Р  Е    Ш   Е    Н    И    Е

 

№…343……/30.06.2009г. гр. Пазарджик

 

В       ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                             ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на  първи юни две хиляди и деветата година в открито заседание в следния състав:                                                                                                                                                                                            

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Янева

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: Елеонора Серафимова

                                                                        Албена Палова

                                                                               

 

          Секретар: В.Б.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия С. *** по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и следващите от ГПК.

Обжалва се решение №39/04.03.2009г. постановено по гр.д.№ 494/2008г. по описа на Пещерския  РС, с което е отменено решение от 20.09.1999г. по описа на Пещерския РС, с което е допусната промяна в собственото име на Вълко Д.Р. *** ЕГН********** от Вълко на Н..

В жалбата си, подадена в срока по чл.259 ал.1 от ГПК, Н.Д.Р. ***  чрез процесуалния си представител адв.Б.Д. от ПзАК твърди, че така постановеният съдебен акт в обжалваната му част е неправилен и незаконосъобразен. Според процесуалния представител, РС гр.Пещера неправилно бил приел, че не е спазена разпоредбата на чл.438 ал.1 и ал.2 б.”б” от ГПК /отм./, като не били призовавани като заинтересовани страни Общината гр.П. и РП гр.П. Твърди се в тази насока, че промяната на собствено име се разглежда по общите правила на охранителните производства – чл.424 – 435 от ГПК /отм./, доколкото разпоредбите на ЗГР не препращат към друг процесуален ред. Ето защо непризоваването на Общината гр.П. и РП гр.П. не представлявало съществено процесално нарушение при провеждане на охранителното производство и затова процесното решение било правилно и законосъобразно.  Развиват се съображения в тази насока. Искането е да се отмени обжалваното решение и постанови друго по съществото на спора, с което се отхвърли предявеният от РП гр.Пещера иск.  

В срока по чл.263 от ГПК не е постъпил отговор от ищеца в първоинстанционното производство РП гр.Пещера.

Настоящият въззивен състав като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност при спазване разпоредбите на чл. 269 и сл. от ГПК  прие следното:

С оглед обстоятелството, че настоящето производство е въззивно, от приложимата в конкретния случай разпоредба на чл.269 от ГПК следва, че обхвата му е ограничен от посоченото в жалбата, като служебно съдът е длъжен да се произнесе единствено относно валидността на обжалвания съдебен акт.

Съобразявайки изложеното настоящият съдебен състав намира, че атакуваното решение е постановено от компетентен съдебен състав и в съответната форма, поради което и същото се явява валидно. Решението е постановено и по процесуално допустим иск.

По същество обжалвания съдебен акт е обоснован и законосъобразен.

Предявеният иск е с правно основание чл.537 ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК.

Пещерския РС е сезиран с иск на РП гр.Пещера за отмяна на решение от 20.09.1999г. по описа на Пещерския РС, с което е допусната промяна в собственото име на В. Д.Р. *** ЕГН********** от Вълко на Н., който е насочен против Н.Р. ***. подържа се в исковата молба, че посоченото решение е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила , тъй като в проведеното производство не са били призовавани РП – Пещера и Общината гр.П. Наред с това ищеца подържа, че решението е и неправилно, поради неточното приложение на матераиалноправната норма на чл.19 от ЗГР. Сочат се доказателства.

Становището на ответника Н.Р. е, че предявеният иск е неоснователен.

Общината гр.П. не е взела становище по иска, като производството пред нея е прекратено с решение №39/04.03.2009г. постановено по гр.д.№ 494/2008г. по описа на Пещерския  РС, което в тази му част е влязло в законна сила.

От анализът на приетите от Пещерския РС писмени доказателства се установява, че безспорно РП-Пещера и Общината гр.П. не са призовавани и не са участвали в производството по гр.д.№479/1999г. по описа на Пещерския РС.

Така възприетото за установено в процеса мотивира извода, че предявеният иск е основателен.

Наведените в въззивника доводи в обратния  смисъл са необосновани. Вярното е, а и в такъв смисъл е и константната практика на ВКС, че производството за установяване на факти с правно значение, каквото е това по чл.19 от ЗГР за промяна на име, към релевантния момент се е провеждало по реда на чл.424 и следващите от ГПК /отм./, където са уредени общите правила за охранителните производства. Съгласно чл.438 ал.1 и ал.2 б.”б” от ГПК в това производство се призовават заинтересованите от установяването на факта лица, организации и учреждения, както и прокурора. В конкретния случай това са Общината гр.П. и РП гр.Пещера, които , както бе установено, не са призовавани за участие в процеса. Посочената процесуална норма е императивна и затова неспазването й води до незаконосъобразност на охранителния акт, издаден в производство с допуснато нарушение на визирания ред.  Предвид изложеното въззивният състав приема, че атакуваното съдебно решение постановено по гр.д.№479/1999г. по описа на Пещерския РС е незаконосъобразно и като такова ще следва да бъде отменено.

В горният смисъл са и изводите на първоинстанционния съд и затова постановения от него съдебен акт като обоснован и законосъобразен ще следва да бъде потвърден.

Воден от горното и на основание чл.272 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд

 

                  

                                       Р       Е       Ш     И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №39/04.03.2009г. постановено по гр.д.№ 494/2008г. по описа на Пещерския  РС, като законосъобразно.

Решението е неокончателно и подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: