О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…771/26.06.2009г. гр.Пазарджик

 

 

Пазарджишкия окръжен съд гражданска колегия, І-ви въззивен състав, на 26.06.2009г., в закрито съдебно заседание в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Янева

                   ЧЛЕНОВЕ:        Елеонора Серафимова

                                                Албена Палова

 

При секретар:                     на доклад на съдия С. като постави за разглеждане В.ч.гр.д.№ 456 по описа за 2009 година за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.437 от ГПК във връзка с чл.435 ал.3 от ГПК.

Делото е образувано по жалба от „ХИКС” ЕООД гр.П, представлявано от управителя Ц. П. против действията на ЧСИ Т, рег.№750 по изп.д.№524/2008г. по извършването на опис и запор на движимите вещи, собственост на дружеството – жалбоподател, а именно 10 000 броя смесени патета „мюлари”, както и действията по назначаването на частна охрана на птицефермата, която дружеството ползва.

В жалбата си дружеството – жалбоподател  подържа становище, че обжалваните от тях действия на ЧСИ са незаконосъобразни, тъй като са извършени на 31.10.2008г., едновременно с връчване на призовката за доброволно изпълнение т.е. налице е нарушение на чл.428 от ГПК. Наред с това се твърди и,че движимите вещи не са собственост на длъжниците по изпълнението, както и не се намират в тяхно владение. Искането е съдът да отмени обжалваните действия на ЧСИ като незаконосъобразни. Освен това на основание чл.438 от ГПК е поискано спиране на всички действия на ЧСИ в гр.Пазарджик, което се налагало от специфичния предмет на изпълнението, а именно запорираните вещи съгласно спецификата на производството и угояването са бързо разваляща се стока. Сочат се доказателства.

Становището на взискателя „ПРОВИМИ – ВИАНД” АД със седалище и адрес на управление : с.А. К, обл.П, ответник по жалбата, депозирано чрез процесуалния му пълномощник адв.А. М. е че същата на първо място е недопустима, тъй като не била налице хипотезата на чл.435 ал.4 от ГПК. На второ място по същество била неоснователна, тъй като документите установяващи правото на собственост на третото за изпълнението лице били без достоверна дата т.е. създадени след извършването на описа от длъжника и от третото лице „ХИКС” ЕООД с цел да бъде осуетено изпълнението.

По реда на чл.436 ал.3 от ГПК ЧСИ Т. подържа становище, че жалбата е необоснована и незаконосъобразно и като такава ще следва да се остави без уважение.

Настоящият съдебен състав като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност прие следното:

Жалбата е процесуално недопустима, тъй като дружеството – жалбоподател в качеството му на трето за изпълнителния процес лице не е легитимиран да обжалва извършването на опис и запор на движими вещи. Съгласно чл.435 ал.4 от ГПК, която е законовата норма приложима в конкретния случай, третото лице е процесуално легитимирано да обжалва изрично визираните в нея изпълнителни действия и то само ако са налице посочените в текста условия за това.

Предвид изложеното, въззивният състав след анализ на данните по изпълнителното дело - протокола за опис на движимо имущество съставен на 31.10.2008г. от ЧСИ Т. приема за установено, че към датата на извършването на описа и налагане на запора на движимите вещи – патици „мюлари” – 10 000 броя, същите са се намирали в птицеферма, находяща се в с.З, обл.П. и са били във фактическо владение на длъжника В. Т. Ч. Възраженията на последния направени по време на описа, а именно, че описаните патици са на „ишлеме”, а клетките били продадени на наемодателя на фермата без да е посочил конкретно кои са тези лица не са доказани. В тази връзка и при спазване изискванията на чл.465 от ГПК ЧСИ е дал възможност на длъжника в срок от два часа да представи доказателства за установяване на твърденията си. Това задължение не е изпълнено от длъжника в указания срок. Едва на 03.11.2008г. длъжника Валентин Черкезов с молба вх.№01145 е предоставил на ЧСИ писмени доказателства за установяване на продажбата от „ВАЛ – ИМПЕКС” ЕООД с.Ц, представлявано от управителя В. Ч.  – дружеството е втория длъжник по изпълнението, на „ХИКС” ЕООД на процесните патици, която е договорена на 01.10.2008г., както и договор за изработка сключен на 02.10.2008г. между В. Ч. и „ХИКС” ЕООД. Наред с това, след извършване на процесните изпълнителния действия, ЧСИ с писмо изх.№01168/31.10.2008г. на осн. чл.450 ал.3 във връзка с чл.507 от ГПК е уведомил Управителя на „АЛИАНС – АГРИКОЛ-АЛАГ” ООД с.О, обл.Я, също трето на изпълнението лице за наложения запор.  В това му качество и на основание чл.508 от ГПК дружеството е възразило, видно от писмо с изх.№187/03.11.2008г., адресирано до ЧСИ. Т.е действията на ЧСИ след извършването на описа и налагането на запора сочат, че същия е приел, трето на изпълнението лице е именно „АЛИАНС – АГРИКОЛ-АЛАГ” ООД с.О, обл.Я, а не „ХИКС” ЕООД –П.

Така установените факти мотивират извода, че в деня на запора движимите вещи са се намирали във владение на длъжника В. Ч, а не на третото лице „ХИКС” ЕООД -П. Ето защо дружеството – жалбоподател, в качеството му на трето лице не е процесуално легитимирано да обжалва изрично визираните в чл.435 ал.4 от ГПК изпълнителни действия, поради което и жалбата му е процесуално недопустима и като такава ще следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати. Третото лице, което твърди, че е носител на права, засегнати от изпълнението, може да осъществи защитата на правата си само по исков ред - чрез отрицателен установителен иск по чл. 440 ГПК.

С оглед изхода на делото в полза на ответника по жалбата „ПРОВИДИМИ – ВИАНД” АД с.А. К, обл.П. следва да се присъдят сторените от последното разноски по делото в размер на 1432 лева.

Воден от горното Пазарджишкия окръжен съд

 

                   О       П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№30/04.11.2008г. по описа на ЧСИ Т, рег.№750 с район на действие ОС гр.П, подадена от „ХИКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.П, ул.”Б” №40, ет.2, ап.28 представлявано от управителя Ц. П против действията на ЧСИ Т, по изп.д.№524/2008г. по извършването на опис и запор на движимите вещи, собственост на дружеството – жалбоподател, а именно 10 000 броя смесени патета „мюлари”, както и действията по назначаването на частна охрана на птицефермата, която дружеството ползва като процесуално недопустима и

ПРЕКРАТЯВА производството по В.ч.гр.д.№456/2009г. по описа на ПзОС.

ОСЪЖДА „ХИКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.П, ул.”Б” №40, ет.2, ап.28 представлявано от управителя Ц. П. да заплати на „ПРОВИМИ – ВИАНД”  АД със седалище и адрес на управление: с.А. К, обл.П, представлявано от ИД Т. Г. С. сумата 1432 лева, сторени от последното разноски в настоящето производство.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ПАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: