоверение,установяващо актуалното състояние на търговеца,от което е видно,че с решение на съда от 29.11.2007 година е обявена неплатежоспособността и открито производство по несъстоятелност на дружеството – ответник.

         Безспорно при това положение,     съдът е следвало да спре производството при условията на чл.637 ал.І от ТЗ.Вместо това ,съдът е продължил разглеждането и постановил решение.

         Този пропуск сам по себе си не води до недопустимост на съдебното решение и въззивният съд  е спрял производството пред себе си.

         Установено е обаче от събраните доказателства- списък на неприетите вземания и определение на Окръжен съд Пазарджик по гр.д.№ 72 /2007 година,обявено в търговския регистър,че вземането на ищеца не е прието,но не е прието поради това,че е  възникнало преди  решението за откриване на производството,но е предявено след изтичане на срока по чл.688 от ТЗ.

         Основният принцип, който регламентира законът, за да бъде включено едно вземане в списъка на кредиторите, е то да бъде предявено, като това трябва да стане от неговия носител, а това е кредиторът.За предявяване на вземанията ,законът е предвидил срок -  разпоредбата на чл.685 ал.І от ТЗ предвижда,че кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до един месец от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Според разпоредбата на чл.688 ал.І от ТЗ вземане, което е предявено след срока по чл. 685, ал. 1, но не по-късно от два месеца от изтичането му, се вписва в списъка на предявените вземания и се приема по предвидения от закона ред,а след изтичането на този срок вземания, възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност, не могат да се предявяват.

След предявяването на вземането от кредитора, в зависимост от произнасянето на синдика, спрените търговски дела могат да се възобновят, в случай, че то не бъде прието/или приетото вземане е оспорено/, или делото прекратено, когато е прието.

За произнасянето в конкретната хипотеза следва да се отговори на въпроса,какви действия трябва да предприеме съда ,когато вземането не е предявено.Защото когато вземането е предявено след изтичане на срока,то неприемането му на това основание е равнозначно на непредявяване.

Непредявяването на вземането в производството по несъстоятелност в законоустановените срокове води до погасяване на същото, а от тук и до липсата на възможност за възобновяване на производството, спряно на основание чл. 637 ТЗ.Така е приел БАС в свое определение от  10.10.2005 година по гр.д.№ 54/2004 година,поради което е обезсилил постановеното първоинстанционно решение и прекратил производството по делото.

Тези действия на съда /който се е произнесъл с определение,а не с решение/ са били обжалвани и в свое определение № 429 от 17.12.2005 година І о.ТК,ВКС е споделил това разбиране.

ВКС е приел,че с откриване производството по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражни производства по имуществени, граждански и търговски дела срещу длъжника. Целта на закона е вземанията да се предявят и приемат или отхвърлят в производството по несъстоятелност по друга, облекчена процедура. Спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието, или се възобновява, ако вземането не е включено в списъка на приетите вземания, или е включено, но срещу него е направено възражение по реда на чл. 692, ал. 2 ТЗ. Касае се до вземане, възникнало до датата на откриване производството по несъстоятелност, и което следва да се предяви в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ, респ. след изтичането му, но не по-късно от два месеца - чл. 688, ал. 1, изр. 1-во ТЗ. След изтичане на срока по чл. 688, ал. 1, изр. 1-во ТЗ, вземания, възникнали до датата на откриване производството по несъстоятелност, не могат да се предявяват. А непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнени права се погасяват.

Приетото е напълно приложимо и към настоящия казус,тъй като се касае до аналогична хипотеза.

При тези данни ,съдът намира,че подържаните от представителят на дружеството в несъстоятелност доводи са основателни,постановеното първоинстанционно решение следва да бъде обезсилено, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения Пазарджишки окръжен съд

 

 

                                      Р   Е   Ш   И

 

ОБЕЗСИЛВА решение на Велинградски районен съд  № 137 от 9.06-2008 година,постановено по гр.д.№ 555 по описа на съда за 2007 година,с което е  осъдено „Наутика” ЕООД /в несъстоятелност/ ,със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик ул.”И. ш.” № 3 със синдик Б.А.М. да заплати на И.М.У. *** сумата 4524,67 лева,съставляваща възнаграждение по договор от 20.12.2004 година,ведно със законната лихва от 17.09.2007 година  и разноски по делото в размер на 680,99 лева и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                 2.