Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 Пазарджик

 

   2009

 

 

 
 

Номер                           Година                                  Град                                    

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Пазарджишки  окръжен съд

 

ІІ-ри търговски  състав

 
 


                                                                                                                 

 

2009

8-04-14

8-04-14 888888888888888888

 

 

 
                

на                                                                     Година                                      

 

в публично (закрито ) заседание в  състав:

КРАСИМИР НЕНЧЕВ

 
                                                                    

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

 

 
 


                                                      ЧЛЕНОВЕ:                                                    

 

 
                                                                   

                                                                                                                    

                                                                                                                            

 

 
 

Секретар :                                                       

КРАСИМИР НЕНЧЕВ     НЕНЧЕВ

 
 


като разгледа докладваното от съдията                                                                                    

  920 

 

2008

 
 


гражданско      дело №                   по описа за            

 

за да се произнесе взе предвид следното :

 

І. Страни в съдебното производство .

а/ Ищец: Т.Г.П. *** ,  ЕГН **********.

б/Ответници :

-М.В.К. *** ,  ЕГН **********.

-Н.М.К. *** , ЕГН **********, действувайки в процеса чрез назначения особен представител,  адвокат  А.Г.К. ***  ,вписан под № 1107 в Националния регистър за правна помощ.

ІІ.Обстоятелства, на които се основава иска  и  искане ( петитум на исковата молба ). 

В исковата молба се твърди , че   ищцата и ответника М.К. са сключили граждански брак през 2004г. , който е първи и за двамата съпрузи , като от брака си нямат родени деца . Твърди се ,че от началото на 2007г. съпрузите са заживяли фактически разделени, като не са поддържали отношения помежду си ,включително и интимни  отношения . Твърди се ,че бракът между страните е прекратен с решение на районен съд Пазарджик от  16. 01. 2008г. Твърди се ,че по време на фактическата раздяла ищцата е заживяла на съпружески начала с лицето Стефан Иванов Ганчев от с. Лозен , обл. Пазарджик , от когото е забременяла и  на  20. 06. 2008г. е родила детето Н.М.К. .  Твърди се , че в акта за раждане на детето ответника М.К. е записан, като негов биологичен баща единствено въз основа на презумпцията за бащинство по чл. 32 ал. І от СК.    

Моли съда, след като докаже твърденията си, да постанови решение, с което се приеме за установено по отношение на ответниците , че  ответника  М.В.К.    не  е биологичен баща на детето  Н.М.  К.  ,  тъй като  не е могло да бъде заченато  от  него. Сочи доказателства в подкрепа на твърденията си .

Ответникът М.В.К. *** не оспорва исковете. Не сочи доказателства .

Ответницата Н.М.  К. ***  , действувайки в процеса чрез назначения особен представител А.Г.К. ***  ,вписана под № 1107 в Националния регистър за правна помощ не оспорва иска.Не сочи доказателства .

Заинтересованата страна Дирекция  “Социално подпомагане “ гр. Пазарджик  не взема становище по исковете. Не сочи доказателства .

ІІІ. Правно основание на предявения иск и фактически състав на правната норма

От обстоятелствената част на исковата молба и от  направеното искане  съдът прави извода, че  исковата претенция намира правното си основание в текста на чл.331 ал. І от ГПК във вр.  33 ал. І­­­І от СК- отрицателен установителен иск за оспорване на произход от бащата.

Фактическият състав на посочената правна норма съдържа  , както  процесуални , така и материалноправни  предпоставки  , които в своето кумулативно единство предполагат основателността на исковата претенция . Процесуалните предпоставки обуславят процесуалната допустимост на исковата молба , а материалноправните нейната основателност.

Процесуалните предпоставки са следните :

1/Строго ограничена  активна и пасивна процесуална легитимация . Страни по иск са оспорване на бащинство  са   майката , детето и съпругът – чл. 34 от  СК.

Съдебната практика е единодушна по въпроса , че детето няма право на иск по чл. 33  от СК .  То   не може чрез иск да оборва законната презумпция по чл. 32 ал. І от СК , а именно , че  съпругът на майката е негов законен баща . Това означава , че процесуалната легитимация на детето винаги е “пасивна” , то винаги е ответник по предявения иск .

Право на иск по чл. 33 от СК имат майката и съпругът на майката , който се счита за баща на детето, при хипотезите на чл. 32 от СК . В зависимост от това кой оспорва бащинството (майката или бащата)  се определя активната и пасивна процесуална легитимация  на страните . В конкретния случай  бащинството се оспорва от майката , поради което ответници по иска следва да бъдат  бащата   и детето . 

2/ Искът по чл. 33 от СК е процесуално допустим само , ако детето има установен произход от бащата в акта за раждане .  От представения по делото препис от удостоверение за раждане  от  27. 06. 2008г.   на община  Пазарджик     , се установява, че  като баща на детето Н.М.К.    е записан  ответника  М.В.К. , поради което иска е процесуално допустим и  по отношение на тази предпоставка на закона .

3/ Спазване на преклузивния едногодишен срок за предявяване на иска . Когато бащинството се оспорва от съпруга на майката , срока започва да тече от узнаване за раждането ( чл.33 ал. 1 от СК), а когато то се оспорва от майката , срока започва да тече от  датата на раждането ( чл. 33 ал. ІІ от СК ). От  съдържанието на удостоверението за раждане се установява , че детето е родено на  20. 06. 2008г.   Исковата молба е постъпила в съда на 11. 08. 2008г. , при което следва извода за процесуалната  допустимост и по отношение на тази законова предпоставка.  

Материалната предпоставка е само една и тя предполага да се установи в съдебното производство, че детето не е могло да бъде заченато  от съпруга на майката . Това означава, че в тежест на ищцовата страна е да установи две обстоятелства : 

1/  вероятния период на зачеване на детето ;

2/  факта на  невъзможност майката през този период  да е заченала от своя съпруг ; 

Законът не ограничава  ищцовата  страна по отношение вида на доказателствените средства, чрез които ще установи посочените обстоятелства . Това може да стане , както с гласни и писмени   доказателства , така и чрез заключения на съдебно-медицински експертизи(гинекологична ,  кръвно- групова , левкоцитна ,еритроцитна , хромозомна , антропологична и т.н.) 

Когато страната  установява иска си чрез гласни доказателства , трябва от обясненията на свидетелите да може да се направи безспорния извод  , че през вероятния период на зачеване на детето е изключена всякаква възможност за полови контакти между майката и съпругът.

Когато страната се позовава на заключения на медицински  експертизи трябва да се има предвид следното:

1/Всяка медицинска експертиза представлява самостоятелно доказателствено средство и заключенията им имат самостоятелна доказателствена стойност ; 

2/Не е нужно всичките медицински експертизи да  изключват съпруга  , като възможен биологичен баща на детето, за да се уважи иска . Достатъчно е само една от медицинските експертизи (в резултат на анализа на кръвните или тъканните проби, взети от майката, детето и съпруга )  да изключва  категорично съпруга  , като вероятен биологичен баща на детето , за да се уважи  иска за оспорване на бащинство , независимо от това , че по делото може да са събрани доказателства за полови контакти между  съпрузите през вероятния период на забременяване на майката и независимо от факта ,че другите медицински експертизи не изключват съпруга , като възможен биологичен баща на детето . 

3/ Когато   медицинските експертизи не изключват съпруга на майката  , като възможен биологичен баща на детето , това не е абсолютно  основание  да се отхвърли иска  за оспорване на бащинство  . В този случай ще следва  да се установи имали ли са  страните полови контакти през  вероятния разширен период на зачеването на детето .

ІV.Фактическа страна на правния спор. 

Представи се ,като доказателство по делото  решение  от 16. 01. 2008г.  на районен съд Пазарджик , постановено по бр. д. № 2510/ 2007г. по описа на същия съд  , с което е прекратен поради развод брака между страните . Решението е влязло в законна сила на  21. 02. 2008г.  В мотивите на решението е посочено ,че  страните са сключили граждански брак на  24. 10. 2004г. , като повече от четири месеца живеят разделени, не поддържат никакви контакти помежду си ,нито пък са правили опити да  заживеят отново съвместно . 

По делото бе изслушано и прието заключение на съдебно- медицинска ( акушеро-гинекологична ) експертиза , която установи пред съда , че  вероятната дата на зачеването на детето   Н.М.К.  е  между  22  - 24. 09.2007г.  

По реда на чл.  145 ал. І от ГПК ответника М.К. обясни пред съда , че от началото на 2007г. живеят с ищцата  фактически разделени и не са поддържали никакви отношения , включително и полови отношения . Обясни , че той не е биологичен баща на детето Н.  К. и  че то не е заченато от него .        

Като свидетел по делото се разпита лицето Ангелина Кирилова П. , майка  на ищцата .  Свидетелката обясни пред съда , че  от 2007г. ищцата и ответника М.К. не живеят заедно и не са поддържали никакви отношения , включително и интимни  отношения .  Обясни ,че от   2007г. дъщеря й живее на съпружески начала с лицето Стефан Ганчев от с.Лозен , от когато е забременяла и е родила детето Н.К. . Обясни , че от 2007г. дъщеря й не е имала   отношения и връзки с други мъже, освен с лицето Стефан Ганчев, с когото продължават да живеят заедно  в домът му в с. Лозен , където отглеждат малолетната Недежда  К. .   

V.Правни изводи .

Искът е   изцяло доказан и основателен.

При така установената фактическа страна на спора , съдът приема , че в настоящето съдебно производство по категоричен начин бе оборена  презумпцията по чл. 32 ал. І от СК , която представлява главен предмет на доказване, на иска по чл. 33 ал. ІІ от  СК  и въз  основа  на която   ответника М.  В.  К.     е вписан  в акта  за раждане , като  баща на детето Н.М.К.  .

Установи се по делото , че от   началото на 2007г.   , включително и към   вероятната дата на зачеването, на детето Н.К. през месец септември  на 2007г. ищцата   и ответника М.В.К.   не  са  живели  съвместно  и не са   поддържали никакви контакти и отношения , включително и полови   отношения .  Установи се , че от  2007г., включително и към настоящия момент    ищцата живее  в с.  Лозен ,обл. Пазарджик  на съпружески начала с лицето Стефан Иванов Ганчев  , от когото е забременяла и на 20. 06. 2008г. е родила детето Н.М.К.  .

  На основание чл. 75 ал. І и чл. 76 от  Закона за гражданското регистрация ( ЗГР)   във вр. с чл. 15 от  ЗГР  ще следва , след  влизане в сила на съдебното решение , препис от него служебно да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Пазарджик     за извършване на промяна в акта за раждане на детето , относно произхода от бащата , който следва да се впише , като “неизвестен”  и относно  бащиното и фамилното име на детето  , които следва да се определят от длъжностното лице по гражданското състояние ,  по реда на чл. 15 от  ЗГР.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 235 от ГПК  Пазарджишкия Окръжен съд

 

 

    Р   Е   Ш   И  :

 

 

По иска предявен от Т.Г.П. *** ,  ЕГН ********** против М.В.К. ***, ЕГН **********  и против малолетната  Н.М.К. *** , ЕГН **********, действувайки в процеса чрез назначения особен представител,  адвокат  А.Г.К. ***, вписан под № 1107 в Националния регистър за правна помощ  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО  по отношение на ответниците , че ответника М.В.К. ***, ЕГН **********   НЕ Е БИОЛГИЧЕН БАЩА  на детето Н.М.К. *** , ЕГН **********, родена на  20. 06. 2008г.   , тъй като  ТО НЕ Е МОГЛО ДА БЪДЕ ЗАЧЕНАТО ОТ НЕГО. 

 

            След  влизане в сила на съдебното решение , препис от него служебно да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община  Пазарджик   за извършване на промяна в акта за раждане на детето , относно произхода от бащата , който следва да се впише , като “неизвестен “ и относно  бащиното и фамилното име на детето  , които следва да се определят от длъжностното лице по гражданското състояние, по реда на чл. 15 от  ЗГР.

 

 

 

            Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен  срок от   връчването му  на страните  пред  Апелативен съд  гр. Пловдив.

 

 

                                                                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :