Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер           338                        29.06.2009г.               град    Пазарджик                               

 

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, трети въззивен граждански състав, на двадесет и четвърти юни две хиляди и девета година в открито заседание, в следния състав:

                                                                    

                                                                    Председател: Мина Трънджиева                                                                                            Членове: Красимир Ненчев

                                 Венцислав Маратилов

 

при участието на   секретаря Д.Н., като разгледа докладваното от съдията М. ***  по описа за 2008г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:     

            Производството е по реда на параграф 2 ал.1 от ПЗР на Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008г. във връзка с чл.196 и следващите от ГПК от 1952г.-отм.

          С решение № 101 от 18.04.2008г. на Велинградски районен съд, постановено по гр.д.№553/2007г. по описа на същия съд, е осъдено „Наутика” ЕООД /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул.”Ив. ш.” №3 със синдик  Б.  А.М., да заплати на ЕТ”Д.М.”,  със седалище и адрес на управление в с.К., община Велинград, представляван от Д.С.М.,  общо сумата от 9207лв, съставляваща възнаграждение, от които по договор от 08.12.2003г.-сумата от 4532.24лв и по договор от 20.12.2004г. в размер на 4674.76лв, ведно със законната лихва върху главницата от 9207лв, считано от 17.09.2007г. до окончателното й изплащане, както и 907.23лв разноски по делото. Със същото решение е отхвърлен иска за заплащане на мораторна лихва в размер на 2750лв.Дружеството в несъстоятелност е осъдено да заплати в полза на съда разноски в размер на 81.23лв , а ЕТ е осъден да заплати на РС гр.Велинград разноски в размер на 27.77лв.

Така постановеното решение се обжалва в срока по чл.197 от ГПК /отм/, от „Наутика” ЕООД /в несъстоятелност/ в осъдителните му части. Излагат се доводи за порочност на решението като недопустимо, с оглед несъобразяване на съдебния акт  с наличието на висящ процес по образувано производство по несъстоятелност и не прилагане на разпоредбата на чл.637 от Търговския закон.

Поддържа се още, че и решението по същество е неправилно, без да са изложени конкретни доводи в тази насока във въззивната жалба. Всички доводи в същата са свързани преди всичко с наличието на производство по несъстоятелност и прилагане на разпоредбата на чл.637 от ТЗ. Искането е да се отмени решението.

Няма постъпили писмени възражения от ответника по въззивната жалба в срока по чл.201 ал.1 от ГПК(отм).

С протоколно определение от 10.09.2008г. Пазарджишкият окръжен съд е спрял производството по делото на основание чл.182 ал.1 буква ”е” от ГПК(отм)  във връзка с чл.637 ал.1 от ТЗ, приемайки, че се касае за спор с търговец-длъжник, спрямо когото е открито производство по несъстоятелност, което е открито след предявяване на исковете.

След извършени служебно справки и по молба на въззиваемата страна-ЕТ,  производството е възобновено, като е прието, че са налице условията на чл.637 ал.3 т.1 от ТЗ.

В проведеното открито съдебно заседание се поддържа от представителя на жалбоподателя, че производството по делото следва да бъде прекратено.

         Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, оспорва същата. Излага доводи  както по искането за прекратяване на производството, така и по съществото на спора-относно правилността на обжалвания съдебен акт, за което представя и писмени бележки. Изложени са и доводи досежно претенцията за мораторна лихва от 2750лв, които съдът намира, че не следва да обсъжда, доколкото в тази част няма подадена въззивна жалба от ищеца и тя не е предмет на въззивно обжалване.

Въззивният съд като съобрази доводите на страните и преценявайки събраните по делото доказателства, намира, че  постановеното решение следва да бъде обезсилено в обжалваната част, а производството по делото да се прекрати.

Съображенията за това са следните:

На първо място, безспорно, чрез предявения иск се цели реализиране на вземане, възникнало до датата на откриване на производството по несъстоятелност. В тази връзка от представеното по делото удостоверение за актуално състояние  от 25.01.2008г.  е видно, че с решение на съда №77 от 29.11.2007г. е обявена неплатежоспособността и е открито производство по несъстоятелност на дружеството-ответник.

Безспорно при тези данни, районният съд е следвало да спре производството при условията на чл.637 ал.1 от ТЗ, което в случая не е сторено, а съдът е продължил  съдопроизводствените действия по делото и е постановил решение. Този пропуск сам по себе си  не води до недопустимост на  съдебното решение  и въззивният съд е спрял производството пред себе си.

         Установява се обаче от събраните доказателства, а именно-списък на неприетите вземания и определение на Пазарджишки окръжен съд № 128 от 20.05.2009г.  по гр.д.№72/2007г., обявено в Търговския регистър, че вземанията на ищеца по двата договора, описани в исковата молба, не са приети, но причината за това  е, че същите са възникнали преди решението на съда за откриване на производството, но са предявени след изтичането на срока по чл.688 от ТЗ.

         Основният принцип, който регламентира закона, за да бъде включено едно вземане в списъка на приетите от синдика вземания, е то да бъде надлежно предявено като това стане от неговия носител, а това е съответния кредитор. За предявяване на вземанията, законът е предвидил срок-разпоредбата на чл.685 ал.1 от ТЗ предвижда, че кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до 1 месец от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Според разпоредбата на чл.688 ал.1 от ТЗ вземане, което е предявено след срока по чл.685 ал.1, но не по-късно от два месеца от изтичането му, се вписва в списъка на предявените вземания и се приема по предвидения от закона ред, а след изтичането на този срок вземания, възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност, не могат да се предявяват.

         В закона е регламентирано, че след предявяване на вземането от кредитора, в зависимост от произнасянето от синдика, спрените търговски дела могат да се възобновят, в случай, че то не бъде прието /или приетото вземане е оспорено/, или делото е прекратено, когато е прието.

         Непредявяването на вземането в производството по несъстоятелност в законоустановените срокове води до погасяване на същото, а от тук и до липсата на процесуална възможност за възобновяване на производството, спряно на основание чл.637 от ТЗ. Така е приел и БАС в свое определение от 10.10.2005г. по гр.д.№54/ 2004г., поради което е обезсилил постановеното първоинстанционно решение и е прекратил производството по делото.

         Тези действия на съда, а именно, произнасяйки се с определение вместо с решение, са били обжалвани  и в свое определение №429 от 17.12.2005г., Іо.,ТК , ВКС е споделил това разбиране.

         ВКС е приел, че  с откриване производството по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражни производства по имуществени, граждански и търговски дела срещу длъжника. Целта на закона е вземанията да се предявят и приемат или отхвърлят в производството по несъстоятелност по друга, облекчена процедура. Спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието, или се възобновява, ако вземането не е включено в списъка на приетите вземания, или е включено, но срещу него е направено възражение по реда на чл.692 ал.2 от ТЗ. Касае се до вземане, възникнало до датата на откриване на производството по несъстоятелност, и което следва да се предяви в срока по чл.685 ал.1 от ТЗ, респективно след изтичането му, но не по-късно от два месеца-688 ал.1 изр.І-во от ТЗ. След изтичането на срока по чл.688 ал.1 т.1 от ТЗ, вземанията възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност, не могат да се предявяват. А непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнени права се погасяват.

         Приетото е напълно приложимо  и към настоящия правен спор, тъй като се касае до напълно аналогична хипотеза когато вземанията на ЕТ са възникнали няколко години преди откриване производството по несъстоятелност и не са своевременно заявени за включването им в списъка на приетите от синдика вземания.

         Затова, въззивният съд намира, че поддържаните от представителя на дружеството в несъстоятелност доводи са основателни. Постановеното първоинстанционно решение следва да бъде обезсилено, а производството по делото-прекратено.

         Водим от горното и на основание чл.209 ал.1 изр.І-во от ГПК(отм), Пазарджишкият окръжен съд

 

                                      Р    Е    Ш    И   :

 

         ОБЕЗСИЛВА решение № 101 от 18.04.2008г. на Велинградски районен съд, постановено по гр.д.№553/2007г. по описа на същия съд,  с което е осъдено „Наутика” ЕООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление в гр.П., ул.”И. ш.” №3 със синдик  Б.  А.М., да заплати на ЕТ ”Д.М.”, със седалище и адрес на управление в с.К., община Велинград, представляван от Д.С.М., общо сумата от 9207лв съставляваща възнаграждение, от които по договор от 08.12.2003г.-сумата от 4532.24лв и по договор от 20.12.2004г. – сумата от  4674.76лв, ведно със законната лихва върху главницата от 9207лв, считано от 17.09.2007г. до окончателното й изплащане, както и 907.23лв разноски по делото и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото.

         Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд на Р България.

 

         Председател:                        Членове:1.                2.