-  1  -  

 

Р      Е       Ш       Е       Н        И        Е        №341

 

 

                                гр.Пазарджик  30.06.2009 год.

 

                             в   името   на   народа

 

Пазарджишки окръжен съд  -  гражданска   колегия  четвърти въззивен състав  в публичното заседание  на  четвърти юни

през  двехиляди  и  девета  година, в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : Славейка Костадинова

                                                          ЧЛЕНОВЕ : Илиана Димитрова   

                                                                              Борислав   Илиев      

при секретаря  Г.М.  като разгледа докладваното  от   съдия   Б. И. ***.N361/09 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл.258 и следващите от ГПК.

            С решение №126 от 16.02.2009г. на Пазарджишки районен съд постановено по гр.д.№872/08г. е допусната съдебна делба между М.Д.Г. представляван от процесуалния си представител адв.А.К. и Д.Л. *** на следния недвижим имот:втори/горен/ жилищен етаж,състоящ се от три стай и салон,на площ от 76кв.м.,ведно със северозападното избено помещение под първия етаж на 26кв.м./без дворното място/ от двуетажна масивна жилищна сграда,построена в част от ПИ№6810,участващ в в кв по плана на гр.Пазарджик при съседи на,  ,паркинг и улица ,като дяловете на съделителите са: за М.Д.Г. 1/ 2 ид.ч. и за Д.Л. Е 1/2 ид.ч. от така описания имот,като е отхвърлен иска за делба на описания в исковата молба недвижим имот в останалата му част като неоснователен. Допусната е съдебна делба между М.Д.Г. представляван от процесуалния му пълномощник адв.А.К. и Д.Л. *** на следните движими вещи: 1.Готварска печка “М” , 2.Автоматична пералня “Конструкта” 3.Хладилник с фризерна част “Снайг” ,4.парти-грил, 5.Електрически бойлер , 6.Холова гарнитура с дамаска от цветен жакард, 7.Кухненска маса с шест стола и 8.Три броя  гардероби с надстройка-двукрилни/или описан като гардероб-три двойни крила с надстройка/ 9.Две масивни секции и 10.скрин с етажерка , като дяловете на съделителите са : за М.Д.Г. 1/ 2 ид.ч. и за Д.Л. Е 1/ 2 ид.ч.  от така описаните движими вещи ,като е отхвърлен иска за делба на следните движими вещи: 1.лек автомобил марка “Пежо” ,модел “305” с ДК№РА Т ,2.Ел. скара , 3.Прахосмукачка “Рейнбол” , 4.Трикрилен гардероб с надстройка , 5.масивни кухненски шкафове-2бр. ,6.Спалня-комплект-като неоснователен. Осъден е М.Д.Г. представляван от процесуалния си представител адв.К. и Д.Л. *** да заплатят следващата се Д.Т в р-р на по 25лв. всеки един от тях.

       Така постановеното решение е обжалвано с въззивна жалба от адв.А.К. процесуален пълномощник на М. Д.Г., в частта с която е отхвърлен иска за делба относно прилежащите иделни части от общите части на сградата   и в частта с която са допуснати до делба вещите по пункт 8 и 9 от решението-три броя гардероби с надстройка,двукрилни и две масивни секции и относно  присъдената Д.Т.Изложени са съображения за неправилност и незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Не сочи доказателства.

                   Така постановено решение е обжалвано с въззивна жалба и от Д. Л.Е в частта с която е отхвърлен  иска за делба на 1.прахосмукачка “Рейнбол” , 2.трикрилен гардероб с надстройка ,3.комплект –спалня ,4.2бр. кухненски шкафове и 5.л.а.марка “Пежо” модел “305” с ДК№РА.Иложени са доводи за неправилност и незаконосъобразност на постановения съдебен акт.Не сочи доказателства.

                   По делото са постъпили отговори от страните.

                   Окръжният съд в съответствие с правомощията си по чл.269 от ГПК ,при проверка на валидността,допустимостта и правилността на обжалваното решение съобразно посоченото в жалбите прие следното:

                   Въззивните жалби са процесуално допустими,подадени в срока по чл.259 от ГПК срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

                   Решението ,срещу което са подадени въззивните жалби е валидно и допустимо.

                   Съобразявайки конкретните оплаквания във въззивните жалби свързани с правилността на решението Окръжният съд намира следното: 

                  В исковата си молба  против Д.Л. *** ищецът М.Д.Г. ,чрез процесуалния си представител адв.А.К. твърди,че с ответницата са бивши съпрузи ,като бракът им е прекратен с влязло в сила съдебно решение през 2004г..Поддържа,че по време на своя брак страните са придобили чрез покупко-продажба оформена с нот.акт№,т.,н.д.№ /96г. на Пазарджишкия нотариус собствеността в режим на СИО върху следния недвижим имот: втори /горен/ жилищен етаж ,състоящ се от три стай и салон на площ от 76кв.м. ,ведно със северозападното избено помещение под първия етаж на 26кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда построена в част от,участващ в в кв.41 по плана на гр.Пазарджик при съседи на,  ,паркинг и улица ,ведно  със съответните общи части на сградата,като страните не са собственици на дворното място. Твърди се,че с прекратяването на брака между страните придобитото през времестраенето му се е превърнало в обикновенна имуществена общност ,която следва да бъде прекратена.Твърди се също така,че страните в производството не могат доброволно да се поделят,поради което се моли съда да постанови решение с което да допусне до делба подробно описания по-горе недвижим имот ,при равни дялове за страните.Сочат се доказателства. В съдебно заседание-ищецът ,чрез пълномощника си поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен.

Ответницата в писмения отговор по чл.131 от ГПК не оспорва основателността и допустимостта на предявения иск за делба на недвижимия имот,като на осн.чл.341,ал.2 от ГПК е поискала в делбената маса да бъдат включени и подробно описаните движими вещи в 16пункта,като се поддържа,че тези вещи са придобити от съпрузите също при режим на СИО.Сочат се доказателства. 

 Окръжният съд намира,че решението на Районния съд в частта с която е отхвърлен иска за делба на следните движимите вещи 1.лек автомобил марка “Пежо”,мод.305 с ДК№РА7158Т , 2.прахосмукачка “Рейнбол” 3.трикрилен гардероб с надстройка и 4спалня комплект, 5.масивни кухненски шкафове -2бр.  е правилно и законосъобразно, и като такова следва да бъде потвърдено,като съобразявайки възможността която има по чл.272 от ГПК съдът препраща към мотивите  на първоинстанционния съд.Представената пред настоящата инстанция гаранционна карта за закупуване на прахосмукачка “Рейнбол” не води до изводи различни от установените от първоинстанционния съд,поради което съдът намира,че оплакванията във въззивната жалба са неоснователни.

Решението на Районния съд в частите с които е отхвърлен иска за делба на съответните идеални части от общите части на сградата и   правото на строеж  на придобития по време на брака недвижим имот ,и присъдената по отношение на ищеца Д.Т, както и в частта досежно допуснатите до делба движимите вещи-1.три броя гардероби с надстройка-двукрилни /или описан като гардероб три двойни крила с надстройка/ и 2.две масивни секций е неправилно и незаконосъобразно ,по следните съображения:

От приложения по делото н.акт№,т,н.д.№1164/1966г. се установява ,че предмета на прехвърлителната сделка не е обхванала идеалните части от общите части на сградата ,но съобразявайки ЗС и ЗЕС дори и без изричен  запис следва да се приеме,че е налице прехвърляне  и на съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата ,тъй като същите следват  вещта,която е предмет на разпоредителната сделка..В предвид на това без изрично отразяване в н.акт може да се счита,че  е налице прехвърляне и на съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата поради което следва да се отмени решението на първоинстанционния съд в тази част,вместо което се постанови ново с което бъдат допуснати до делба съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата на придобития по време на брака недвижим имот и описан в исковата молба  при посочените в съдебното решение квоти.Съобразявайки изложеното поради отпадане на задължението за заплащане на Д.Т от жалбоподателя решението на първоинстанционния съд в тази част следва да бъде отменено.   

Що се отнася до допуснатите до делба движими вещи –три броя гардероби с надстройка –двукрилни и две масивни секций окръжния съд намира,че оплакванията във възвиннтата жалба са основателни по следните съображения:

По делото се установи от събраните гласни доказателства,че не само кухненските шкафове са собственост на трето лице-бащата на ищеца,но и посочените по-горе вещи са изработени от жалбодподателя-ищец  по поръчка на неговия баща,който е закупил чамовия материал за което е представена по делото  ф-ра №1657/19.12.1992г.Ето защо съдът приема,че същите не са били в режим на СИО , а са собственост на бащата на ищеца ,който ги е предоставил само за ползване от страните по делото докато са били семейство.

 Като е приел,че посочените по-горе движимите вещи следва да бъдат допуснати до делба районния съд е постановил неправилно решение,което следва да бъде отменено в тази част,вместо което се постанови нов с което се отхвърли иска за делба на същите движими вещи. 

С оглед изхода на делото в тежест на Д.Л. Е следва да се присъдят сторените от М.Д.Г. съдебно-деловодни разноски пред въззивната инстанция в р-р на 12,50лв. , а в полза на държавата  Д.Т в р-р на  лв.  

По изложените съображения Пазарджишкият Окръжен съд    

 

                    Р                    Е                    Ш                      И                      :

 

     ОТМЕНЯВА  решение №126 от 16.02.09г. постановено по  гр.д.№872/2008г. по описа на  Пазарджишкия районен съд в частите с които   е отхвърлен иска за делба на на съответните идеални части от общите части на сградата и   правото на строеж  на придобития по време на брака недвижим имот описан в исковата молба , в частта с която е допусната съдебна делба между   М.Д.Г. представляван от процесуалния му пълномощник адв.А.К. и Д.Л. *** на следните движими вещи: 1.Три броя  гардероби с надстройка-двукрилни/или описан като гардероб-три двойни крила с надстройка/ 2.Две масивни секции при дяловете на съделителите в р-р по на ½ ид.ч са всеки от тях  така описаните движими вещи  и е осъден ищеца да заплати Д.Т в р-р на 25лв. ,вместо което постановява :

      ДОПУСКА съдебна делба между М.Д.Г.  представляван от проц.пълномощник адв.К.  и Д.Л. ***  на съответните идеални части от общите части на сградата и   правото на строеж  на придобития по време на брака недвижим имот описан в исковата молба.

      ОТХВЪРЛЯ иска за делба между М.Д.Г. представляван от процесуалния си представител адв.А.К. и Д.Л. *** на следните движими вещи:  1.Три броя  гардероби с надстройка-двукрилни/или описан като гардероб-три двойни крила с надстройка/ 2.Две масивни секции ,като неоснователен. 

       ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част .  

      Осъжда Д.Л. *** да заплати на М. Л Г. ***,със съдебен адрес ул.”Ив.В”№,ет.,офис4 съдебно-деловодни разноски в р-р на 12,50лв. , а в полза на Държавата Д.Т в р-р на 25лв.

           Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването на страните..

 

      Председател  :                                                                Членове: 1.                2.