Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    322

 

                                Гр.Пазарджик 25.06.2009 година

 

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Пазарджишкият окръжен съд,гражданска колегия, І въззивен състав в публично заседание на 01.06.2009 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Янева

                                                  ЧЛЕНОВЕ : Елеонора Серафимова

                                                                        Албена Палова

 

 

При секретаря В.Б.,с участието на прокурора…………,като изслуша докладваното от съдията Я. ***/2009 година по описа на съда и за да се произнесе прие следното:

Производството е по реда на чл.196и сл. от ГПК/отм/.

Образувано е по подадена въззивна жалба от А.Л.К. *** ,чрез процесуалният му пълномощник –адв.Д.К.  против решение № 1163/15.12.2008 година постановено по гр.дело № 1917/2007 година на Пазарджишкия районен съд в ЧАСТТА  с която е :

1/прието ,че делът му от апартамента ,представляващ индивидуална собственост е 1420.88 / 10738 ид.части ,както и ,че делът на съпругата му от апартамента възлиза на  9317.13/10 738 ид.части..11 находящ се в гр.П. ул.”Ал.С.” № 38 и

3/ в частта  с която е ОТХВЪРЛЕН  като неоснователен искът  с правно основание чл.12 ал.1 от ЗН.

Подържа се ,че решението на първоинстанционният съд в обжалваните му части е неправилно.

Иска се отмяната му и постановяване на друго по същество с което се приеме,че размерът на индивидуалната му част от апартамента е 2367/10738 ид.части,да се уважи претенцията му с правно основание чл.12 ал.1 от ЗН ,като съдът съобрази и представените пред настоящата инстанция писмени доказателства,като се приеме,че размерът на запазената му част от апартамента  е 4185.06/10738 ид.части ,при положение,че делът му от апартамента  представляващ индивидуална собственост е 2367/10738 ид.части ,а не както е приел първоинстанционният съд 1420.88/10738 ид.части.

С жалбата са представени писмени доказателства ,поискани са и съдът е допуснал и нови гласни доказателства по смисъла на чл.205 от ГПК.

Ответницата по жалбата Р.Д. ,чрез процесуалния си представител –адв.П. е оспорил изцяло подадената жалба,с изразено становище,че същата е неоснователна ,тъй като решението в обжалваните му части е обосновано и законосъобразно.

Ответника К.А. счита,че решението на първоинстанционният съд е неправилно , тъй като всеки един от наследниците следвало да получи това което му се полага.

Ответницата К.С. счита ,че претенциите на жалбоподателя са основателни.

Останалите ответници редовно призовани не са се явили и не са изразили становище по подадената жалба .Не са подали и отговор в  срока по чл.201 от ГПК

Съдът като съобрази основателността на оплакванията изложени в жалбата и доразвити в писмените бележки на адв.К.,становището на останалите страни,събраните по делото доказателства,преценени поотделно и в тяхната съвкупност ,с оглед и разпоредбата на чл.188 от ГПК като съобрази и представените доказателства пред настоящата инстанция,прие за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима.Подадена  е от легитимирана страна и в срока по чл.197 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е частично основателно ,в ЧАСТТА досежно отхвърленият от съда иск с правно основание чл.12 ал.1 от ЗН.

Ищецът А.Л.К. *** против ответниците Р.М.Д.,ЕГН-********** ***,Д.А.Д.,ЕГН-********** ***,Е.А.М.,ЕГН-********** ***„Ц. О.” №76 и настоящ адрес с.М. К.,обл.П,ул.”.-та” №14,М.И.Ц.,ЕГН-********** ***,К.В.А.,ЕГН-********** ***,Д.В.А.,ЕГН-********** ***,И.В.Ц.,ЕГН-********** ***,М.Ц.Т.,ЕГН-********** ***,Т.Ц.Б.,ЕГН-********** ***,Б.Ц.Ц.,ЕГН-********** ***,С.С.Ц.,ЕГН-********** ***,К.С.Т.,ЕГН-********** *** , Т.И.И.,ЕГН-********** *** и И.И.И.,ЕГН-********** ***  твърди,че със саморъчно завещание съставено на 22.12.2003г.и обявено на 29.04.2004г.по нот.д.№314/2003г.покойната му съпруга О. И.К. починала на 07.04.2004г. завещала в полза на племенницата си Р.М.Д. всичко,което притежава към момента на смъртта си.

Твърди също така,че той  и съпругата му придобили собствеността върху семейното им жилище представляващо апартамент №1 с площ от 66,69 кв.м.,състоящо се от стая,хол и  кухня,антре,баня-клозет и една лоджа,находящо се на ул.”Ал.С.” №38 в гр.П. ведно със зимнично помещение №12 с площ от 12,76 кв.м. и таванско помещение №18 с площ от 12,99 кв.м. Този  имота бил възложен в дял на съпругата му,а тя била осъдена да заплати парично уравнение на доведената си дъщеря от първия брак на първия си съпруг,чието наследство било предмет на делба по гр.д.№497/1980г.На 03.09.1980г.Паричното уравнение било изплатено на М.Д. К.

Твърди още,че съпругата му притежавала по наследство от покойния си първи съпруг и от баща си земеделски земи подробно описани в исковата молба.

Освен това същата към момента на смъртта си притежавала 529 бр.поименни акции издадени с поредни номера от 2118 до 2646 от “Монтажни линии” ЕАД гр.П. и компенсаторни записи получени срещу одържавено място представляващо имот №2206,кв.493 по плана на гр.П. въз основа на Заповед №РД 24-202/04.04.2001г.на Министъра на икономиката.

Твърди се,че с решение на ПОС по в.гр.д.№ 280/2007г.завещателното разпореждане извършено от О. К. в полза на Р.Д. е намалено с ½ до размера необходим за възстановяване на запазената част на ищеца от наследството на съпругата му,както и ,че след смъртта на О. К. и с оглед на извършеното от нея завещание и след неговото намаляване е възникнала съсобственост между него и Р.Д. ,която моли съда да прекрати с делба  при равни права.

Тъй като живял с покойната си съпруга от 1978г.до смъртта й през 2004г.и се е грижел за нея , моли съдът да се произнесе с решение ,с което да му присъди обикновената покъщнина,а именно:холова секция от три модула,кухненски бюфет,бюфет полиран,ъглова спалня,легло двойно-ръчна изработка,нощни шкафчета,диван тапициран,акумулираща печка,ел.готварска печка “Раховец 02”,ел.готварска печка “Мечта”,хладилник “Мраз” ,хладилник “Саратов”,хладилник “Океан”,цветен телевизор LG AV Stereo Golden Eye,телевизор “Респром”,телевизор “Темп”,шевна машина,ръчна,полуавтоматична пералня,отоплителна нафтова печка.

Исковите претенции се поддържани в хода на производството по делото.В подкрепа на твърденията са сочени и доказателства.

С допълнителна молба от 29.01.2008г.ищецът е уточнил  исковата молба като твърди,че делбата следва да се извърши само между него и останалите наследници на О. К. призовани към наследяване,а иска против ответницата Р.Д. да бъде отхвърлен,тъй като завещанието ,с което същата се легитимира като собственик на имотите е нищожно поради липса на форма –не  е написано и подписано от наследодателката,и липса на съгласие.Заявил е ,че разпореждането в полза на ответницата Д. е недействително   по отношение на апартамента ,тъй като същият не е бил индивидуална собственост на наследодателката.

При условията на евентуалност е предявен иск за допускане на делба при равни права между него  и ответницата Р.Д. в случай ,че съда приеме горните съображения за несъстоятелни.

В проведено по делото на 23.04.2008г.съдебно заседание ищеца допълва възраженията си против участието на Р.Д. в делбата.Твърди,че завещанието е недействително ,тъй като предвид влошеното си здравословно състояние наследодателката не е съзнавала значението му и последиците от него.

Становището на ищеца по съществото на спора изразено от процесуалния му представител адв.К.  в писмени бележки е  ,че делба следва да се извърши между него и ответницата Д..

С молба от 07.05.2008г.ищецът е предявил искане за   намаляване на завещателните разпореждания извършени от О. К. със саморъчно завещание от 22.12.2003г.до размера необходим за възстановяване на накърнената му запазена част от наследството на съпругата му.

Ответницата Д. е заявила,че делбата следва да се извърши между нея и ищеца включително и на вещите,които последният  иска  за му  бъдат присъдени по реда на чл.12 ал.1 от ЗН.Оспорила е  твърденията на ищеца,че се е грижел за съпругата си.Сочила е  доказателства.

Ответниците Д.А. и Е.М. са заявили,че оспорват завещанието и поддържат,че ищецът е гледал съпруга си и се е грижел за нея.

Ответниците М.Ц.Т.,Т.Ц.Б. и Б.Ц.Ц. са оспорили  предявените искове по основание и размер.Твърдят,че извършения в полза на ответницата Д. завет на процесния апартамент е недействителен,тъй като О. К. не е била единствен  собственик на целия имот. На второ място твърдят,че ответницата Д.  няма право да участва в делбата и на земеделските земи ,тъй като не е призована към наследяване като наследник на О. К.,а земите не са предмет на завещанието както и ,че завещанието е нищожно,тъй като при съставянето му не е спазено изискването за форма по чл.42 б.”б” ЗН във вр.с чл.25 ал.1 от с.з.,а именно не е написано и подписано от О. К.. Сочили  се доказателства.

   Безспорно е по делото ,а в този смисъл са и представените писмени доказателства - удостоверение за сключен граждански брак  издадено на 11.09.1978г.,че ищецът и наследодателката О. К. са сключили граждански брак на същата дата.Съпругата е починала на 07.04.2004г.,което се установява от приложен  към делото препис извлечение от акт за смърт №321/08.04.2004г.Безспорно е ,че от брака си двамата нямат родени деца.

Представено е удостоверение за наследници на О. К. изх.№2185/06.07.2007г.,от което се установява,че след смъртта й нейни наследници са,освен ищеца-преживял съпруг и ответниците -братя и сестри  и техни низходящи                           Видно от представено като доказателство по делото саморъчно завещание съставено от наследодателката на 22.12.2003г.и нотариално обявено на 29.04.2004г., същата е изразила воля да завещае на ответницата Р.Д. притежавания от нея апартамент в гр.П.-индивидуализиран  в текстовата част на завещанието.Тълкувайки действителната воля на завещателката се налага извода,че същата е завещала цялото си имущество в полза на Р.Д.,в подкрепа на който извод е заявлението“желая да остане всичко на нея” и по-нататък в текста  на завещанието “след моята смърт съпругът ми няма право на нищо”.

От допуснатата ,изслушана и не оспорена от страните по делото съдебно графологическа експертиза , се установява,че завещанието е написано и подписано от наследодателката -Офелия К..

От представеното решение на ПОС ,постановено по в.гр.д.№ 280/2007г.се установява,че завещателното разпореждане извършено от О. К. в полза на Р.Д. е намалено с ½ до размера необходим за възстановяване на запазената част на ищеца от наследството на съпругата му.

Не се спори от страните по делото ,че процесния апартамент в гр.П. на ул.”Ал.С.” е придобит от О. К. по  време на брака и с първият и съпруг -Д. Ж. К .Тези обстоятелства са установени  и от приложените и приети като доказателства по делото съдебни решения на ПРС по гр.д.№94/1979г.и на ПОС по гр.д.№497/1980г.С посочените решения  съдът е допуснал и извършил делба на процесния апартамент между наследниците на Д. Ж. К-М. К. – негова дъщеря и О. К.-съпруга.

Имота на стойност 10738,00 лввъзложен в дял на О. К.,като  последната  е била осъдена да заплати за  уравнение на дела на М. К.  сума в  размер на 4855,25 лв.

Към датата на влизане на решението на ПОС в сила О. К. е била в брак с ищеца и по делото не се спори,че сумата представляваща парично уравнение посочена по-горе е изплатена през време на брака ,за което се представени и разписки,от които е видно,че е извършено прихващане между дължимата от О. К. сума и тази ,която със същото решение М. К,  е била осъдена да й заплати в размер на 2013,50 лв.

 С оглед на изложеното следва да се  приема,че са изплатени 2841,75 лв.и че това са семейни средства на ищеца и О. К..Следователно тази сума   в съотношение с общата стойност на апартамента - 2841,75/10738 ид.ч.представлява СИО на ищеца и О. К.,а останалата част в размер на 7896,25/10738 ид.ч.са индивидуална на О. К..

След смъртта на последната  и прекратяването на СИО на това основание ,дела на ищеца възлиза на  1420,88/10738 ид.ч.,а този на О. К. на 9317,13/10738 ид.ч.

          

По делото е допусната и изслушана и съдебно медицинска експертиза,видно от която с оглед на представените по делото писмени доказателства касаещи здравословното състояние на наследодателката, се установява,че към датата на съставяне на завещанието -22.12.2003г.същата се е намирала  в добро общо здравословно състояние и е могла да взема решения.Вещите лица от състава на експертизата не са констатирали в проверените медицински документи да е отразено,че вследствие заболяванията си наследодателката е имала психични отклонения.

                     Разпитани са  и свидетели посочени от  ищеца и от    ответницата Р.Д. за установяване на обстоятелства досежно завещателната дееспособност на О. К. и за това дали ищецът е полагал грижи за нея.

                     Свидетелите на ищеца Е. К. и Е. А. установяват,че са били в близки отношения с наследодателката  и съпруга й.В резултат на преките си и непосредствените  впечатления,установяват по категоричен начин,че наследодателката е боледувала от 2001г.когато за пръв път е била оперирана.Установяват също така,че през времето когато тя е боледувала и е била в болница ищецът е полагал грижи за нея лично или чрез другиго-св.К. е стояла при болната и се е грижела за нея в болницата,а след изписването установява,че ищецът ангажирал жена която да му помага  у дома твърдят,че О. понякога забравяла,мисълта й била непоследователна и се губела както и ,че двамата съпрузи живеели добре.В тази насока са и показанията на св.А.-съпруга на ответника К.А..Последната  установява,че през м.ноември 2003г.се видяла с О. на погребение на роднина и тя се оплакала,че има болки.Приели я в болница през м.декември 2003г.Като отишла да я посети една седмица след приемането й в болницата свидетелката установява,че заварила О. да седи в ъгъла и описва състоянието й като неадекватна.Свидетелката установява,че О. имала много силни болки и заради това не можела да се храни,не разговаряла ,отказала да гледа телевизор,не проявявала желание за нищо. Тя я  посетила втори път и й занесла някои неща.На другия ден О. искала да й дадат от това,което свидетелката й дала предния ден,но не могла да го назове.Позвънили на свидетелката по телефона да я попитат какво е занесла на О ,за да й го дадат.Свидетелката установява,че след като   изписали О. от болницата до Нова Година  тя имала “адски болки” и споделила,че не може да издържа и чака да я оперират.Наскоро след това я оперирали на 06.01.2004г.Св.А. установява,че ищеца много добре се грижел за съпругата.в дома й.

 Св.Ц. -майка на ответницата Р.Д. и съпруга на ответника М.Ц.,установява,че до последно О. била добре и съвсем точно й разказвала за екскурзията си до Турция през м.август 2003г.откъдето донесла подаръци,показвала снимки.Св.Ц. и св.В. на ответната страна установяват,че О. била много наскърбена от това ,че съпругът й през м.септември 2003г.продал негов имот,а нея не почерпил дори един бонбон.По този повод тя казала ,че от неговото не е получила нищо ,но и от своето няма да му даде.Св.Ц. *** 2003г.О. била приета в Урологично отделение за изследвания и била изписана на 22 или 23.12.2003г.При изписването в болницата били ищеца и съпруга на свидетелката.Когато последния се прибрал в къщи тя видяла в джоба на палтото му завещанието.На Коледа свидетелката отишла в дома на О. и занесла някои неща ,които се правят за празника и я заварила в добро състояние.След операцията през м.януари 2004г.свидетелката попитала за завещанието дали е направено от  О. и дали апартамента е неин и тя отговорила,че те с ищеца се били споразумели ,че апартамента си е неин и че той няма да иска от него.Св.Ц. ***  и там заварвала св.В. и Ж. да гледат болната О.Тя говорела напълно нормално и само през последните месеци март и  април била замаяна от обезболяващите ,които приемала.Св.Ц. установява,че О. се оплаквала от сина на ищеца,че не идвал да я види и от ищеца ,че я ругаел и я карал да му преписва апартамента.

 Св.В. установява,че била в много близки отношения с О. и била неотлъчно до нея по време на последната операция през м.януари 2004г.Говорела за апартамента като за свой и нееднократно казвала,че ще го завещае на детето на брат си Р..Споменала за завещанието в урологията където била приета за изследвания и била в добро състояние.Свидетелката не може да установи кога и защо е била преместена от урологията в хирургията ,дали е била преместена по спешност и въобще при какви обстоятелства е станало това.Твърди ,че преди операцията през м.януари не е била при О.

  При така изложената фактическа страна съдът приема за установено от правна страна следното:

  Предявен е иск за делба на наследство на основание чл.278 от ГПК/отм/.Производството е в първа фаза по допускането на делбата.

   По така предявеният иск ,първоинстанционният съд е постановил решение,с което е допуснал делба на апартамента между ищеца-жалбоподател в настоящото производство и ответницата Р.Д. при права 6079.44/10738 ид.части за ищеца и 4658.56/10738 ид.части за ответницата Д.,като е отхвърлил иска за делба на апартамента по отношение на останалите ответници.

Постановено е и решение и във връзка с предявеният иск за делба на останалите в наследство зем.земи ,а така също е отхвърлен като неоснователен предявеният иск от ищеца с правно основание чл.12 ал.1 от ЗН .

Оставено е без разглеждане  като процесуално недопустимо искането на ищеца  против ответницата Р.Д. за намаляване на завещателното разпореждане  извършено от наследодателката О. К. ,както и искането на ищеца против ответниците за делба на останалите в наследство 529 бр. поименни акции издадени от „Монтажни линии „ЕАД П ,като е ПРЕКРАТИЛ  производството по първоинстанционното дело.

Решението на съда в посочените части ,с които е допусната делба на апартамента между ищеца и ответницата Д.,с което е отхвърлен искът за делба на апартамента срещу останалите ответници,уважен  частично иска за делба на останалите в наследство зем.земи и отхвърлен в останалата му част и в частта с която са оставени без разглеждане като недопустими  искането за намаляване на завещателното разпореждане и за делба на посочените поименни акции ,не е обжалвано и е влязло в законна сила.

Както се посочи по-горе решението е обжалвано само в частта му с която :

1/ е определен делът на ищеца ,представляващ индивидуална собственост и делът на наследодателката  от допуснатия до делба апартамент.

2/ с която е определен размерът на запазената му част  от апартамента и

3/ с която е отхвърлен предявеният иск по чл.12 ал.1 от ЗН,поради което в настоящото производство съдът дължи произнасяне само досежно правилността и законосъобразността на първоинстанционното решение в обжалваните  –посочени по горе части.

Безспорно е установено,че ищецът е наследник на О. К.,а ответницата Д. е наследник по завещание на същата по смисъла на чл.16 ал.1 от ЗН във връзка с изложените по-горе съображения на съда за характера на представеното и прието като доказателство по делото саморъчно завещание от 22.12.2003г.

Тъй като с цитираното завещание О. К. правно валидно се е   разпоредила с цялото си движимо и недвижимо имущество за след смъртта си в полза на ответницата Д. и това завещание е намалено с Решение на ПОС по в.гр.д.№280/2007г.до размера на ½ ид.ч.в полза на ищеца ,който единствен от наследниците е упражнил  правото си по чл.30 от ЗН ,то съдът приема че към настоящия момент е налице съсобственост при равни права между ищеца и ответницата Р.Д. на имуществото останало в наследство от О. К. притежавано от нея към момента на смъртта й и посочено в исковата молба като предмет на делото.

При това положение досежно делбата на апартамента,съдът с оглед изложеното по-горе приема,че наследодателката е била собственик на 7896,25/10738 ид.ч.,а останалата част в размер на 2841,75/10738 ид.ч.представлява СИО с ищеца .

След смъртта й и прекратяването на СИО на това основание дела на ищеца от апартамента ,представляващ индивидуална собственост възлиза на  1420,88/10738 ид.ч.,а този на О. К. на 9317,12/10738 ид.ч.

 Половината от тази част се наследява от ищеца и неговия дял възлиза на 6079,44/10738 ид.ч.,а другата половина – преминава в патримониума на наследника по завещание ответницата Р.Д. ,чийто дял възлиза на 4658,56/10738 ид.ч.При тези квоти следва да бъде допусната делба на този имот между двамата съделители.

При този размер на дела на жалбоподателя от апартамента представляващ индивидуална собственост ,разликата до 6079.44 лв. представлява неговата запазена част ,представляваща ½ ид.част от 9317.12 лв. или 4 658.56 лв.

Като е приел това и постановил решението си в този смисъл,с оглед на събраните по делото доказателства,първоинстанционният съд е постановил по съществото си едно правилно решение,което следва да се остави в сила.

По изложените съображения,неоснователни се явяват направените възражения и разсъждения в жалбата и писмените бележки от адв.К..Тегленият от наследодателката заем и неговото изплащане поражда облигационни задължения ,които не биха могли да бъдат предмет на това производство.

По иска с правно основание чл.12 ал.1 от ЗН.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява,че ищецът е живял съвместно с наследодателката и се е грижел за нея до смъртта й.В този смисъл са показанията на разпитаните по делото свидетели  които  установяват,че ищеца се е грижел за   съпругата си ,която през последните 4 години от живота си е страдала от тежко заболяване наложило оперативна намеса на няколко пъти и хоспитализация.Ищецът се е грижел за съпругата си лично , като е прибягвал и до помощта на близки на семейството хора,на някои от които е заплащал положения труд –св.К,св.В.

Ето защо съдът счита,че по отношение на ищеца са налице първите предпоставки визирани в чл.12 ал.1 от ЗН- да притежава качеството наследник , да е  живял с наследодателката и да се е грижел за нея.

За да отхвърли така предявения иск ,първоинстанционният съд е приел,че не е установено ,чия собственост са вещите описани в исковата молба,които ищеца претендира да получи като част от обикновената покъщнина на наследодателя,съществуват ли към момента и къде,респективно в чие държане се намират,за да бъдат   поставени в негов дял.

В тази насока пред първата инстанция   са представени като доказателство -два броя гаранционни карти –едната издадена на 25.11.1989г.,по която купувач е трето лице Л. А.К.,а другата без дата,за два броя телевизори  без посочване на марката им.

Пред настоящата инстанция във връзка с предявеният иск по чл.12 ал.1 от ЗН, са представени писмени и изслушани гласни доказателства.

От представеното копие на протокол за опис на движимо имущество с дата 21.06.2004 година ,съставен по гр.дело № 624/2004 година ,се установява,че по писмено искане направено от ищеца-жалбоподателя в настоящото производство ,съдия изпълнителя е извършил опис на основание чл.435 ал.3 от ГПК/отм/ на движими вещи подробно посочени в протокола в 20 пункта ,между които са и вещите обикновена покъщнина ,претендирани от ищеца .Така описаните движими вещи се намират в държане на А.К.,който на основание чл. 454 от ГПК/отм/  е бил назначен за пазач  на същите от съдия изпълнителя.

Освен това от показанията на разпитаният свидетел Л. К. син на ищеца,чийто показания не бяха опровергани от други доказателства ,се установява,че посочените вещи в исковата молба  и предмет на протокола за опис извършено от съдия изпълнителя са представлявали обикновената покъщнина ,както и, че те са налични към настоящия момент.

Ето защо съдът съобразявайки се и с тези събрани по делото доказателства ,с оглед и разпоредбата на чл.188 от ГПК/отм/ намира,че предявеният иск с правно основание чл.12 ал.1 от ЗН е доказан .

С оглед на изложеното  се налага извода,че като е приел противното и отхвърлил така предявеният иск,първоинстанционният съд е постановил един необоснован и незаконосъобразен съдебен акт ,поради което решението в тази му част ,ще следва да се отмени  и се постанови друго по същество ,с което претендираните вещи се поставят в дял на ищеца.

Неоснователно е направеното искане от ответницата Р.Д. движими вещи да бъдат допуснати до делба,тъй като такъв иск не е предявен и не е предмет на делото.Нито в исковата молба е формулирано искане за делба на тези вещи,нито някой от ответниците по реда на чл.278 ал.2 от ГПК /отм./ е направил искане за допълване на делбената маса.

Водим от горното и на основание чл.208 ал.1 от ГПК/отм/ Пазарджишкия  окръжен  съд

 

                                             Р           Е            Ш            И :

 

ОТМЕНЯВА  решение № 1163/15.12.2008 година постановено по гр.дело № 1917/2007 година на Пазарджишкия окръжен съд  в ЧАСТТА с която е ОТХВЪРЛЕН  изцяло като НЕОСНОВАТЕЛЕН по отношение на всички съделители иска предявен от  А.Л.К. , ЕГН-********** *** да получи в дял обикновената покъщнина,а именно: холова секция от три модула,кухненски бюфет,бюфет полиран,ъглова спалня,легло двойно-ръчна изработка,нощни шкафчета,диван тапициран,акумулираща печка,ел.готварска печка “Раховец 02”, ел.готварска печка “Мечта”, хладилник “Мраз” , хладилник “Саратов”, хладилник “Океан”, цветен телевизор LG AV Stereo Golden Eye, телевизор“Респром” , телевизор“Темп” , шевна машина , ръчна полуавтоматична пералня , отоплителна нафтова печка,вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ  на А.Л.К. , ЕГН-********** *** обикновената покъщнина,а именно: холова секция от три модула,кухненски бюфет,бюфет полиран,ъглова спалня,легло двойно-ръчна изработка,нощни шкафчета,диван тапициран,акумулираща печка,ел.готварска печка “Раховец 02”, ел.готварска печка “Мечта”, хладилник “Мраз” , хладилник “Саратов”, хладилник “Океан”, цветен телевизор LG AV Stereo Golden Eye, телевизор“Респром” , телевизор“Темп” , шевна машина , ръчна полуавтоматична пералня , отоплителна нафтова печка на основание чл.12 ал.1 от ЗН.

В останалата обжалвана част ОСТАВЯ СИЛА  решението.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните с касационна жалба.

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: